info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/petrovic.jpg

Akademik Prof.dr.sc. BORISLAV PETROVIĆ

Sarajevo

redoviti profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
krivičnopravna naučna oblast

Biografija

Rođen 1957. godine u Banja Luci. Pored studija prava i kriminalistike, prvi je doktor kriminalističkih nauka na Balkanu.

Dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu u dva mandata (2009-2017). Utemeljio tripartitnu međunarodnu konferenciju Bosanskohercegovački-Tursko-Hrvatski dani prava koja se, počev od 2011. godine, održava jednom godišnje, naizmjenično na pravnim fakultetima u Sarajevu, Istanbulu i Zagrebu.

Kao autor i koautor objavio 13 univerzitetskih udžbenika, monografija i skripti i oko 70 naučnih i stručnih radova. Posebno se izdvajaju udžbenici Krivičnog prava I (2005) i Krivičnog prava II (2005) kao prvi univerzitetski udžbenici iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Posebno fokusiran na mentorski rad, u okviru kojeg se ističe mentorstvo za jedanaest kandidata, koji su danas univerzitetski nastavnici. Trenutno mentor za osam doktoranata. Također bio mentor za oko 70 magistranata. Najzad, mentor najboljem studentu u historiji Pravnog fakulteta u Sarajevu.

U anonimnoj evaluaciji studenata svake godine, uvijek među prvih pet mjesta, a 1999 i 2000. najbolji profesor. Kao gostujući profesor, na nekoliko pravnih fakulteta bio biran za najboljeg profesora. Godine 2020. izabran za najboljeg profesora, zbog posebnog doprinosa u izvođenju online nastave za vrijeme pandemije COVID-19. Pored toga, prvo javno predavanje na temu krivičnopravni i medicinskopravni aspekti pandemije COVID-19., od 26.3.2020., na društvenim mrežama imalo je oko 15.000 pregleda.

Dobitnik priznanja ”Isa-beg Ishaković” (utemeljitelj Sarajeva) za doprinos u nauci i obrazovanju (2008).

Predavač na poslijediplomskim studijima na fakultetima u zemlji i inozemstvu. Dugogodišnji edukator  Centra za edukaciju sudija i tužitelja i Policijskoj akademiji.

Prije dolaska na Univerzitet, trinaest godina (1978-1991) radio u Ministarstvu unutarnjih poslova, kao istražitelj a potom i rukovoditelj odjela istraga organiziranog narkokriminala. Od strane Predsjednika države odlikovan Medaljom zasluga na radu.

Glavni i odgovorni urednik časopisa ”Godišnjak” Pravnog fakulteta u Sarajevu (2007-2017); dopisni član Uredništva Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske; član međunarodnog uređivačkog odbora časopisa Varstvoslovje (Journal of Criminal Justice and Security) Univerziteta u Mariboru.

Predsjednik Savjeta za nadzor izvršenja krivičnih sankcija Ministarstva pravde BIH. Prvi predsjednik Neovisnog odbora iz izbor i kontrolu rada policijskog komesara u Bosni i Hercegovini.

Sudjelovao na mnogobrojnim domaćim i inozemnim konferencijama, savjetovanjima i seminarima, kao i na dvije inspirativne konferencije za motivaciju mladih osoba.

Na društvenim mrežama organizator i voditelj edukativno inspirativnog serijala ”Pošalji lift”.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH