info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Razred za društvene nauke

Razred za društvene nauke Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH) svoju djelatnost će usmjeriti na poticanje razvoja različitih naučnih oblasti. Riječ je o multidisciplinarnom katalogu naučnih oblasti kao što su pravne, ekonomske, sociološke, i sl., u okviru kojih ćemo se baviti različitim naučnim disciplinama, kao što su ljudska prava, krivično pravo, međunarodno pravo, medicinsko pravo, ekologija i ekološko pravo, ekonomsko pravo, menadžment i ljudski potencijali; potom sociologija, humana i ekološka sigurnost.

Razred će djelovati putem različitih naučnih i stručnih skupova, uz učešće redovnih i suradnih članova Akademije, kao i naučnih i stručnih djelatnika izvan naše Akademije koji svojim naučnoistraživačkim i stručnim radom mogu doprinijeti uspješnom razvoju u različitim oblastima. S’tim u vezi, poticaćemo i publiciranje naučnih radova kroz objavljivanje u časopisu naše Akademije, drugim relevantnim indeksiranim časopisima, kao i monografska djela.

Obzirom na svoj multidisciplinarni ustroj, u okviru razreda djelovaće naučna vijeća koja će doprinijeti uspješnijem razvoju pojedinih naučnih oblasti i disciplina.

Također, razred će nastojati uspostaviti suradnju sa srodnim relevantnim institucijama kao što su ANUBiH, Ombudsmeni za ljudska prava, ministarstva pravde, sigurnosti, univerziteti…., s ciljem doprinosa u unapređenju razvoja različitih segmenata društvenog života.

Voditelj Razreda društvenih nauka
Akademik prof. dr Borislav Petrović

1.    Akademik Prof.dr.sc. Borislav Petrović- VODITELJ
2.     H.B.Econ. Zoran Pavlović, suradni član
3.     Prof.dr. Nedžad Korajlić, suradni član
4.     Mr Ilija Trninić, suradni član
5.     Mr.sc. Igor Davidović, suradni član
6.     Akademik Dr.sc. Žarko Papić, redovni član
7.     Dr.sc. Muhamed Mujakić, suradni član
8.     Prof.dr.sc. Dragan Jovašević, suradni član
9.   Akademik Josip Muselimović, redovni član
10.   Prof.dr.sc. Eldan Mujanović, suradni član
11.   Prof.dr.sc. Amila Ferhatović, suradni član
12.   Doc.dr.sc. Dragomir Vukoje, suradni član
13.   Prof.dr.sc. Sabrina Horović, suradni član
14.   Prof.dr.sc. Ljubinko Mitrović, suradni član
15.    Prof.dr.sc. Mirza Smajić, suradni član
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/05/logo_1-ianubih_w-1.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 61 213 599
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH