info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/AmilaFerhatovic.jpg

Prof.dr.sc. Amila Ferhatović

Sarajevo

Profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Biografija

Rođena 1979. godine u Bijeljini. Vanredna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Krivično pravo, Međunarodno krivično pravo, Medicinsko pravo, Viktimologija i Prekršajno pravo. Položila pravosudni ispit.

Kao autor i koautor objavila 5 univerzitetskih udžbenika i monografija i 25 naučnih i stručnih radova. Imenovana je za mentora pri izradi 6 doktorskih disertacija i 17 master radova. Do sada je uspješno okončala mentorstvo na 17 magistarskih radova.

Osim matičnog Fakulteta predaje u Mostaru, a kao gostujući profesor predavala je u Zagrebu i Čikagu. Povremeni predavač na temu njemačkog krivičnog prava na njemačkom jeziku, u okviru ”Pratećeg studija” na Pravnom fakultetu u Sarajevu, u organizaciji Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

Dugogodišnji je edukator u Centru za edukaciju sudija i tužitelja i Policijskoj akademiji.  Tokom 2013. i 2014., učesnik istraživač u projektu Europske Komisije ”Strengthening NGO capacity and promoting public health and human rights oriented drug policy in South Eastern Europe – Drug Strategy and Drug Legislation in Bosnia and Herzegovnia. Nadalje, u periodu 2015.-2018. edukator na seminarima i učesnik istraživač u projektu ”Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji BiH u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala, putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom,” financiran od strane Ambasade Velike Britanije u BiH.  Također, tokom 2018. i 2019. godine edukator i učesnik u projektu ”Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom” u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužitelja, Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalu i Ministarstva pravosuđa SAD.

Član je većeg broja domaćih i međunarodnih skupina iz oblasti krivičnog prava, a posebno se ističu sljedeće aktivnosti: 1) član skupine za izradu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH; 2) član radne skupine za izradu Zakona o oduzimanju imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom u Federaciji BiH.

Najznačajniji studijski boravci u inozemstvu: 1) Univerzitet u Istanbulu, Pravni fakultet, dva semestra 2012/2013; 2) Institut za njemačko, europsko i međunarodno medicinsko pravo, zdravstveno pravo i bioetiku Univerziteta u Heidelbergu i Mannheimu (januar, 2013); 3) DePaul Universiti, Chicago (septembar, 2015); 4) Institut za istočnoeuropske studije Slobodnog Univerziteta u Berlinu, jedan semestar 2011/2012; 5) Max-Plank (Njemačka), Institut za uporedno i međunarodno krivično pravo (juni, 2008).

Učestvovala na 26. međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih skupova, od kojih su najznačajniji Kongres krivičnog prava ”13. Turkische Strafrechtstage” (2018. Ankara), Tripartitne konferencije ”Bosanskohercegovačko-Tursko-Hrvatski pravnički dani” u Istanbulu i Sarajevu (6), ”International Crime Punishment Film Festival” u Istanbulu (4).

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH