info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/bojan-sik.jpg

Prof.dr.sc. Bojan Dobovšek

Ljubljana

Redoviti profesor Fakulteta za sigurnosne studije 

Univerzitet u Mariboru, Slovenija 

Biografija

Rođen 1962. godine u Ljubljani. Redoviti profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Ljubljani,  Univerzitet u Mariboru, Slovenija, na naučnoj oblasti Kriminologija. Predaje kriminalistiku i predmete vezane za savremene oblike organizovanog, finansijskog i sajber kriminala. Bio je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Gentu, Belgija, Pravnom fakultetu u Sarajevu,  saradnik na Univerzitetu u Würzburgu, Institutu političkih nauka. Autor je brojnih knjiga i organizator konferencija o temama iz oblasti organizovanog kriminala, finansijskog kriminala, pravne države i korupcije, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Učestvovao je u istraživačkim i radnim grupama Vijeća Evrope, OECD-a, Globalne inicijative protiv transnacionalnog kriminala, Ujedinjenih nacija i drugih. Bio je predstavnik pravosuđa u Komisiji za prevenciju korupcije i lider Grupe nezavisnih poslanika u parlamentu Slovenije. Kao autor objavio je 12 znanstvenih monografija, 13 stručnih monografija, 49 izvornih naučnih radova, preko 200 drugih naučnih radova i bio mentor 73 master radova i 7 doktorskih radova. Njegov opširni opus dostupan je na: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/8345

Najznačajniji studijski boravci: Od juna 2009. godine učestvovao je u istraživačkom radu Univerziteta u Wirzburgu, Instituta političkih nauka, na projektu Vladavina prava i neformalne institucije. Više godina gostujući predavač na master programu na Pravnom Fakultetu, Ghent University Belgium. Predavač na IACSS – International Anti-Corruption Summer Scholl, Austria (BIA), član BKA organised crime research group, Federal Criminal Police Office, Research and Advisory Unit for Organised Crime and Economic Crime. Aktivan na raznim projektima EU kao primjer projekat (CRIMPREW). Corruption and governance: lecture at Challenges to European security: parliamentary perspectives and responses, 16th Feb. 2016, West Sussex. U akademskoj 2005/06 godini realizovao je izborne module Organizirani kriminal u Evropi i Politika suzbijanja zloupotrebe droga u Evropi, u sklopu postdiplomskih studija na Fakultetu kriminalistike Univerziteta u Sarajevu. U školskoj 2007/08 godini, od februara do maja, bio je nosilac izbornog predmeta Organizirani kriminal na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom rada na Pravnom fakultetu, u suradnji sa prof. dr. Petrovićem napisao je naučnu monografiju (Mreže organizovanog kriminala) koja je temeljni rad za realizaciju predmeta. 

Najznačajniji istražni radovi i objave: 2009. godine međunarodna izdavačka kuća Emerald dodijelila mu je nagradu za najpreporučeniji članak za članak o Mreži ekonomskog kriminala u zemljama u tranziciji. Projekat J5― 2171 Ekološki kriminal – Kriminološki, viktimološki, kriminalno preventivni, psihološki i pravni aspekti. Međunarodni projekat Vladavina prava i neformalne institucije: poređenje Latinske Amerike i Centralno-istočne Evrope: projekat DFG (Njemačka istraživačka fondacija). Projekat Conditionality, corruption and informal institutions: an analysis of corruption in the spheres of public procurement party funding, lobbying and the judiciary in the Czech Republic, Slovenia, Bulgaria and Romania: report on informal networks. 

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH