info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Doc.dr_.med_.sc_.-PREDRAG-JOVANOVIĆ.png

Doc.dr.med.sc. PREDRAG JOVANOVIĆ

Tuzla

Doktor medicine, specijalista interne medicine
Šef odjeljenja za Gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za Interne bolesti, Tuzla
Docent na katedri Interna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Biografija

Predrag Jovanović rođen je rođen 30. jula 1978. godine u Tuzli. Osnovnu školu i srednju Medicinsku školu završio je u Tuzli. Medicinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli završio je 2003. godine, u redovnom roku, sa prosječnom ocjenom 9,22.

Dobitnik je Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli, kao i Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli za školsku 2002/2003 godinu. Pripravnički staž doktora medicine obavlja u toku 2004/2005 godine u Domu Zdravlja Tuzla i JZU UKC Tuzla.

Od juna 2005. godine zapošljava se u Gastroenterološkom odjelu Klinike za Interne bolesti JZU UKC Tuzla u svojstvu ljekara sekundarca, a specijalizaciju iz oblasti Interne medicine započinje u martu 2007. godine. Specijalistički ispit iz oblasti Interne medicine položio je aprila 2011.godine.

Od 2004. do 2006. godine polaznik je Postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te polaže sve ispite sa prosječnom ocjenom 10. Decembra 2007.godine uspješno je na Medicinskom fakultetu u Tuzli odbranio magistarski rad pod nazivom »Serumski biohemijski i ultrazvučni markeri holedoholitijaze«.

Aprila 2016.godine odbranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci pod nazivom „Prediktivni skorovi za terapeutsku endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju u pacijenata sa sumnjom na holedoholitijazu“.

Autor je i koautor više naučnih radova objavljenih u visokorangiranim časopisima indeksiranim u »current contents« bazi podataka. Učesnik je brojnih stručnih sastanaka, radionica i kongresa iz oblasti gastroenterologije, hepatologije i digestivne endoskopije. Polaznik je više kurseva iz digestivne endoskopije u zemlji i inostranstvu.

Član je Evropskog udruženja za proučavanje jetre (EASL), Američkog društva za gastrointestinalnu endoskopiju (ASGE), Evropskog udruženja za digestivnu onkologiju (European Society of Digestive Oncology – ESDO) i Evropskog udruženja za kliničku nutriciju i metabolizam (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism – ESPEN), kao i Udruženja gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine.

Od zaposlenja na Gastroenterološkom odjelu, pa do danas u kontinuiranoj edukaciji iz oblasti gastrointestinalne endoskopije i ultrazvuka, te transplantacije jetre.

Novembra 2019.godine izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Trenutno radi kao specijalista interne medicine u Odjeljenju za gastroenterologiju i hepatologiju klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla, te obavlja funkciju šefa odjeljenja.

Publikacije: 18 naučnih radova objavljenih u časopisima baze Current Contents (Clarivate Analytics), koautor 2 knjige iz oblasti Interne medicine.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH