info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/izetmasic_.jpg

Akademik Dr. sc. Izet M. Mašić

Sarajevo

Biografija

Izet M. Mašić (Gračanica, BiH, 1952), MD, MSc, DSc, FWAAS, FEASA, FIAHSI, FEFMI, FACMI, Osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera završio je u Gračanici. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu upisao je 1971, a diplomirao 1976. godine. Nostrificirao je diplomu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Innsbrucku (Austrija), 1996. godine. Postdiplomski studij iz Socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva završio je na Medicinskom fakultetu u Univerziteta Sarajevu 1978. godine. Specijalistički ispit iz Socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite položio je 1985. godine. Dio specijalističkog staža obavio je na Londonskoj školi zdravlja u periodu od 1. septembra 1981. do 31. marta 1982.  godine. Magistarski rad o temi “Evaluacija informacijskog sistema Porodične medicine” odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine, a doktorsku tezu o temi “Evaluacija Informacijskog sistema Primarne Medicinske Zaštite” odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990. godine. Od 1977. radi na Institutu za Socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva kao ljekar u Oglednoj Rejonskoj zdravstvenoj stanici i kao asistent istraživač.

Godine 1986. izabran je za predavača Više medicinske škole Univerziteta u Sarajevu na predmetima Medicinska deontologija, Zdravstveni odgoj i Socijalna medicina, a 1989. godine za profesora na istim predmetima. Za docenta na predmetu Socijalna medicina na Medicinskom fakultetu u Sarajevu izabran je 1990.  godine 1992. osniva Katedru za Medicinsku informatiku i predaje ovaj predmet na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu i Višoj medicinskoj školi. Godine 1994. izabran je za vanrednog profesora na predmetu Medicinska informatika na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i predmetima Medicinska deontologija, Zdravstveni odgoj i Socijalna medicina na Visokoj medicinskoj školi. Godine 1998. izabran je za redovnog profesora na predmetu Medicinska informatika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 2002. godine za redovnog profesora na predmetu Porodična medicina na istom fakulteu. Za redovnog profesora na predmetu Porodična medicina na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici izabran je 2005, a 2011. godine za redovnog profesora na predmetu Management in Quality of Health na Dubrovnik International University (DIU) u Dubrovniku, Hrvatska. Izabran je za redovnog profesora na predmetu Zdravstveni menadžment na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici 2012. godine. Godine 2021. izabran je za Profesora Emeritusa na Univerzitetu u Sarajevu.  Kao autor i koautor publicirao je 85 knjiga i monografija i preko 1.000 radova u indeksiranim publikacijama, vecinom na engleskom I bosanskom jeziku, ali I na preko 30 drugih jezika. Bio je ili je sada urednik 6 biomedicinskih časopisa, od kojih su tri (Medical Archives, Materia Socio-Medica i Acta Informatica Medica) indeksirani u preko 25 on-line baza podataka. Član je u preko 20 Redakcijskih odbora indeksiranih časopisa u Evropi i Svijetu. Godine 2009. osnovao je Akademiju medicinskih nauka Bosne i Hercegovine i postao njen prvi predsjednik, a Društvo za Medicinsku informatiku osnovao je 1988. godine. Godine 1989. postao član Galvnog odbora Jugoslovenske Asocijacije Medicinske informatike (YAMI).

Profesor Izet Masic je član Izvršnog odbora Evropske Federacije Medicinske informatike – EFMI (1994-do danas), Generalne Skupštine Svjetske Asocijacije Medicinske Informatike – IMIA (1994-do danas), Generalne skupštine Svjetske Asocijacije za Telemedicinu i Elektronsko zdravstvo – IsfTeH (2005-2020), Glavnog Odbora Evropske Asocijacije Javnog Zdravstva – EUPHA (2000-do danas), Evropske Asocijacije Zdravstvenih Tehnologija i Menadžera u Zdravstvu – EAITH (2007-2015). U periodu od  2012. do 2015. godine bio je član Izvršnog odbora of the European Association of Science Editors (EASE). Godine 2016. Prof. Izet Mašić je izabran za Fellow-a of the European Federation of Medical Informatics i Fellow-a of the American Colege of Medical Informatics, a 2017. je izabran za člana International Academy of Health Sciences Informatics (FIAHSI). Godine 2017. izabran je kao Associate Follow of the World Academy of Arts and Sciences (FWAAS), a 2020. godine kao Ordinary Fellow of the European Academy of Sciences and Arts (FEASA). Dosad je organizirao preko 100 naučnih i stručnih skupova, od kojih su preko 10 u vrijeme agresije na BiH (1992-1995). Bio je predsjednik 22. Evropskog kongresa Medicinske informatike, koji je održan u Sarajevu avgusta 2009. godine.  Pionir je uvođenja Učenja na daljinu u medicinski kurikulum (projekat sponzoriran od Kantonalnog i Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja u periodu 2002-2007. godine. Organizirao je Mediteranski seminar iz naucnog publiciranja – Mediteranean Seminar of Writing, Editing and Publishing – SWEP 2016, 2018 I 2020. godine. Učesnik je brojnih naučnih skupova u zemlji i inozemstvu u svojstvu predavača, voditelja sesija, te člana Naučnog programskog komiteta iz područja Javnog zdravstva, Medicinske informatike, Obiteljske medicine I Naučnog publiciranja.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH