info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Razred za društvene nauke

Razred za društvene nauke Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH) svoju djelatnost će usmjeriti na poticanje razvoja različitih naučnih oblasti. Riječ je o multidisciplinarnom katalogu naučnih oblasti kao što su pravne, ekonomske, sociološke, i sl., u okviru kojih ćemo se baviti različitim naučnim disciplinama, kao što su ljudska prava, krivično pravo, međunarodno pravo, medicinsko pravo, ekologija i ekološko pravo, ekonomsko pravo, menadžment i ljudski potencijali; potom sociologija, humana i ekološka sigurnost.

Razred će djelovati putem različitih naučnih i stručnih skupova, uz učešće redovnih i suradnih članova Akademije, kao i naučnih i stručnih djelatnika izvan naše Akademije koji svojim naučnoistraživačkim i stručnim radom mogu doprinijeti uspješnom razvoju u različitim oblastima. S'tim u vezi, poticaćemo i publiciranje naučnih radova kroz objavljivanje u časopisu naše Akademije, drugim relevantnim indeksiranim časopisima, kao i monografska djela.

Obzirom na svoj multidisciplinarni ustroj, u okviru razreda djelovaće naučna vijeća koja će doprinijeti uspješnijem razvoju pojedinih naučnih oblasti i disciplina.

Također, razred će nastojati uspostaviti suradnju sa srodnim relevantnim institucijama kao što su ANUBiH, Ombudsmeni za ljudska prava, ministarstva pravde, sigurnosti, univerziteti…., s ciljem doprinosa u unapređenju razvoja različitih segmenata društvenog života.

Voditelj Razreda društvenih nauka
Akademik prof. dr Borislav Petrović

1.    Akademik Prof.dr.sc. Borislav Petrović- VODITELJ
2.     H.B.Econ. Zoran Pavlović, suradni član
3.     Mr Ilija Trninić, suradni član
4.     Akademik Dr.sc. Žarko Papić, redovni član
5.     Akademik Prof.dr.sc. Dragan Jovašević, redovni član
6.   Akademik Josip Muselimović, redovni član
7.   Prof.dr.sc. Amila Ferhatović, suradni član
8.   Doc.dr.sc. Dragomir Vukoje, suradni član
9.    Akademik Dejan Jović, redovni član
10.    Akademik Izet Rađo, redovni član
11.    Akademik Srđan Kerim, redovni član
12.    Prof.dr.sc. Bojan Dobovšek, suradni član
13.    Akademik Damir Grubiša, redovni član
14.    Akademik Kasim Trnka, redovni član
15.    Dr.sc Sven Alkalaj, suradni član
16.    Akademik Nerkez Arifhodžić, redovni član
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH