info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/09/iet2692022.jpg

Akademik prof.dr.sc. Izet Rađo

Sarajevo

Redovni profesor Univerziteta u Sarajevu

Biografija

Redovni profesor

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 2003. – TRENUTNO
Redovni profesor iz oblasti Organizacija i upravljanje u sportu, Transformacioni procesi i Borilački
sportovi.
Univerzitetski profesor
Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru I 2010. – TRENUTNO
Redovni profesor iz oblasti Tehnologija i modeli u sportu.
Šef Kolegija HRM i Liderstvo
Visoka škola Aspira I 2013. – 2018.
Šef kolegija HRM na Prvom ciklusu studija i kolegija Strategijski HRM na Drugom ciklusu studija na
Visokoj školi Aspira, Split, Hrvatska.
Vanredni profesor
Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru I 2003. – 2008.
Vanredni profesor na predmetu Metodologija.
Vanredni profesor
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 2002. – 2006.
Vanredni profesor na predmetu Teorija sportskog treninga.
Vanredni profesor
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 2001. – 2005.
Vanredni profesor na predmetima iz oblasti Borilački sportovi.

PROFESIONALNO RADNO ISKUSTVO

Docent
Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Sarajevu I 1998. – 2002.
Docent na predmetu Teorija sportskog treninga.
Docent
Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Sarajevu I 1998. – 2005.
Docent na predmetima iz oblasti Borilački sportovi.
Viši asistent
Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Sarajevu I 1997. – 1998.
Viši asistent na predmetu Metodologija naučnoistraživačkog rada.
www.fasto.unsa.ba I Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Viši asistent
Filozofski fakultet u Nišu I 1992. – 1996.
Viši asistent na predmetu Plivanje.
www.https://www.filfak.ni.ac.rs/ I Čirila i Metodija 2, 18105 Niš, Srbija
Asistent
Filozofski fakultet u Nišu I 1990. – 1992.
Asistent na predmetu Plivanje.
www.https://www.filfak.ni.ac.rs/ I Čirila i Metodija 2, 18105 Niš, Srbija
Član Predsjedništva OK BiH
Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine I 2007. – TRENUTNO
Stara se o promociji olimpizma i primjeni Olimpijske povelje u zemlji; učestvuje i predstavlja OK BiH
na Olimpijskim igrama, Evropskim festivalima mladih sportista, Mediteranskim igrama i drugim
igrama, a koje organizuje MOK, EOK, ICMG; zastupa i predstavlja OK BiH u zemlji i inostranstvu u
skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima proisteklim iz Statuta OK BiH; podstiče aktivnosti na
razvoju i unapređenju funkcioniranja sporta u Bosni i Hercegovini
www.okbih.ba I Alipašina bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Član EU Komisije Evropskih Olimpijskih komiteta
Evropski olimpijski komiteti I 2017. – 2021.
www.eurolympic.org I Via della Pallacanestro 19, 00135 Rim, Italija
Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu I 2016. – 2018.
Prorektor za naučnoistraživački rad je zadužen da: prati i koordinira realizaciju naučnoistraživačkih te
istraživačkorazvojnih projekata koje realizira Univerzitet; rukovodi i koordinira aktivnostima
utvrđivanja strategije razvoja naučnoistraživačkog rada Univerziteta, prati implementaciju strategije
razvoja naučnoistraživačkih radova Univerziteta, koordinira apliciranje na naučnoistraživačke te
istraživačkorazvojne projekte;
rukovodi procesom evaluacije realizacije naučnoistraživačkih projekata i naučnoistraživačkih
postignuća akademskog i naučnoistraživačkog osoblja; prati stanje u vezi sa naučnoistraživačkom
infrastrukturom Univerziteta i predlaže aktivnosti za njeno poboljšanje; koordinira rad Centra za
istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu.
www.unsa.ba I Obala Kulina bana 7, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Član Vijeća za sport Bosne i Hercegovine pri Vijeću ministara BiH
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine I 2016. – 2020.
Vijeće je nadležno da: daje mišljenje o Strategiji razvoja sporta u Bosni i Hercegovini; daje mišljenje o
Programu razvoja sporta u Bosni i Hercegovini; daje mišljenje o godišnjim planovima i finansijskim
potrebama sporta; raspravlja o pitanjima značajnim za sport te predlaže i podstiče donošenje mjera
za unapređenje sporta; predlaže prioritetne projekte, elaborate i studije za njihovo finansiranje u
sistemu javnih potreba u sportu; predlaže smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportista; daje
mišljenje i preporuke za nacrte i prijedloge propisa koji se odnose na sport; obavlja i druge poslove
utvrđene Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini i drugim propisima.
www.vijeceministara.gov.ba I Trg BIH 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Predsjednik Komisije za pisanje strategije za razvoj sporta Bosne i Hercegovine pri
Vijeću ministara BiH
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine I 2010. – 2014.
Strategija razvoja sporta u Bosni i Hercegovini je dokument koji daje strateške smjernice i plan
djelovanja na razvoju sporta u BiH za period 2010 – 2014. godina, u cilju prosperitetnog razvoja
sporta, sportskih aktivnosti i sportske infrastrukture u BiH u skladu sa Bijelom knjigom za sport u
Evropskoj uniji i drugim dokumentima koji uređuju oblast sporta.
Ova Strategija je trenutno jedini usvojen dokument o razvoju sporta BiH.
www.vijeceministara.gov.ba I Trg BIH 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Predsjednik Olimpijskog komiteta
Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine I 2007. – TRENUTNO
Vođa je delegacije OK BiH na Olimpijskim igrama, Mediteranskim igrama i drugim višesportskim
priredbama na kojima delegacija OK BiH prisustvuje kao pozvana strana; djeluje i potpisuje
dokumente kao legalni predstavnik OK BiH; predlaže plan rada i finansijski plan i podnosi izvještaj o
radu i finansijski izvještaj OK BiH, Generalnoj skupštini OK BiH; potpisuje protokole, konvencije i
deklaracije međunarodnih sportskih i nevladinih asocijacija i institucija od interesa za sport;
www.okbih.ba I Alipašina bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (tri mandata)
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 2003. – 2011.
Rukovodi poslovanjem organizacione jedinice i potpisuje sve akte koje izdaje organizaciona jedinica;
predlaže opće akte fakulteta/akademije/instituta; saziva i predsjedava sjednicama vijeća u skladu sa
općim aktom organizacione jedinice; odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa u skladu sa
zakonom, općim aktima Univerziteta i aktima organizacione jedinice;
www.fasto.unsa.ba I Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Predsjednik internacionalnog komiteta mladih za sport i kulturu mira
Internacionalna liga humanista I 2005.
Šef katedre borilačkih sportova
Fakultet za šport u Ljubljani I 1999. – 2003.
www..fsp.uni-lj.si I Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Direktor informatičkog centra na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u
Sarajevu
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 1999.
www.fasto.unsa.ba I Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Direktor dijagnostičkog centra na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u
Sarajevu
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 1999.
www.fasto.unsa.ba I Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Predsjednik grupacije humanističkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu
Rektorat Univerziteta u Sarajevu I 2005.
www.unsa.ba I Obala Kulina bana 7, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Senator Sarajevskog Rektorata na Univerzitetu Sarajevo
Rekotorat Univerziteta u Sarajevu I 2003. – 2011; 2014. – 2016.
Kao član Senata: prati realizaciju razvoja Univerziteta sa stanovišta ostvarivanja nastavnog,
nastavnonaučnog, umjetničkog, nastavno-umjetničkog, naučnoistraživačkog i stručnog rada putem
analize šestomjesečnih i godišnjih izvještaja rukovodilaca organizacionih jedinica, kao i na druge
načine; odlučuje o svim akademskim pitanjima, a posebno o pitanjima koja se odnose na nastavnu,
naučnu, umjetničku i stručnu djelatnost Univerziteta; donosi etički kodeks, kodeks ponašanja i
oblačenja u visokoškolskoj ustanovi i opće akte u skladu sa zakonom i ovim statutom; donosi
nastavne planove i programe za sva tri ciklusa studija i integrirani studij te za stručne i specijalističke
studije na osnovu prijedloga organizacionih jedinica i saglasnosti vijeća grupacija nauka/umjetnosti,
te prati njihovu primjenu; bira rektora Univerziteta; bira prorektore na prijedlog rektora; daje
saglasnost za raspisivanje konkursa u akademska/naučnoistraživačka zvanja na prijedlog vijeća
organizacione jedinice.

Osnivač i predsjednik Organizacionog odbora Međunarodnog simpozija
“Nove tehnologije u sportu”
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 2005. – 2014.
Cilj simpozija je: razvoj novih ideja u polju projekata u sportu, osnaživanje već postojećih veza među
institucijama, umrežavanje, razvoj procedura internacionalizacije, implementacija koncepta
modernizacije.
www.fasto.unsa.ba I Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Osnivač i glavni urednik međunarodnog časopisa “Homosporticus”
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 2003. – 2008.
Priprema programe i planove rada časopisa i stara se o njihovom izvršenju; organizuje stalno
praćenje i analiziranje sadržaja časopisa; izbor materijela i tema; ispravak pogrešaka urednika kao i
izbor fotografija i prilagodba teksta čitaocima; odgovara za vjerodostojnost članaka objavljenih u
časopisu; vrši i druge poslove koje mu u nadležnost stavi direktor.
www.fasto.unsa.ba I Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Recenzent i član redakcije časopisa Kineziologija (WoS)
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2005. – TRENUTNO
www.kif.unizg.hr I Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, Hrvatska

ISKUSTVO U ORGANIZACIONIM I UREĐIVAČKIM ODBORIMA

Član naučnog odbora časopisa “Sport Science”
Univerzitet u Travniku I 2010. – TRENUTNO
www.unt.ba I Aleja Konzula br. 5, 72 270 Travnik, Bosna i Hercegovina
Član organizacijskog i programskog odbora “Kondicijska priprema sportaša
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2003. – 2005.
www.kif.unizg.hr I Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Član uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa iz područja kineziologije
“Acta kinesiologica”
DPTZK – Ljubuški I 2007.
http://actakinesiologica.com/ I Put za crveni grm, BiH
Član naučnog odbora 5. međunarodne naučne konfernecije o kineziologiji
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2008.
www.kif.unizg.hr I Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Počasni član 6. međunarodne naučne konferencije o kineziologiji
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2011.
www.kif.unizg.hr I Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni i odgovorni urednik naučnostručnog časopisa “Sportski logos”
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2004.
www.kif.unizg.hr I Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Član savjetničkog odbora stručnog časopisa za teoriju i metodiku kondicijske
pripreme “Kondicijski trening”
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2003. – 2005.
www.kif.unizg.hr I Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Član počasnog odbora međunarodne konferencije “Kondicijska priprema sportaša”
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2004. – 2009.
www.kif.unizg.hr I Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Član počasnog odbora međunarodne konferencije “Kondicijska priprema sportaša”
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2003. – 2005.
www.kif.unizg.hr I Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
Član naučnog odbora konfernecije “Razvoj ljudskih resursa u turizmu”
Univerzitet u Istočnom Sarajevu I 2012.
www.ues.rs.ba I Vuka Karadžića 30, 71 126 Lukavica, Bosna i Hercegovina

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

Doktor nauka iz oblasti fizičke kulture
Fakultet za fzičku kulturu Univerziteta u Sarajevu I 1997.
Magistar fizičke kulture
Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu I 1992.
Profesor fizičke kulture
Filzofski fakultet, studijski odsjek Fizičko vaspitanje
Univerziteta u Nišu I 1988.
Viši organizator sportske rekreacije
Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu I 1984.
Implementacija novih tehnologija u nastavni
proces
Univerity of Alberta International, Ekonomski fakultet
Univerziteta u Sarajevu I 2006

NAGRADE I PRIZNANJA

Priznanje za organizaciju EYOF Sarajevo & Istočno Sarajevo 2019
Evropski olimpijski komiteti I 2019.
Priznanje za razvoj Olimpizma u BiH
Evropski olimpijski komiteti I 2013.
Priznanje za razvoj Budo sporta
World Budo Federation I 2013.
Priznanje za veliki doprinos u razvoju i afirmaciji Nastavničkog fakulteta Univerziteta
“Džemal Bijedić” u Mostaru
Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru I 2013.
Povelja za izuzetan doprinos i dostignuća u unapređenju rada, razvoju i promociji
Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 2013.
Priznanje za doprinos olimpijskog pokreta
Evropski olimpijski komiteti I 2013.
Plaketa za doprinos razvoju Judo sporta
Judo savez Bosne i Hercegovine I 2013.
Povelja prof. dr. Izetu Rađi, idejnom osnivaču Međunarodnog simpozija Nove
tehnologije u sportu (NTS)
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu I 2011.

NACIONALNI/REGIONALNI/MEĐUNARODNI PROJEKTI

Prof. dr Izet Rađo je stekao reputaciju kao projektni koordinator na velikom broju domaćih i
međunarodnih projekata. Najznačajniji projekti implementirani pod njegovom koordinacijom su
Tempus projekat Testing Curricula at the Sarajevo Faculty of Sport and Physical Education, IPA
Prekogranična saradnja Srbija – Bosna i Hercegovina Improving Testing Abilities on Postural and
Spinal Column Status SpineLab, Erasmus + Sport How to Lead a Sport Club to a Successful Future,
AtLETyC – Athletes Learning Entrepreneurship – a New Type of Dual Career Approach, i “MATCH –
Social Inclusion Opportunities”,, a koji su uspješno realizovani na Fakultetu sporta i fizičkog
vaspitanja, Univerziteta u Sarajevu.
Kao Predsjednik i Potpredsjednik Olimpijskog komiteta BiH uspješno je koordinirao realizaciju 5
Erasmus + sport projekata i 2 projekta IPA prekogranične saradnje u polju edukacije, sportskog
menadžmenta, dualne karijere sportista, poduzetništva i dobrog upravljana u sportu.
ERASMUS + MOBILNOST
U skladu sa otvorenim pozivima za mobilnost nastavnika u sklopu Erasmus + programa, prof. dr Izet
Rađo je bio gostujući predavač u akademskoj 2015/2016 godini na Univerzitetu sporta u Litvaniji.
Specijalno priznanje CELE i FILE za razvoj hrvačkog sporta
Međunarodna federacija amaterskog hrvačkog sporta I 2010.
Nagrada Sportske akademije Crne Gore za razvoj Olimpizma u regionu
Sportska akademija Crne Gore I 2010.
Zaslužni profesor Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet
Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu I 2009.
Priznanje Judo kluba “Željezničar” za doprinos u organizaciji XVI Međunarodnog
kupa, Vinko Šamarlić
Judo klub “Željezničar”, Sarajevo I 2008.
Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu za doprinos i razvoj Bolonjskog procesa na
Univerzitetu u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu I 2006.
Posebna nagrada za doprinos sportu BiH
Sportski savez Bosne i Hercegovine I 2005.
Posebno priznanje za doprinos razvoju i popularizaciji sporta
Sportski savez Bosne i Hercegovine I 2005.
Certificate of Rank Recognition – 6. dan
International Judo Federation I 2004.
Specijalno priznanje Saveza za sport i rekreaciju invalida Federacije Bosne i
Hercegovine
Savez za sport i rekreaciju invalida FBiH I 2004.

SEMINARI I PREDAVANJA
Predavač na Međunarodnim seminarima i
univerzitetskim programima
– Predavač na doktorskim studijima na univerzitetima u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Novom Sadu
i Nišu
– Predavač na UEFA seminaru za trenere – HRM i Liderstvo
– Predavač na seminaru MOK-a “Napredni kursevi menadžmenta u sportu” – HRM i Liderstvo
– Gostujući predavač na Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u
Zagrebu, Univerzitetu u Splitu – HRM i Liderstvo

SPORTSKA KARIJERA

Po pitanju sportske karijere, prof. dr Izet Rađo je vrhunski sportista i nosilac crnog pojasa (6. DAN) u JUDO-u. Također je aktivan u rekreativnim sportovima poput skijaškog trčanja, planinarenja, trčanja i tenisa.

Sa Judo klubom “Željezničar” iz Sarajeva trostruki je prvak bivše Jugoslavije (1981-1984), vicešampion Evrope (1982) i treći u Evropi (1983).

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH