info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/jovasevic.jpg

Prof.dr.sc. DRAGAN JOVAŠEVIĆ

Beograd

Doktor pravnih nauka
Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu (Republika Srbija)

Biografija

Rođen je 23.oktobra 1958.godine u Vukovaru (Republika Hrvatska). U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao jula 1981.godine. Na istom fakultetu je septembra 1985.godine odbranio magistarsku tezu: „Narkomanija kao socijalno-patološka pojava i njen kriminogeni značaj“. Doktorsku disertaciju: „Krivično delo falsifikovanja isprave“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu maja 1995.godine čime je stekao zvanje doktora pravnih nauka.

Posle rada u bankarstvu, privredi i državnoj upravi aprila 2004.godine je izabran za vanrednog profesora za krivičnopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Marta 2009.godine odlukom Senata Univerziteta u Nišu izabran je za redovnog profesora za krivičnopravnu oblast na Pravnom fakultetu.

Od 1982.godine do danas objavio je više od četrdeset univerzitetskih udžbenika u Sarajevu, Banja Luci, Beogradu, Nišu i Bijeljini iz oblasti: krivično pravo (opšti i posebni deo), međunarodno krivično pravo, maloljetničko krivično pravo, prekršajno pravo,  privredno kazneno pravo, politika suzbijanja kriminaliteta, izvršno krivično pravo, zatim više komentara: krivičnog zakona (zakonika), zakona o prekršajima, zakona o izvršenju krivičnih sankcija, zakona o pomilovanju, zakona o javnom redu i mir, te više desetina monografija i priručnika. Takođe je objavio više od 300 naučnih radova u časopisima u: Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Ruskoj federaciji, Kanadi, SAD, te je učestvovao sa referatima na više od 200 naučnih i stručnih kongresa i drugih skupova u državama regiona.

Najznačajnija su mu dela: „Leksikon krivičnog prava“ (Beograd, 1998., 2002., 2006. i 2011.), „Bibliografija krivičnog prava Bosne i Hercegovine 1914-2014.godine“ (Sarajevo, 2015.) i „Leksikon krivičnog prava Bosne i Hercegovine“ (Sarajevo, 2016.).

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH