info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/unnamed-1.jpg

Dr. sc. NEDIM SULJIĆ

Tuzla

Građevinarstvo, hidrotehnika i geotehnika, Univerzitet u Tuzli

Biografija

 1. BIOGRAFIJA

Rođen sam 18.10.1965. godine u Doboju. Osnovnu školu kao i srednju građevinsku tehničku školu sam završio u Doboju. U školskoj 1984/1985 godini upisao sam Građevinski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, a 11.05.1990. godine odbranio sam diplomski rad ocjenom 9 (devet) i stekao stručni naziv diplomiranog građevinskog inžinjera.

U školskoj 2002/2003 godini upisao sam postdiplomski studij na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, a dana 29.10.2004. godine odbranio sam magistarski rad na temu „Primjena savremenih materijala pri izvođenju potpornih konstrukcija“.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Geotehnički uslovi planiranja i projektovanja savremenih deponija otpada“ prijavio sam na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. 

Senat Univerziteta u Tuzli je dana 23.03.2006. godine donio odluku o obrazovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije.

Senat Univerziteta u Tuzli je dana 24.01.2007. godine donio odluku o obrazovanju Komisije za ocjenu doktorske disertacije. 

Senat Univerziteta u Tuzli je dana 06.06.2007. godine usvojio izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i obrazovao Komisiju za odbranu doktorske disertacije, koju sam dana 07.07.2007. godine usmeno odbranio i stekao pravo na naučni stepen doktora tehničkih nauka iz područja građevinarstva.

U toku mjeseca juna i jula 2006. godine boravio sam na Tehničkom Univerzitetu u Stuttgartu i na Institutu Umweltwirtschaft Stuttgart, radi potrebnih istraživanja vezanih za izradu doktorske disertacije (bazno zatvaranje, procjedne vode, stabilnosti kosina deponije, završno-površinsko zatvaranje deponije)  i zbog obilaska nekoliko savremenih deponija otpada koje su u fazi gradnje (bazno zatvaranje) ili u fazi zatvaranja deponije (površinsko zatvaranje). 

Od aprila 1996. godine do juna 1997. godine radio sam u preduzeću DOO „TEHNOGRAD-VISOKOGRADNJA“ Tuzla na poslovima tehničkog rukovodioca na izgradnji fabrike vode u Živinicama.

Od juna 1997. godine do marta 1999. godine radio sam u građevinskoj kompaniji „BOSNA“ Gradačac na poslovima odgovornog projektanta prefabrikovanih armirano betonskih konstrukcija.

Od marta 1999. godine do avgusta 2004. godine radio sam u Institutu za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla, prvo na poslovima inžinjera djelatnosti u Zavodu za zaštitu od požara, a potom na poslovima rukovodioca Zavoda za projektovanje. U toku rada na Institutu za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla učestvovao sam u izradi više od 30 Elaborata iz oblasti građevinarstva i zaštite od požara objekata te kao odgovorni projektant u preko 30 Glavnih građevinskih projekata. Takođe, tokom rada na Institutu učestvovao sam u reviziji više od 100 Glavnih građevinskih projekata. 

Od avgusta 2004. godine do 30.09.2008. godine radim u preduzeću DOO „TEHNOGRAD-company“ Tuzla na poslovima rukovodioca Službe za projektovanje i tehnički nadzor gdje sam bio odgovorni projektant i voditelj projekta na stambeno-poslovnim objektima “Jala” u Tuzli i blok “D” u naselju Slavinovići u Tuzli, zatim projekat sanacije klizišta na Bećarevcu u Tuzli kao i drugim poslovnim i stambenim objektima.

Od 01.10.2008. godine i sada zaposlen sam na Univerzitetu u Tuzli, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, u zvanju docenta na užoj naučnoj oblasti “Građevinarstvo”, te od marta 2013. godine u zvanju vanredni profesor.

U toku školske 2006/2007 godine, kao istaknuti stručnjak iz prakse, radio sam na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, na predmetu „Mehanika tla i temeljenje I“gdje sam držao vježbe studentima III godine građevinskog odsjeka.   

Od izbora u zvanje docenta do izbora u zvanje vanredni profesor učestvovao sam u 41 (četrdesetjedna) komisiji za odbranu diplomskih radova i to u 17 (sedamnaest) komisija kao mentor kandidata, u 7 (sedam) komisija u svojstvu predsjednika komisije i u 17 (sedamnaest) komisija u svojstvu člana komisije za odbranu diplomskih radova. 

Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas učestvovao sam u 45 (četrdesetpet) komisija za odbranu diplomskih radova i to u 21 (dvadesetjedna) komisija kao mentor kandidata, u 24 (dvadesetčetiri) komisije u svojstvu predsjednika komisije ili u svojstvu člana komisije za odbranu diplomskih radova. 

Od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor učestvovao sam u 14 (četrnaest) komisija za odbranu magistarskih radova i to u 3 (tri) komisije kao mentor kandidata za odbranu magistarskih radova, u 5 (pet) komisija u svojstvu predsjednika komisije i u 6 (šest) komisija u svojstvu člana komisije za odbranu magistarskih radova.

Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas učestvovao sam u 7 (sedam) komisija za odbranu magistarskih radova i to u 5 (pet) komisija kao mentor kandidata za odbranu magistarskih radova, a u 2 (dvije) komisije u svojstvu člana komisije za odbranu magistarskih radova.

Od 05. marta 2019. godine izabran sam u trajno naučno-nastavno zvanje redovni profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Takođe, od izbora u zvanje docenta do izbora u zvanje vanredni profesor bio sam član tri komisije za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija (dvije komisije na Univerzitetu u Tuzli i jedna na Univerzitetu u Bihaću). U martu 2012. godine bio sam član jedne komisije za javnu odbranu teme za izradu doktorske disertacije.

Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas bio sam mentor jednom kandidatu za odbranu doktorske disertacije koja je uspješno odbranjena dana 12.06.2015. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te član jedne komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Trenutno sam mentor tri kandidata na izradi doktorske disertacije na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Do izbora u zvanje docenta objavio sam 9 (devet) naučnih radova, a  od izbora u zvanje docenta do izbora u zvanje vanredni profesor objavio sam 24 (dvadesetčetiri) naučna rada u priznatim zbornicima radova, naučnim časopisima, skupovima i konferencijama kao i 6 (šest) stručnih radova. Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas objavio sam 30 (trideset) naučnih radova u priznatim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, konferencijama i simpozijima te 1 (jedan) stručni rad.

Do izbora u zvanje docenta imam objavljenu jednu knjigu, a od izbora u zvanje docenta do izbora u zvanje vanredni profesor objavio sam i univerzitetski udžbenik „Potporne konstrukcije”.

Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas objavio sam dva univerzitetka udžbenika iz oblasti hidrotehnike i jednu stručnu knjigu čiji je izdavač „AGM knjiga” Beograd, R Srbija.

 

Član sam organizacionog odbora tri naučna skupa iz područja građevinarstva (GTZ) koja su održana 2009., 2012. i 2015. godine u Tuzli.

Stalni sam recenzent i član međunarodnih uređivačkih odbora naučno-stručnih časopisa koji se nalaze u indeksiranim bazama, i to: The International Journal of Mechanical Engineering and Automation (USA), The Open Journal of Water Pollution and Treatment (USA), The Journal Civil Engineering and Architecture (USA), The of Journal Civil Engineering Research (Scientific & Academic Publishing, USA), The of Journal Geosciences (Scientific & Academic Publishing, USA), American Journal of Fluid Dynamics (Scientific & Academic Publishing, USA), International Journal of Engineering and Management Research (Vandana Publications, India), naučno-stručni časopis “Ecologica” Beograd, R Srbija. U navedenim međunarodnim časopisima do sada sam recenzirao 28 (dvadesetosam) radova i to uglavnom u časopisima: The of Journal Civil Engineering Research (Scientific & Academic Publishing, USA), The of Journal Geosciences (Scientific & Academic Publishing, USA), American Journal of Fluid Dynamics (Scientific & Academic Publishing, USA) i The Open Journal of Water Pollution and Treatment (USA).

Bio sam recenzent tri rada međunarodne konferencije RIM 2013, održane u Bihaću. Recenzent sam jednog rada u Zbirci referata koji je objavila Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, odjeljenje prirodne i matematičke nauke, u junu 2015. godine 

Od maja 2011. godine do juna 2012. godine bio sam Voditelj građevinskog odsjeka na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. 

Od 20.01.2012. godine bio sam član Vijeća grupacija tehničkih fakulteta Univerziteta u Tuzli. 

Od marta 2017. godine izabran sam i obavljam dužnost prodekana za naučno-istraživački rad na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a šest mjeseci prije toga obavljao sam dužnost v.d. prodekana za naučno-istraživački rad. 

Voditelj sam doktorskog studija građevinarstva – naučna grana Hidrotehnika.

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Tuzli bio sam član Tima za provođenje aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji Kampusa Univerziteta u Tuzli.

Stalni sam eksterni ekspert Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. 

Uvršten sam u Biografski leksikon KO JE KO U BiH u kome se nalaze biografije ličnosti iz svijeta nauke, kulture, umjetnosti, sporta, politike i religije koje su zadnjih godina dale doprinos razvoju i afirmaciji Bosne i Hercegovine. 

Od maja 2018. godine, odlukom Predsjedništva, izabran sam za aktivnog i stalnog člana Asocijacije nezavisnih intelektualaca BiH – KRUG 99.

Od oktobra 2019. godine obavljam i dužnost Nacionalnog konsultanta ispred Bosne i Hercegovine za izradu Strateškog akcionog programa sliva rijeke Drine, između država Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, kojim će biti obuhvaćen hidroenergetski potencijal i zaštita od poplava. 

Od decembra 2019 godine izabran za dopisnog člana Bosanskohercegovačke i Američke akademije nauka i umjetnosti, a svečani prijem u Akademiju nauka i umjestnosti je planiran za 25.06.2020. godine.

Završio sam I i II stepen kursa njemačkog jezika, a koristim se i engleskim jezikom. 

Posjedujem certifikate od „Tensar international“ za uspješno završen tehnički trening i radionicu za primjenu i korištenje kompjuterskih softwera Tensar Wall i TensarPave, koji rade na primjeni geosintetičkih materijala (geotekstili, geomreže) za proračun potpornih konstrukcija i podloga na putevima.

Imam položen stručni ispit iz građevinske struke (Uvjerenje broj: 01-153-20/02-MK–br.G-513/2002) od 07.03.2002. godine.

 

 1. NAUČNI I STRUĆNI RAD

U toku svoje radne aktivnosti u naučno-istraživačkom radu nastojao sam stečena iskustva iz privrede i prakse kao i teoretska znanja povezati i uklopiti u aktuelnu građevinsku problematiku. Ovakav pristup je rezultirao, do izbora u zvanje vanredni profosor – do marta 2013. godine, objavljivanjem ukupno 33 (tridesettri) naučna rada na raznim naučnim i stručnim skupovima, konferencijama u zemlji i inostranstvu kao i naučnim časopisima kao i 8 (osam) stručnih radova na naučnim i stručnim skupovima, konferencijama i zbornicima radova. Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas objavio sam 23 (dvadesettri) naučna rada i 1 (jedan) stručni rad. U radovima koji su publikovani, kao i u radovima koji rješavaju konkretne probleme, koristio sam savremene metode istraživanja i dao doprinos naučno-istraživačkom radu iz područja građevinarstva. Objavio sam knjigu pod naslovom »Savremeni materijali za izvođenje potpornih konstrukcija« u toku 2005. godine, te univerzitetski udžbenik »Potporne konstrukcije« u 2010. godini i koji se odlukom Senata Univerziteta u Tuzli koristi u nastavi na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. Nakon izbora u zvanje vanredni profesor do danas objavnio sam dva univerzitetska udžbenika i jednu knjigu, i to  u maju 2014. godine iz štampe je izašao treći univerzitetski udžbenik pod nazivom „Osnove hidromehanike – teorija i zadaci”, dok u februaru 2018. godine iz štampe je izašla moja nova knjiga „Potporne konstrukcije prema evrokodu” (izdavač „AGM knjiga” Beograd, R Srbija) i univerzitetski udžbenik „Hidrotehnika-riješeni zadaci i teorijske osnove”.

 

2.1. NAUČNI I STRUČNI RADOVI ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA

U ovom dijelu su nabrojani objavljeni naučni i stručni radovi (u priznatim časopisima, naučnim skupovima i konferencijama) koji su bili predmet ocjene ispunjavanja uslova za izbor u zvanje docenta

2.1.1. Objavljene knjige, udžbenici i monografije

2.1.1.1 N. Suljić: „Savremeni materijali za izvođenje potpornih konstrukcija“, ISBN 9958-34-002-  X, CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine – Sarajevo 624.137.5:691.175 (075.8), izdavač „PLANJAX“ Tešanj – biblioteka „LOGOS“, strana 121, tiraž 1000 primjeraka, 2005. godina.

Knjiga citirana 3 (tri) puta u naučnim radovima drugih autora:

Jednom u Zborniku radova RGGF broj XXXIV, strana 135-142, Tuzla 2007, i dva puta u naučno-stručnom časopisu „Rudarstvo“ 2009. godine.

2.1.2. Objavljeni naučni radovi

2.1.2.1 I. Čačković, N. Suljić: „Potporni zidovi sa geosinteticima“, naučno-stručni časopis  

                        „RUDARSTVO“, broj 33-36, ISSN 0353-9172 UDC 622, str.125-131, 2004. godina.                    

                       

2.1.2.2 I. Čačković, N. Suljić: „Racionalnost izgradnje potpornih zidova od armiranog tla“, Zbornik radova Rudarsko-Geološko-Građevinskog fakulteta u Tuzli, broj XXVIII, ISSN 1512-7044, str. 45-50, 2005. godina.

2.1.2.3 N. Suljić: „Sanacija deponije otpada u Babunovićima“, Zbornik radova Rudarsko-

Geološko-Građevinskog fakulteta u Tuzli, broj XXIX/I, ISSN 1512-7044, strana 

163-169, 2005. godina.

2.1.2.4 I. Čačković, N. Suljić: „Prikaz mogućnosti korištenja armiranog tla pri sanaciji dionice saobraćajnice Džindić džamija-bolnica na Gradini“, Zbornik radova Rudarsko-Geološko-Građevinskog fakulteta u Tuzli, broj XXXIII, ISSN 1512-7044, str. 213-217, 2007. godina.

2.1.2.5 N. Suljić, M. Stević: „Uloga geomembrane kod baznog zatvaranja deponija otpada“, Zbornik radova Rudarsko-Geološko-Građevinskog fakulteta u Tuzli, broj XXXIII, ISSN 1512-7044, str. 227-231, 2007. godina.

2.1.2.6 I. Čačković, N. Suljić: „ The use of modern materials in building of supporting constructions on Highway“ („Savremeni materijali za izvođenje potpornih konstrukcija na autoputevima“), 5 Pan Evropska konferencija za planiranje, minerale i glavne autoputeve – put napretka, PEMT ‘06 Proceedings – second book, str. 395-406, Sarajevo 18. do 20. maj 2006. godine.

2.1.2.7 I. Čačković, N. Suljić: „Prikaz mogućnosti korištenja šipova kod sanacije plitkih klizišta“, naučno-stručni časopis „RUDARSTVO“ broj 39-40, međunarodno naučno savjetovanje „Geotehnika u funkciji zaštite okoliša“, ISSN 0353-9172 UDC 622, str. 217-229, Tuzla decembar 2005. godine.

2.1.2.8 I. Čačković, N. Suljić: „Mogućnost primjene šljake iz termoelektrana za gradnju nasutih brana“, Drugo naučno-stručno savjetovanje „Geotehnički aspekti građevinarstva“, Soko Banja – R Srbija 30. oktobar do 02. novembar 2007. godine.

2.1.2.9 N. Suljić, H. Šarić: „Projektovanje nasipa i potpornih konstrukcija od sintetičkih materijala“, Komorski informator, Kantonalna privredna komora Tuzla, broj 4 i 5, str. 14-15, 2005. godina.

2.1.3. Objavljeni stručni radovi

2.1.3.1 N. Suljić: „Armirano tlo i racionalnost njegove primjene za izvođenje potpornih konstrukcija i stabilnosti kosina“, naučno-stručni časopis „RUDARSTVO“, broj 33-36, ISSN 0353-9172 UDC 622, str. 139-144, 2004. godina.

 

2.1.3.2 I. Čačković, N. Suljić: „Bazno brtvljenje sanitarnih deponija otpada“, Zbornik radova Rudarsko-Geološko-Građevinskog fakulteta u Tuzli, broj XXXI, ISSN 1512-7044, str. 195-201, 2007. godina.

 

2.2. NAUČNI I STRUČNI RAD U PERIODU OD IZBORA U ZVANJE DOCENT DO  

       IZBORA U ZVANJE VANREDNI PROFESOR

Od izbora u zvanje docenta do izbora u zvanje vanredni profesor objavio sam jedan univerzitetski udžbenik, dvadeset tri (23) naučna rada, od čega tri (3) rada na SCI listi i šest (6) stručnih radova.

2.2.1 Objavljene knjige, udžbenici i monografije od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje  

         vanredni profesor

2.2.1.1 N. Suljić: „Potporne konstrukcije“, ISBN 978-9958-628-15-3, CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine – Sarajevo 624.137:624.04](075.8), izdavač Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, univerzitetski udžbenik, strana 250, tiraž 250 primjeraka, 2010. godina.    

Recenzenti:

Prof.dr.sc. Milan Stević, Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Prof.dr.sc. Ibrahim Čačković, Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Doc.dr.sc. Ismet Gušić, Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

2.2.2 Objavljeni naučni radovi u časopisima i zbornicima od izbora u zvanje docent do izbora  

         u zvanje vanredni profesor

2.2.2.1 N. Suljić, I. Čačković: „Analiza fizičko-hemijskih osobina jezera Modrac u cilju vodosnabdjevanja pitkom vodom gradova Tuzle i Lukavca“, 29. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija ‘08“, Zlatibor, oktobar 2008. godine.

2.2.2.2 N. Suljić, I. Čačković: „Uticaj nivoa podzemnih voda na stabilnost kosina sa izgrađenim građevinama“, Zbornik radova RGGF 2009, broj XXXIII, šifra rada GR-5/09, str. 111-115.

2.2.2.3 N. Suljić: „Metode i pristup rješavanju stvarnih gubitaka u sistemu vodosnabdjevanja“, 30. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija ‘09“, Drvengrad, oktobar 2009. godine.

2.2.2.4 N. Suljić: „Analiza količina i kvaliteta otpadnih voda sa užeg gradskog područja Tuzle“,  30. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija ‘09“, Drvengrad, oktobar 2009. godine.

2.2.2.5 N. Suljić: „Analiza uticaja nagiba terena na stabilnost armirano betonskog potpornig zida“, I naučno-stručni skup GTZ 2009, UDK 624.137:624.012.45.046.3, Tuzla, oktobar 2009. godine.

2.2.2.6 N. Suljić, M. Stević, M. Avdić, E. Softić: „Numerička analiza kod izvedbe silosa klinkera u cementari Kakanj“, I naučno-stručni skup GTZ 2009, udk 624.131:516.6:624.954.042 )497.6 Kakanj), Tuzla, oktobar 2009. godine.

2.2.2.7 N. Suljić, H. Okanović, A. Šabović: „Analiza parametara otpada sa aspekta stabilnosti tijela deponije“, naučno-stručni časopis „RUDARSTVO“ godina XIV/XV, broj 49-52, strana 153-158, 2010 godina.

2.2.2.8 M. Stević, N. Suljić, M. Mulać, H. Okanović: „Sanacija klizišta na dijelu puta Javorak-Borovače u općini Zenica“, naučno-stručni časopis „RUDARSTVO“, broj XIV/XV, broj 49-52, strana 113-119, 2010 godina.

2.2.2.9 E. Softić, B. Božić, N. Suljić: „Pavements structure integrity evalution based on risk“, 14. International research/expert conference „Trends in the development of machinery and associated technology“, Mediterranean Cruise, ISSN 1840-4944, septembar 2010. godine.

2.2.2.10 N. Suljić: „Ekološko stanje akumulacije Modrac“, međunarodna naučna konferencija „Životna sredina i biodiverzitet“, ISBN 978-86-904721-6-1, COBISS.SR-ID 174632716, CIP-Katagolizacija u publikaciji Naradona biblioteka Srbije, Beograd, april 2010. godine.

SCIndeks, Ecologica, 2010, vol. 17, br. 58, str. 265-268.

(BIČ Impakt faktor 5        0.115)

2.2.2.11 N. Suljić: „Deformacije i oštećenja betonskih i armirano betonskih potpornih konstrukcija“, VI naučno-stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, Banja Luka, april 2010. godine.

2.2.2.12 N. Suljić, O. Kovčić: „Primjena hidroenergije u Bosni i Hercegovini sa aspekta zaštite životne sredine“, naučno-stručni časopis „ECOLOGICA“, ISSN 0354-3285, str. 505-510, br. 60, UDC:502.34:621.221.4(497.15), 2010.

SCIndeks, Ecologica, 2010, vol. 17, br. 60, str. 505-510.

(BIČ Impakt faktor 5        0.115)

2.2.2.13 S. Zekan, N. Suljić, N. Đurić: „Basic of non-stability and methodology of landslide stabilisation in Bosnia and Herzegovina“, 1st Workshop „International experience“ of the Croatia-Japan Project on „Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia“, 22-24. novembar 2010. godine, Centre for advanced academic studies, Dubrovnik.

2.2.2.14 N. Suljić, M. Stević, S, Zekan: „The landslide stabilisation on the road Gnojnica-Murgići in Lukavac, BiH“, 1st Workshop „International experience“ of the Croatia-Japan Project on „Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia“, 22-24. novembar 2010. godine, Centre for advanced academic studies, Dubrovnik.

2.2.2.15 N. Suljić: „Uzroci nastanka deformacija armirano betonskih potpornih zidova“, Savjetovanje „Savremeni materijali u oblasti geotehničkih konstrukcija“, Bosanski kulturni centar Tuzla, 2010. godine.

Rad citiran u naučnom radu „Primjeri ocjenjivanja i procjene stanja potpornih zidova“ objavljenom u Zborniku radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 2012. godine, od strane autora M. Prskalo i M. Zadro. 

2.2.2.16 N. Suljić: „Analiza uticaja dvoosnih geomreža na povećanje nosivosti tla i smanjenje slijeganja kod plitkih temelja“, Zbornik radova RGGF-a, broj XXXIV, šifra rada GR-5/11, 2010/11.  

2.2.2.17 N. Suljić, Z. Bašić, O. Kovčić: „Tretman procjednih voda na deponiji komunalnog otpada „Desetine“ u Tuzli“, Međunarodna naučna konferencija „Održivi razvoj u funkciji životne sredine“, ISBN 978-86-904721-8-5, CIP Katagolizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 18-20. april 2011. godine

2.2.2.18 N. Suljić, Z. Bašić: „Analiza uticaja dubine fundiranja susjednog objekta na stabilnost armirano betonskog potpornog zida“, VII Međunarodni naučno-stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, Banja Luka, april 2011. godine.

2.2.2.19 Z. Bašić, N. Suljić, A. Galamić: „Metode konstruktivnih ojačanja građevina oštećenih od uticaja rudarskih radova“; VII naučno-stručno savetovanje Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, ISBN 978-86-904089-9-3, CONISS.SR-ID 183456268, CIP Katagolizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, UDK: 69.059.32, Zlatibor 9-11. maj 2011. godine.

2.2.2.20 N. Suljić, I. Žigić, Z. Bašić: „Construction Of Embankment Dam Divkovići By Using Slag And Ash From A Power Plant Tuzla“, 15. International research/expert conference „Trends in the development of machinery and associated technology“, Praque, Czech Republic, ISSN 1840-4944, septembar 2011. godine.

2.2.2.21 Z. Bašić, N. Suljić: “Numerical Model Of Three Dimensional Panl AB Skeletal Structures On Exposed To The Effects Of Underground Exploitation“, Tehnics Technologies Education Management TTEM, Journal Of Society For Development Of Teaching And Business Peocesses In New Net Enviroment In B&H, Thomson Reuters, EBSCO Publishing (EP) USA, Science Citation Index Expanded, Vol. 6, No 2, 2011.

Impact Factor  0.351 (ISI Journal Citation Reports 2011)

2.2.2.22 N. Suljić, M. Stević, Z. Bašić: »Sanacija klizišta u MZ Vukotići, općina Zenica«, Međunarodni okrugli sto – Prevencija, monitoring i interventna sanacija klizišta, izdavač Rudarski institut Tuzla, Tuzla 2011 godina.

2.2.2.23 V. Selimbašić, M. Uljić, A. Cipurković, N. Suljić, V. Stuhli, I. Tanjić: »Kvalitet vode rijeke Spreče sa pritokama uzvodno od akumulacije Modrac«, Drugi međunarodni naučni skup Stanje i pravci razvoja građevinarstva – GTZ 2012 i Drugo savjetovanje GEO-EXPO 2012, ISBN 978-9958-628-16-0, COBISS,BH-ID 19584518, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo, 624(497.6)”2012”(082), Tuzla, juni 2012. godine.

2.2.2.24 N. Suljić, Z. Bašić, A. Ibrahimović: »Optimization Of The Stability Factors Of High Concrete Retaining Walls With Reinforced Concrete Console“, 16. International research/expert conference „Trends in the development of machinery and associated technology“, Dubai, United Arab Emirates, ISSN 1840-4944, septembar 2012. godine.

2.2.3 Objavljeni stručni radovi u časopisima i zbornicima od izbora u zvanje docent do izbora  

         u zvanje vanredni profesor

2.2.3.1 I. Čačković, N. Suljić, I. Gušić: „Oštećenja objekata građenih sistemom IMS nastala usljed lošeg održavanja“, 6. naučno-stručno savjetovanje „Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja“, Divčibare, maj 2009. godine.

2.2.3.2 N. Suljić: „Uticaj deponije pepela Divkovići na zagađenje podzemnih i površinskih voda“, 6. naučno-stručno savjetovanje „Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja“, Divčibare, maj 2009. godine.

2.2.3.3 N. Suljić, E. Suljanović: „Moguća rješenja prečišćavanja otpadnih voda na području opštine Tuzla“, 38. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda  „Voda 2009“, Zlatibor, juni 2009. godine.

2.2.3.4 N. Suljić: „Mogućnost primjene asfalta kod završnog prekrivanja savremenih deponija otpada“, I naučno-stručni skup GTZ 2009, Tuzla, oktobar 2009. godine.

2.2.3.5 Z. Bašić, N. Suljić, A, Galamić: „Istraživanje seizmičkih uticaja miniranja na građevine i utvrđivanje zona seizmičkog dejstva na PK „Čubrić““, IV naučno-stručno savjetovanje Geotehnički aspekti građevinarstva, Zlatibor, R Srbija, novembar 2011. godine.

2.2.3.6 Z. Bašić, N. Suljić, A, Galamić: „Analiza konstruktivnih sistema gradnje i istraživanje uzroka oštećenja građevina u eksploatacionoj zoni jame „Omazići“, IV naučno-stručno savjetovanje Geotehnički aspekti građevinarstva, Zlatibor, R Srbija, novembar 2011. godine.

 

2.3. NAUČNI I STRUČNI RAD U PERIODU OD IZBORA U ZVANJE VANREDNI  

       PROFESOR DO DANAS

Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas objavio sam dva univerzitetska udžbenika, jednu knjigu, tridesetjedan (31) naučni rad i jedan (1) stručni rad.

2.3.1 Objavljene knjige, udžbenici i monografije od izbora u zvanje vanredni profesor do  

        danas

2.3.1.1 N. Suljić: „Osnovi hidromehanike – teorija i zadaci“, ISBN 978-9958-31-161-1, CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine – Sarajevo 532(075.8), izdavač OFF-SET Tuzla, univerzitetski udžbenik, strana 270, tiraž 150 primjeraka, COBISS.BH-ID 21174278, 2014. godina.    

Recenzenti:

Prof.dr.sc. Izet Žigić, Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Prof.dr.sc. Nedim Hodžić, Univerzitet u Zenici, Politehnički i mašinski fakultet Zenica

2.3.1.2 N. Suljić: „Potporne konstrukcije prema evrokodu“, ISBN 978-86-86363-91-6, CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije – Beograd 624.137, izdavač AGM KNJIGA Beograd, strana 317, tiraž 300 primjeraka, COBISS.SR-ID 257253900, 2018. godina.    

Recenzenti:

Prof.dr.sc. Milan Stević, Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Prof.dr.sc. Ismet Gušić, Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet.

2.3.1.3 N. Suljić: „Hidrotehnika-riješeni zadaci i teorijske osnove“, ISBN 978-9958-31-339-4, CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine – Sarajevo 556(075.8) 626(075.8), izdavač OFF-SET Tuzla, univerzitetski udžbenik, strana 376, tiraž 200 primjeraka, COBISS.BH-ID 24886278, 2018. godina.    

Recenzenti:

Prof.dr.sc. Gordan Prskalo, Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet Mostar.

Doc.dr.sc. Hovany Lajoš, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici.

2.3.2 Objavljeni naučni radovi u časopisima i zbornicima od izbora u zvanje vanredni profesor  

         do danas

2.3.2.1 N. Suljić, O. Kovčić, E. Suljanović, N. Kikanović, M. Tokić: „Sanacija i nadogradnja degradiranog prostora-taložnice „Bijelog mora br. 4“ za prihvat tehnoloških otpadnih voda iz fabrike „Sisecam soda Lukavac“ d.o.o. Lukavac“, Naučno-stručni simpozijum „Slijeganje terena, rudarske štete, zakonska regulativa, sudska praksa, napušteni rudnici, reupotreba degradiranog prostora, Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini & RMU „Banovići“ BanovićiBanovići, februar 2013. godine.

2.3.2.2 N. Suljić, O. Kovčić, S. Kadrić, N. Kikanović, R. Muminović: „Analysis of Flood Flows at Profile of Dam Modrac and its Impact on Downstream Area“, 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region, International Consortium on Landslides, University of Zagreb, University of Rijeka, Niigata University, Kyoto University, ISBN 978-953-7479-28-2, 6-9 March 2013, Zagreb. 

2.3.2.3 N. Suljić, S. Zekan: „Terramesh System Application in Landslide Remediations “, 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region, International Consortium on Landslides, University of Zagreb, University of Rijeka, Niigata University, Kyoto University, ISBN 978-953-7479-28-2, 6-9 March 2013, Zagreb. 

2.3.2.4 S. Zekan, N. Suljić: „Sliding Causes and Triggering Mechanisms at the Bogatić landslide“, 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region, International Consortium on Landslides, University of Zagreb, University of Rijeka, Niigata University, Kyoto University, ISBN 978-953-7479-28-2, 6-9 March 2013, Zagreb. 

2.3.3.5 Z. Bašić, N. Suljić, A. Galamić: „Numerical 3D model of the Foundation Grid With RC Sceletal Structure of Objects Exposed to the Effects of Underground Mining“, Journal of Society for Development of Teaching and Business Processe in New Net Enviroment in B&H, Technics Technologies Education Management – TTEM, Impact Factor 0,351, Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, Science Citation Index Expanded, EBSCO Publishing (EP) USA, 2013.

2.3.3.6 N. Suljić: „Hitne i stalne sanacione mjere na klizištima“, Originalni naučni rad, UDC:625.096, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ Beograd, ISSN 0354-3285, No 70, COBISS.SR – ID 80263175, Godina XX, 2013.

2.3.3.7 N. Suljić, N. Kikanović, M. Uljić, R. Muminović: „Climate Change Impacts on the Accumulation and Dam Modrac“, International Scientific Conference „Impact of Climate Change on the Enviroment and the Economy“, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ Beograd, ALFA Univerzitet Beograd, Bulgarian national Union of Scientists –Rousse Bulgaria, Balkan Enviromental Association, Beograd, April 2013.

2.3.3.8 N. Suljić, O. Kovčić: „Climate Change Impacts on the Accumulation Modrac“, 17th International Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machnery and Associated Technology“ TMT 2013, Istanbul, Turkey, September 2013.

2.3.2.9 N. Suljić: „Example Landslide Remediation on a Railroad Track Near Banja Luka“, 4st Workshop pf the Japanese-Croatian Project on „Risk Identification and Land-Use Planning for Disater Mitigation of Landslides and Floods in Croatia“, University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, UDK 502.58(063) 624.131.537(063) 627.51(063), ISBN 978-953-6116-46-1, December 2013.. 

2.3.3.10 N. Suljić: „Importance of Soil Cohesion on the Stability of Retaining Reinforced Concrete Wall“, Scientific paper, UDC:624.131.53.022.5.046, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ Beograd, ISSN 0354-3285, JBR Impact Factor 5: 0,090, No 72, COBISS.SR – ID 80263175, Godina XX, 2013.

2.3.3.11 N. Suljić: „Application of Reinforced Concrete Retaining Wall at the Rehabilitation of Landslides on Roads“, World Landslide Forum 3, International Consortium on Landslides (ICL), China Geological Survey (CGS), ISBN 978-3-319-05049-2, DOI 10.1007/978-3-319-05050-8, Springer Cham Heidelberg New York, Beijing, China, 2014.

2.3.3.12 N. Suljić, O. Kovčić: „Uticaj nivoa vode akumulacije Modrac na pomjeranje vrhova kontrafora brane u funkciji njenog održavanja i korištenja“, 3. Konferencija „ODRŽAVANJE 2014“, ISSN 1986-583X, EBSCO, Zenica, juni 2014.

2.3.3.13 N. Suljić: „Position of Steel Tiebacks in the Function of Concrete Retaining Wall Stability“, 18th International Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machnery and Associated Technology“ TMT 2014, Budapest, Hungary, September 2014.

 

2.3.3.14 N. Suljić: „Primjeri prikupljanja i odvodnje filtrata pri sanaciji deponija otpada“, UDK: 628.468:502, Zbornik radova građevinskog fakulteta u Subotici sa Međunarodne konferencije „Savremena dostignuća u građevinarstvu“, ISSN 0352-6852, eISSN 2334-9573, DOI:10.14415/konferencijaGFS2014, Subotica, R Srbija, 2014.

2.3.3.15 N. Suljić: „Selection of Materials for the Protection of the Slope on the Regulation of Watercourse“, International Scientific Conference „Sustainable Economy and the Enviroment“, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ Beograd, ALFA Univerzitet Beograd, Bulgarian national Union of Scientists –Rousse Bulgaria, Balkan Enviromental Association, Beograd, April 2014.

2.3.3.16 N. Suljić, O. Kovčić, M. Žigić: „Hidrauličko modeliranje karakteristika vodotoka rijeke Spreče i priobalnog prostora na dionici nizvodno od ušća Jale do entitetske granice za poplavni val koji se dogodio u maju 2014. godine“, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Simpozij „Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica“, Zbornik radova, Knjiga 25, DOI: 10.5644/PI2015-161-00, ISBN 978-9926-410-01-8, COBISS.BH-ID 22315014, Sarajevo, 2015.

2.3.3.17 N. Suljić, N. Kikanović, M. Uljić: „Uzroci, štete i posljedice poplava na području Tuzle“, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Simpozij „Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica“, Zbornik radova, Knjiga 25, DOI: 10.5644/PI2015-161-00, ISBN 978-9926-410-01-8, COBISS.BH-ID 22315014, Sarajevo, 2015.

2.3.3.18 N. Kikanović, M. Žigić, N. Suljić: „Osnova prostornog razvoja sistema naselja na primjeru opštine Tuzla“, Originalni naučni rad, UDC:502.33:711.28(497.15), Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ Beograd, ISSN 0354-3285, No 76, COBISS.SR – ID 80263175, Godina XXI, 2014.

2.3.3.19 N. Suljić: „Hidrološki i komunalni uslovi područja Tuzle u funkciji pojave klizanja terena“, UDK: 556.1:624.131.537(497.6Tuzla), DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.076, Zbornik radova građevinskog fakulteta u Subotici sa Međunarodne konferencije „Savremena dostignuća u građevinarstvu“, ISBN 978-86-80297-62-0, CIP-katalogizacija u publikaciji, Biblioteka matice Srpske, Novi Sad, COBISS.SR-ID 295671047, Subotica, R Srbija, 2015.

2.3.3.20 T. Kupusović, N. Suljić, I. Žigić, O. Kovčić: „Trend and Possible Causes of Flood Waves at the Dam Profile of Multipurpose Reservoir „Modrac“ Bosnia and Herzegovina, Milankovitch Anniversary UNESCO Symposium „Water Management in Transition Countries as Impacted by Climate Change and Other Global Changes, Lessons from Paleoclimate, and Regional Issues, Belgrade, Serbia, septembar 2014.

2.3.3.21 N. Suljić: „Izbor materijala za zaštitu kosina na regulaciji vodotoka“, Originalni naučni rad, UDC:624.137.2, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ Beograd, ISSN 0354-3285=Ecologica, No 75, COBISS.SR – ID 80263175, Godina XXI, 2014.

2.3.3.22 N. Suljić, N. Đurić: „The Problem of Silt Deposit in Hydro Accumulation Modrac“, International Journal of Engineering and Management Research, Vandana Publications India, Impacr Factor for 2015: 2.216, ISSN (ONLINE): 2250-0758, ISSN (PRINT): 2394-6962, Volume-5, Issue-6, Page Number: 331-335, December 2015.

2.3.3.23 N. Suljić: „The Importance of Air Temperature and Fluctuations in Water Level of the Hydro Accumulation Lake Modrac on the Concrete Dam Counterfort Displacement“, International Journal of Mechanical Engineering and Automation“, Ethan Publishing Company USA, Volume 2, Number 1, January 2015.

2.3.3.24 N. Suljić, Z. Bašić: „Hidrotehnički i geotehnički uzroci slijeganja objekta muzičke škole u Tuzli“, UDK: 624.131.542(497.6TUZLA), DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.065, Zbornik radova građevinskog fakulteta u Subotici sa Međunarodne konferencije „Savremena dostignuća u građevinarstvu“, ISBN 978-86-80297-63-7, CIP-katalogizacija u publikaciji, Biblioteka matice Srpske, Novi Sad, COBISS.SR-ID 304867335, Subotica, R Srbija, 2016.

2.3.3.25 N. Suljić, R. Muminović, R. Dautbašić: „Hidrološka analiza i štete od poplava rijeke Spreče u 2014. godini“, Pregledni rad, UDC:351.782:627.512(497.15), Međunarodni naučni skup „Ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene“, izdavač Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ Beograd, ISSN 0354-3285=Ecologica, No 81, COBISS.SR – ID 80263175, Godina XXIII, 2016.

2.3.3.26 N. Suljić, D. Hodžić: „The Analyses of Water Release from the Hydro Accumulation lake Modrac With Spillway Curve and Volume Curves“, Originalni naučni rad,  Archives for Technical Science, Tecnical Institute of Bijeljina, ISSN 1840-4855, UDC: 62, doi: 10.7251, e-ISSN 2233-0046, UDC:627.133:556(285)(497.6), DOI: 10.7251/afts.2016.0814.029S, COBISS.RS-ID 5844760, Year VIII, No 14, 2016.

2.3.3.27 N. Suljić, J. Hrnjadović: „Siltation of Modrac Hydroaccumulation from Aspect of Usable Volume“, Pregledni rad,  Archives for Technical Science, Tecnical Institute of Bijeljina, ISSN 1840-4855, UDC: 62, DOI:10.7251, e-ISSN 2233-0046, UDC: 556.55:627.17(497.6), DOI: 10.7251/afts.2016.0815.023S, COBISS.RS-ID 6175256, Year VIII, No 15, 2016.

2.3.3.28 N. Suljić, J. Hrnjadović: „Optimization of High Preasure Pipeline in the Pressure Pipe of Water Supply“, Preliminary report,  Archives for Technical Science, Tecnical Institute of Bijeljina, ISSN 1840-4855, UDC: 62, DOI:10.7251, e-ISSN 2233-0046, UDC: 628.144:[620.91:338.23, DOI: 10.7251/afts.2017.0917.049S, COBISS.RS-ID 6818840, Year IX, No 17, 2017.

2.3.3.29 N. Suljić, O. Kovčić: „Analysis of Time Oscillations of Water on lake Modrac as a Multi-Purpose Reservoir“, Original Scientific paper,  Archives for Technical Science, Tecnical Institute of Bijeljina, ISSN 1840-4855, UDC: 62, DOI:10.7251, e-ISSN 2233-0046, UDC: 628.258:550.38, DOI: 10.7251/afts.2018.1018.031S, COBISS.RS-ID 7323160, Year X, No 18, 2018.

 2.3.3.30 N. Suljić: „Primjena GPR ili ductil vodovodnih cijevi na primjeru regionalnog vodovodnog sistema „Plava voda““, Glasnik Rudarsko-geološko-građeviskog fakulteta, ISSN 2303-5145, EBSCO HOST Research Databases, Broj 6, 2018.

2.3.3.31          N. Suljić, M. Tokić, O. Kovčić: „ANALYSIS OF MAXIMUM RAINFALL VALUES FOR DIFFERENT RETURN PERIODS FOR WET PERIOD (NOVEMBER – APRIL) AND FOR DRY PERIOD (MAY – OCTOBER) THAT OCCURED IN THE CATCHMENT AREA OF MULTI-PURPOSE RESERVOIR MODRAC“, Archives for Technical Sciences, Bijeljina, BiH, ISSN 1840-4855; e-ISSN 2233-0046; UDC:62; DOI:10.7251; Original scientific  paper; 2018

2.3.3 Objavljeni stručni radovi u časopisima i zbornicima od izbora u zvanje vanredni  

         profesor do danas

2.3.3.1 M. Stević, N. Suljić, N. Kikanović, E. Sofić, A. Karahodžić: „Izgradnja sanitarne deponije otpada na primjeru napuštenog rudnika uglja Mošćanica kod Zenice“, Naučno-stručni simpozijum „Slijeganje terena, rudarske štete, zakonska regulativa, sudska praksa, napušteni rudnici, reupotreba degradiranog prostora, Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini & RMU „Banovići“ BanovićiBanovići, februar 2013. godine.

2.3.4 Objavljeni naučni radovi u časopisima i zbornicima od izbora u zvanje redovni profesor  

         do danas

2.3.4.1 N. Suljić: ANALYSIS OF MAXIMUM RAINFALL VALUES FOR DIFFERENT RETURN PERIODS FOR WET  PERIOD (NOVEMBER – APRIL) AND FOR DRY PERIOD (MAY – OCTOBER) THAT OCCURED IN THE CATCHMENT AREA OF MULTI-PURPOSE RESERVOIR MODRAC, Archives for Technical Sciences, Bijeljina, BiH, ISSN 1840-4855; e-ISSN 2233-0046; UDC:62; DOI:10.7251; Original scientific, paper; 2018

2.3.4.2. N. Suljić: The Width of The Pavement Flood in Relation to The Cross Slope, Original Scientific paper, Journal of Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering, Tuzla, BiHISSN 2303-5145, 2019, EBSCO.

2.3.4.3. N. Suljić. O. Kovčić: Analysis of Runoff Coefficient for Catchment Area of Multi-Purpose „Modrac“, Scientific paper, International Conference „Contemporary achievements in Civil Engineering“, Subotica, Serbia, UDK: 556.12:627.81, DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.062, April 2019.

2.3.4.4. N. Suljić, J. Hrnjadović: Unevenness of Water Consumption in Settlement on The Case of Doboj, Original, Scientific paper, Arhives for Technical Sciences, Bijeljina, BiH, UDK 628.146:[681.121.8:532.57, DOI: 10.7251/afts.2020.1222.035H, COBISS.RS-ID 8855832, May 2020.

2.3.4.5. Suljić A., Suljić N.: Degradation of the Pharmaceutical and Medical Waste on Landfills Due to Rainwater Infiltration, International Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology, Volume-8, Issue-1 (January 2021), ISSN: 2349-8889, IF: 3.715 for 2019, Vandana Publications India, 2021.

2.3.4.6. Suljić N.: Influence of Roughty of a Rectangular Open Channel on Flow Speeds and Water Flow, Original Scientific paper, Arhives for Technical Sciences, Bijeljina, BiH, UDK 627.82:519.87]:532.529, DOI: 10.7251/afts.2021.1324.057S, COBISS.RS-ID 132377857, May 2021. 

 

2.4. DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI NAUČNE I STRUČNE OBLASTI

2.4.1 Patenti, inovacije, revizije i recenzije

U prethodnom periodu uzeo sam aktivno učešće u razvojno istraživačkim zadacima  kod izrada revizija projekata i recenzija. Kroz samostalan i timski rad kao i rukovođenje pojedinih segmenata prezentiran je tok i rezultati istraživanja kako slijedi:

2.4.1.1 Revizije projektne dokumetacije prije izbora u zvanje docent

 1. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA HALE, NADSTREŠNICE I RESTORANA INVESTITORA „DOBOJ PUTEVI“ U MATUZIĆIMA-OPĆINA DOBOJ JUG,
 2. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA FABRIKE „ARGETA“ U HADŽIĆIMA,
 3. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA PRODAJNOG CENTRA „BIRA“ U BIHAĆU,
 4. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE HOTELA „TURIST“ U JAJCU,
 5. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA HOTELA „JELENA“ U BRČKOM,
 6. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ZGRADE SUDA U KALESIJI,
 7. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA MOSTA NA TREBAČKOJ RIJECI,
 8. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA MOSTA PREKO RIJEKE BOSNE U NASELJU ŠEVARLIJE,
 9. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA HALE DOO „FERHEM“ LUKAVAC,
 10. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA NATKRIVANJA RIJEKE TEŠANJKA U TEŠNJU RADI FORMIRANJA PARKING PROSTORA (investitor općina Tešanj),
 11. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA KRUŽNE RASKRSNICE KOD AUTOBUSKE STANICE U TEŠNJU (investitor općina Tešanj),
 12. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA FEKALNE KANALIZACIJE U JELAH POLJU (investitor općina Tešanj),
 13. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE DIJELA POTOKA KRNDIJA (investitor općina Tešanj),
 14. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA PRAGOVA BROJ 3 I BROJ 8 NA IZVORIŠTU JELAH (investitor općina Tešanj),
 15. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE ZGRADE OPĆINE KLADANJ,
 16. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA IZLOŽBENO-PRODAJNOG SALONA „IVEREX“ SPRATNOSTI P+2,
 17. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA „MOTO NAUTICA“ TUZLA,
 18. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SALONA NAMJEŠTAJA I TEKSTILA „BIBTEX“ U TUZLI,
 19. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA „LAMELE SUNCA“ U GRAČANICI,
 20. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SILOSA „EUROTRANS“ GRADAČAC,
 21. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA TRŽNOG CENTRA „FIS“ U BRČKOM,
 22. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA PROIZVODNO-PRODAJNOG OBJEKTA „MIRNA“ U GRAČANICI,
 23. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA OBJEKTA ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU U KRUGU FABRIKE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENATA „ŠIRBEGOVIĆ“ GRAČANICA,
 24. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE PLAVE BOLNICE U TUZLI (investitor: JU UKC TUZLA),
 25. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA PROIZVODNE HALE U GRADAČCU (investitor: „TMD-Ai“  GRADAČAC),
 26. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA PROIZVODNE HALE U GRADAČCU (investitor: „TMD-HANIBAL“  GRADAČAC),
 27. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA PROIZVODNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA „JAMI“ U TEŠNJU (investitor: „JAMI“ SARAJEVO),
 28. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE RESTORANA „ROYAL“ U TUZLI (investitor: doo „BULET“ TUZLA),
 29. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U GRAČANICI (investitor: doo „INDEX“ GRAČANICA), 
 30. REVIZIJE OKO 150 POSLOVNIH, PROIZVODNIH I STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA POVRŠINE DO 2000 m2 URAĐENIH TOKOM RADA U INSTITUTU ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE TUZLA.

2.4.1.2 Revizije projektne dokumetacije od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni 

            profesor

 1. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA SKLADIŠTA REPROMATERIJALA I 

      POLUPROIZVODA U TUZLI, investitor „ALFE MI” Živinice, novembar 2008. godine

 1. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA PREFABRIKOVANE AB HALE DIMENZIJA 16,00×28,00 + 4,00×28,00 m U MIONICI, OPĆINA GRADAČAC, investitora „BELAMIONIX“ d.o.o. Brčko, mart 2008. godine.
 2. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA DOGRADNJE AB MONOLITNE KONSTRUKCIJE (PROMJENA NAMJENE POSLOVNOG OBJEKTA SALONA I SERVISA AUTOMOBILA U POSLOVNI PROSTOR TRGOVINE TEKSTILA), investitora „BIBTEX” d.o.o. Tuzla, maj 2008. godine.
 3. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE RESTORANA „ROYAL“ U TUZLI, investitora „BULET” d.o.o. Tuzla, mart 2008. godine.
 4. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA OBJEKTA BENZINSKE PUMPE „SISKO TRADE“ U GRAČANICI, investitora „SISKO-TRADE“ d.o.o. Gračanica, decembar 2008. godine.
 5. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA FARME ZA TOV PILIĆA DIMENZIJA 12,50×57,80m U MJESTU PRIJEKO BRDO, OPĆINA GRAČANICA, investitora Gadžić Kade, mart 2008. godina.
 6. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA PROIZVODNOG POGONA ZA OBRADU METALA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U INDUSTRIJSKOJ ZONI GRAČANICE, investitor „INDEX“ d.o.o. Gračanica, septembar 2008. godine.
 7. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA PROMJENE KROVNE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU FISKULTURNE SALE OŠ „KLOKOTNICA“ DOBOJ ISTOK, investitora JU OŠ „KLOKOTNICA” Doboj Istok, novembar 2008. godine.
 8. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA TRŽNOG CENTRA „OMEGA“ U SREBRENIKU, investitora „OMEGA” d.o.o. Živinice, decembar 2008. godine.
 9. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA DIMENZIJA 16,00×44,00 m U BRIJESNICI MALOJ, OPĆINA DOBOJ ISTOK, investitora „ŠKREBO“ d.o.o. Brijesnica Mala-Doboj Istok, oktobar 2008. godine.
 10. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA POSLOVNO-PROIZVODNOG POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENE GALANTERIJE DIMENZIJA 12,20×21,15 m, U GRAČANICI, investitora Šalo Džemaila, oktobar 2008. godine.
 11. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE OBJEKTA „PLAVA BOLNICA“ – STATIČKA PROVJERA TEHNIČKOG RJEŠENJA UGRADNJE PROZORA, investitora UKC Tuzla, maj 2008. godine.
 12. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U BRIJESNICI MALOJ, investitora „ZEDINA“ d.o.o. Brijesnica Mala, decembar 2008. godine.
 13. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA U GRADAČCU, investitora Nermine Begić, februar 2009. godine.
 14. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA OBJEKTA GIMNAZIJE I TEHNIČKE ŠKOLE U SREBRENIKU, investitora JU MSŠ Srebrenik, maj 2009. godine.
 15. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE GOTOVE ROBE I POLUPROIZVODA U ŽIVINICAMA, SPRATNOSTI P+2, investitora „IVEREX-KOMERC“ d.o.o. Živinice, januar 2009. godine.
 16. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA SPRATNOSTI P+0, DIMENZIJA 12,30×35,00 m U GRADAČCU, investitora „MAZIVA“ d.o.o. Gradačac, mart 2009. godine.
 17. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA SERVIS MOTORNIH VOZILA I PRODAJA REZEVNIH DIJELOVA U ŽIVINICAMA, investitora „NIJAL“ d.o.o. Živinice, juli 2009. godine.
 18. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA PREFABRIKOVANE AB KONSTRUKCIJE DIMENZIJA 14,50×40,00 m U MJESTU DUBOKI POTOK, OPĆINA SREBRENIK, investitora „ORDAGIĆ“ d.o.o. Srebrenik, januar 2009. godine.
 19. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SPRATNOSTI Pod+P+3 U GRADAČCU, investitora „DELUX EURO PROFI“  d.o.o. Gradačac, novembar 2009. godine.
 20. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA IZGRADNJE VJETROELEKTRANE MOŠTRE 1 I IZGRADNJE 10 (20) KV PRIKLJUČKA NA ELEKTROENERGETSKI SISTEM, U MJESTU MOŠTRE, OPĆINA VISOKO, investitora „SUŠA COMMERCE“ d.o.o. VISOKO, januar 2009. godine.
 21. REVIZIJA VANJSKOG UREĐENJA KONSTRUKTIVNE FAZE PROJEKTA I FAZE HIDROINSTALACIJA NA UREĐENJU TERENA OKO OBJEKTA „PLAVA BOLNICA“ TUZLA, investitora UKC Tuzla, april 2009. godine.
 22. REVIZIJA PROJEKTA VODOVODA ZA NASELJE „BIKODŽE“ U OPĆINI LUKAVAC, investitora MZ Bikodže, oktobar 2009. godine.
 23. REVIZIJA PROJEKTA HIDROINSTALACIJA NA VANJSKOM UREĐENJU OKO PROIZVODNE HALE U LUKAVCU, investitora „FERHEM“ d.o.o. Lukavac, april 2010. godine.
 24. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA GARAŽA I BENZINSKE STANICE SPRATNOSTI SUTEREN I PRIZEMLJE, U NASELJU ČEHAJE, OPĆINA SREBRENIK, investitora „SANČO“ d.o.o. Srebrenik, novembar 2010. godine.
 25. REVIZIJA KONSTRUKTIVNOG PROJEKTA IZGRADNJE SPRATA U JEDNOM DIJELU OBJEKTA DRUŠTVENE ISHRANE PJ DISTRIBUCIJE KALESIJI, investitora JP EP BiH d.d. SARAJEVO PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA, mart 2011. godine.
 26. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA IZNAD STAMBENOG OBJEKTA OMEROVIĆ ADEMA – G. SAPNA, investitor Općina Sapna, april 2011. godine.
 27. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA „K1“ NA LOKALNOM PUTU MEĐEĐA – GRABOVICE, investitor Općina Sapna, april 2011. godine.
 28. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA „K2“ IZNAD STAMBENOG OBJEKTA MUHAREMOVIĆ SALKE, MEĐEĐA, investitor Općina Sapna, april 2011. godine.
 29. REVIZIJA PROJEKTA RUŠENJA I UKLANJANJA POSTOJEĆIH OBJEKATA I ARMIRANO BETONSKIH TEMELJA NA LOKACIJI BIVŠEG HAK-II U TUZLI, investitora „PROJECTAUSTRO“ d.o.o. Tuzla, decembar 2008. godine.
 30. REVIZIJA STATIČKOG PRORAČUNA KROVNE KONSTRUKCIJE POSLOVNOG OBJEKTA U BRIJESNICI VELIKOJ, OPĆINA DOBOJ ISTOK, investitora „URBAN BiH“ d.o.o. Velika Brijesnica, općina Doboj Istok, mart 2011. godine.
 31. REVIZIJA TEHNIČKOG PROJEKTA IZVOĐENJA HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I IZRADA BUNARA NA LOKALITETU SIBOVAC U KRUGU TVORNICE „MLIJEĆNI PUT” d.o.o. GRADAČAC, investitora „MLIJEĆNI PUT” d.o.o. GRADAČAC, juni 2012. godine.
 1. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA HIDROINSTALACIJA POSLOVNO-        

            PROIZVODNOG OBJEKTA U PURAČIĆU, OPĆINA LUKAVAC, investitora „FEN –  

            BH” d.o.o. PURAČIĆ, LUKAVAC, februar 2012. godine.

 1. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA HIDROINSTALACIJA PROIZVODNOG OBJEKTA MLJEKARE „MLIJEČNI PUT” U GRADAČCU, investitora „MLIJEĆNI PUT” d.o.o. GRADAČAC, juni 2012. godine.
 2. REVIZIJA INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE „RIBNJAK ZA POTREBE SPORTSKOG RIBARENJA I AGRO TURIZMA U NASELJU ŠPIONICA, OPĆINA SREBRENIK”, investitori Lelić Admira i Lelić Amra, april 2012. godine.
 3. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ZACJEVLJENJA KORITA RIJEKE LITVE U BANOVIĆIMA U DUŽINI cca 70m, investitora „ELIDEN” d.o.o. BANOVIĆI, novembar 2011. godine.
 4. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OPTIČKOG SPOJNOG PUTA DUBOKI POTOK-SREBRENIK (u svrhu dobijanja vodnih akata), investitora „TX TV” d.o.o. TUZLA, septembar 2012. godine.
 5. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OPTIČKOG SPOJNOG PUTA GORNJA TINJA-TINJA-POTPEĆ (u svrhu dobijanja vodnih akata), investitora „TX TV” d.o.o. TUZLA, septembar 2012. godine.
 6. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OPTIČKOG SPOJNOG PUTA POTPEĆ-BJELAVE-DUBOKI POTOK (u svrhu dobijanja vodnih akata), investitora „TX TV” d.o.o. TUZLA, septembar 2012. godine.

2.4.1.3 Revizije projektne dokumetacije od izbora u zvanje vanredni profesor do danas

 1. Revizija geotehničkog projekta misija G21 – Plava voda Travnik, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, juni 2013. godine, investitor: WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo.
 2. Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za objekat skladišnih objekata kod Lukavca, vlasništvo firme „Kemis-BH” d.o.o. Lukavac, juli 2014. godine, naručilac „Rudarski institut” d.d. Tuzla.

2.4.1.4 Recenzije knjiga i univerzitetskih udžbenika od izbora u zvanje docent do izbora u  

            zvanje vanredni profesor

 1. Recenzent udžbenika „Materijali za injektiranje tla i stijena” autora prof.dr. Izeta Žigića i prof.dr. Dinke Pašić-Škripić (Odluka broj 10/2-747-6/11 od 02.02.2011. godine – Vijeće grupacije tehničkih fakulteta Univerziteta u Tuzli).

2.4.1.5 Recenzije knjiga i univerzitetskih udžbenika od izbora u zvanje vanredni profesor do  

           danas

 1. Recenzent univerzitetskog udžbenika „Osnove hidrogeologije i hidrologija krša” autora doc.dr. Amira Galić i doc.dr. Gordan Prskalo, na građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 2. Recenzent univerzitetskog udžbenika „Mehanika tla u inženjerskoj praksi” autora doc.dr. Almira Šabovića.
 3. Recenzent knjige „Geomehanička ispitivanja terena za izgradnju objekata” autora prof.dr. Milana Stevića.
 4. Recenzent univerzitetskog udžbenika „Rešeni ispitni zadaci iz predmeta Osnovi hidrotehnike” autora doc.dr. Hovany Lajoša, na građevinskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu.

2.4.1.6 Rezultati vlastitih istraživanja u primjeni priznati u naučnoistraživačkoj javnosti

2.4.1.6.1 Istraživački projekti do izbora u zvanje vanredni profesor

 1. Elaborat o geološkim i geomehaničkim ispitivanjima terena za revitalizaciju nekadašnjeg Konaka na k.č. broj 5231/2 i k.č. 5134, K.O. Bihać u Bihaću.

Investitor: Unsko Sanski kanton, JP Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Bihać

 1. Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe rekonstrukcije i nadogradnje postojećeg objekta Doma zdravlja u Donjem Vakufu na k.č. broj 1775, K.O. Donji Vakuf I.

Investitor: JU Dom zdravlja Donji Vakuf

 1. Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima temeljnog tla za izgradnju kompleksa gradske pijace u Tuzli (Elaborat urađen iz marta 2008. godine – dopunjen proračunima objekata iz Idejnog rješenja).

Investitor; „Tržnice-pijace” d.o.o. Tuzla

 1. Istraživački projekti od izbora u zvanje vanredni profesor do danas
 1. Geotehnički projekat za izradu terminala hemije u Lukavcu, misija G21, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, januar 2014. godine, investitor: „Terminal hemije” Lukavac.
 1. Glavni građevinski dio-geotehnički projekat objekata koji čine branu, objekte za evakuaciju vode u toku građenja, strojara glavnog postrojenja, produbljenje korita nizvodno od strojare, HE Vranduk 20 MW, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, juni 2017. godine, investitor: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo.
 1. Učešće u komisiji za davanje i pripremanje stručnog mišljenja o tunelima kao rudarskim objektima, tunelima kao građevinskim objektima ili u kombinaciji rudarsko-građevinskih radova. Stručno mišljenje je traženo radi usaglašavanja zakonske regulative od strane Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije BiH i isto je urađeno u junu 2018. godine. 
 1. Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima temeljnog tla za potrebe izgradnje mini hidroelektrane „Zeleni Jadar” na rijeci Zeleni Jadar na k.č. 297/24 K.O. Orahovica i k.č. 14/3 K.O. Bučje u opštini Srebrenica, EARTH Tuzla, investitor „GREEN ENERGY-R” d.o.o. Bratunac, april 2018. godine. 
 1. Geotehnički projekat o geomehaničkim ispitivanjima terena za potrebe izgradnje uspinjače na lokaciji Stari Grad Blagaj, utvrda Stjepan Grad kod Mostara (misija G21), EARTH Tuzla, investitor „ARHIPLUS” d.o.o. Mostar, avgust 2018. godine. 
 1. Glavni projekat sa izradom elaborata o geomehaničkim ispitivanjima terena za potrebe sanacije klizišta u Sivrinom Selu u općini Vitez, EARTH Tuzla, investitor općina Vitez, septembar 2018. godine. 
 1. Elaborat o geološkim i eomehaničkim ispitivanjima tla za izgradnju transformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV „Dedići 2”, sa priključnim 10(20) kV srednjenaponskim vodom radi obezbjeđenja povećanja priključne snage za poslovni objekat Mujkić Nermina u Dedićima na k.č. 1130/1 K.O. Seona i 963 i 956 K.O. Bjelave u općini Srebrenik, EARTH Tuzla, investitor JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d.. Sarajevo, podružnica „Elektrodistribucija” Tuzla, septembar 2018. godine. 

2.4.1.7 Doprinos razvoju i afirmaciji naučne i stručne oblasti kojom se bavim

2.4.1.7.1 Projektirane građevine prije izbora u zvanje docent – hidrotehnička faza projekta

 1. GLAVNI PROJEKAT SPO “STUPINE B-14” U TUZLI (P=7500 m2), investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 2. GLAVNI PROJEKAT PUNIONICE I SKLADIŠTA MOTORNIH ULJA U RAFINERIJI MODRIČA, investitor: Rafinerija ulja Modriča, projektna kuća: GK „BOSNA“ Gradačac
 3. GLAVNI PROJEKAT KLAONICE PILIĆA „GRANAP“ U ŽIVINICAMA, investitor: „GRANAP“ Živinice, projektna kuća: „BB-ING“ Klokotnica
 4. GLAVNI PROJEKAT OTKUPNE STANICE U KRTOVI, investitor: vlada SAD, projektna kuća: „BB-ING“ Klokotnica
 5. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG CENTRA U TEŠNJU, investitor: FK „TOŠK“ Tešanj, projektna kuća: „BB-ING“ Klokotnica
 6. GLAVNI PROJEKAT SKLADIŠTA UNICO FILTERA U TEŠNJU, investitor: „UNICO FILTERI“ Tešanj, projektna kuća: „ARH STUDIO“ Tešanj
 7. GLAVNI PROJEKAT BAZENSKOG KOMPLEKSA „ERNA“ U PRILUKU KOD ŽIVINICA, investitor: Sarajlić Mustafa i Šefika, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 8. GLAVNI PROJEKAT SPO „JALA“ KOD MEDICINSKOG FAKULTETA U TUZLI (P=5600 m2), investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 9. GLAVNI PROJEKAT DOGRADNJE HOTELA “TEHNOGRAD” U SLAVINOVIĆIMA U TUZLI, investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 10. GLAVNI PROJEKAT OBJEKTA 100 POLUUKOPANIH GARAŽA U TUZLI (P=2700 m2), investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 11. GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I REKULTIVACIJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA U BABUNOVIĆIMA-OPĆINA SREBRENIK, investitor: općina Srebrenik, projektna kuća: Rudarski institut Tuzla
 12. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „VAVLICA“ U GORAŽDU, investitor: doo „VAVLICA“ Goražde, projektna kuća: „BB-ING“ Klokotnica
 13. GLAVNI PROJEKAT BENZINSKE PUMPE „VeA VIDOVIĆ“ U DUBRAVAMA-OPĆINA ŽIVINICE, investitor: doo „VeA VIDOVIĆ“ Tuzla, projektna kuća: GK „BOSNA“ Gradačac
 14. GLAVNI PROJEKAT SPO (LAMELA 4 i 5) U SREBRENIKU (P=5000 m2), investitor: doo „GROMEX“ Srebrenik, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 15. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA 18×45 m U BUKVIKU-BRČKO DISTRIKT, investitor: doo „KARAMUJUĆ“ G. Rahić, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 16. GLAVNI PROJEKAT ZEMLJANE BRANE „DIVKOVIĆI I“ ZA POTREBE TERMOELEKTRANE TUZLA, investitor: TE Tuzla, projektna kuća: „GRAĐEVINAR PLANUM“ Tuzla
 17. GLAVNI PROJEKAT ZEMLJANE BRANE „DIVKOVIĆI II“ ZA POTREBE TERMOELEKTRANE TUZLA, investitor: TE Tuzla, projektna kuća: „GRAĐEVINAR PLANUM“ Tuzla
 18. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „REWEUS“ U BISTARCU-OPĆINA LUKAVAC, investitor: doo „REWEUS“ Lukavac, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 19. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „SBH COMPANY“ BRČKO, investitor: „SBH COMPANY“ Brčko, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 20. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „TEHKOMERC“ TUZLA, investitor: doo „TEHKOMERC“ Tuzla, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 21. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „TIFFANY“ KOD MEDICINSKOG FAKULTETA U TUZLI, investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 22. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA „DUKAT“ U JELAHU-OPĆINA TEŠANJ, investitor: doo „DUKAT“ Tešanj, projektna kuća: „ARH STUDIO“ Tešanj
 23. GLAVNI PROJEKAT SPO (P+3) U MATUZIĆIMA-OPĆINA DOBOJ JUG, investitor: Sejdić Hazim, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 24. GLAVNI PROJEKAT SPO 12×28 m (S+P+2) U MOSTARU, investitor: doo „INŽINJERING“ Tešanj, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 25. GLAVNI PROJEKAT STOLARSKO-LIMARSKE RADIONICE 10×20 m U ŠIJAMA-OPĆINA TEŠANJ, investitor: doo „ŠKILJO“ Tešanj, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 26. GLAVNI PROJEKAT DŽAMIJE U NASELJU ORAŠJE U DOBOJU, investitor: IVZ Doboj, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 27. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA „MBA“ U OPĆINI USORA, investitor: Bajraktarević Murvet, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 28. GLAVNI PROJEKTI OKO 100 STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA POVRŠINE DO 1000 m2.

2.4.1.7.2 Projektirane građevine prije izbora u zvanje docent – konstruktivna faza projekta

 

 1. GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE GIMNAZIJE U GRADAČCU, investitor: Ministarstvo nauke, obrazovanja i sporta TK, projektna kuća: GK „BOSNA“ Gradačac
 2. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA DISTRIBUTIVNOG CENTRA “SINBRA” U LJEPUNICAMA, investitor: doo „SINBRA“ Srebrenik, projektna kuća: GK „BOSNA“ Gradačac
 3. GLAVNI PROJEKAT BLOKA „C“ U SKLOPU BEHRAMBEGOVE MEDRESE U TUZLI, investitor: Muftijstvo tuzlansko, projektna kuća: „AMBIJENT“ Tuzla
 4. GLAVNI PROJEKAT OBJEKTA GAJRETOV KONVIKT NA SONOM TRGU U TUZLI, investitor: Muftijstvo tuzlansko, projektna kuća: „AMBIJENT“ Tuzla
 5. GLAVNI PROJEKAT SPO 14×26 m (S+P+3) U SLAVINOVIĆIMA U TUZLI, investitor: Memić Mehmedalija, projektna kuća: „AMBIJENT“ Tuzla
 6. GLAVNI PROJEKAT SPO „LAMELA 4“ U TUZLI (kod SKPC MEJDAN), investitor: doo „GIPROM“ Tuzla, projektna kuća: „AMBIJENT“ Tuzla
 7. GLAVNI PROJEKAT RADIONICA SA GARAŽAMA („Zovko“ Žepče), investitor: doo „ZOVKO“ Žepče, projektna kuća: GK „BOSNA“ Gradačac
 8. GLAVNI PROJEKAT DOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA PRITVORA I POLICIJE U RAHIĆU, investitor: vlada Brčko Distrikta, projektna kuća: doo „ARHITEKT & PLANER“ Tuzla
 9. GLAVNI PROJEKAT SPO U ULICI FETAHA BEĆIRBEGOVIĆA (KRUG „PLIN-a“) U SARAJEVU(P=2500 m2), investitor: doo „INTER“ Matuzići, projektna kuća: „AN PROJEKT“ Doboj Jug
 10. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „MS COMMERC“ U JELAHU (P=2800 m2), investitor: doo „MS COMMERC“ Tešanj, projektna kuća: „ARH STUDIO“ Tešanj
 11. GLAVNI PROJEKAT SPO “STUPINE B-14” U TUZLI (P=7500 m2), investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 12. GLAVNI PROJEKAT PUNIONICE I SKLADIŠTA MOTORNIH ULJA U RAFINERIJI MODRIČA, investitor: Rafinerija ulja Modriča, projektna kuća: GK „BOSNA“ Gradačac
 13. GLAVNI PROJEKAT KLAONICE PILIĆA „GRANAP“ U ŽIVINICAMA, investitor: „GRANAP“ Živinice, projektna kuća: „BB-ING“ Klokotnica
 14. GLAVNI PROJEKAT OTKUPNE STANICE U KRTOVI, investitor: vlada SAD, projektna kuća: „BB-ING“ Klokotnica
 15. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG CENTRA U TEŠNJU, investitor: FK „TOŠK“ Tešanj, projektna kuća: „BB-ING“ Klokotnica
 16. GLAVNI PROJEKAT BAZENSKOG KOMPLEKSA „ERNA“ U PRILUKU KOD ŽIVINICA, investitor: Sarajlić Mustafa i Šefika, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 17. GLAVNI PROJEKAT SPO „JALA“ KOD MEDICINSKOG FAKULTETA U TUZLI (P=5600 m2), investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 18. GLAVNI PROJEKAT OBJEKTA 100 POLUUKOPANIH GARAŽA U TUZLI (P=2700 m2), investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 19. GLAVNI PROJEKAT MIR-AHMEDOVE DŽAMIJE U BOSANSKOM ŠAMCU, investitor: IVZ Bosne i Hercegovine, projektna kuća: „AMBIJENT“ Tuzla
 20. GLAVNI PROJEKAT CRKVE SA PRATEĆIM OBJEKTIMA U NOVOJ BILOJ,
 21. GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE HOTELA „KOŠUTA“ U KALESIJI, investitor: Hadžić Alija, projektna kuća: „PROJEKCIJA“ Kalesija
 22. GLAVNI PROJEKAT NADOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKTA U ULICI A BiH 29 U TUZLI, investitor: doo „GIPROM“ Tuzla, projektna kuća: „INVEST PROJEKT“ Živinice
 23. GLAVNI PROJEKAT DOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE BOLNICE U TEŠNJU, investitor: OPĆA BOLNICA Tešanj, projektna kuća: „ARH STUDIO“ Tešanj
 24. GLAVNI PROJEKAT ČELIČNE GALERIJE RAIFFEISEN OSIGURANJA U TUZLI, investitor: „RAIFFEISEN OSIGURANJE“, projektna kuća: „A5“ Tuzla
 25. GLAVNI PROJEKAT GARAŽA ZA AUTOBUSE „LITVATRANS“ U BANOVIĆIMA, investitor: doo „LITVATRANS“ Banovići, projektna kuća: „ESTETIK ARH“ Živinice
 26. GLAVNI PROJEKAT DOGRADNJE SPRATA NA DOMU ZDRAVLJA U LIVNU, investitor: Dom zdravlja Livno, projektna kuća: „PLAN“ Tuzla
 27. GLAVNI PROJEKAT FILIJALE CENTRALNE BANKE U BRČKOM, investitor: Centralna Banka Bosne i Hercegovine, projektna kuća: „PLAN“ Tuzla
 28. GLAVNI PROJEKAT STAMBENOG OBJEKTA (vila Čajić) U MAKARSKOJ, investitor: Čajić Ružica, projektna kuća: „PLAN“ Tuzla
 29. GLAVNI PROJEKAT BENZINSKE PUMPE U VRAŽIĆIMA KOD ČELIĆA, projektna kuća: „SAF INŽINJERING“ Čelić
 30. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „SBH COMPANY“ BRČKO, investitor: doo „SBH COMPANY“ Brčko, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 31. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „TEHKOMERC“ TUZLA, investitor: doo „TEHKOMERC“ Tuzla, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug
 32. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA „TIFFANY“ KOD MEDICINSKOG FAKULTETA U TUZLI, investitor: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 33. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA „TREND TEX“ NA TEŠANJCI-OPĆINA TEŠANJ, investitor: doo „TREND TEX“ Tešanj, projektna kuća: „ARH STUDIO“ Tešanj
 34. GLAVNI PROJEKAT DŽAMIJE I KULTURNO OBRAZOVNOG CENTRA U NASELJU TUŠANJ U TUZLI, investitor: Muftijstvo tuzlansko, projektna kuća: „AMBIJENT“ Tuzla
 35. GLAVNI PROJEKAT DVOJNOG STAMBENOG OBJEKTA U OPĆINI RAVNE, projektna kuća: „GRADNJA“ Živinice
 36. GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE GRADSKE VIJEĆNICE U BRČKOM, investitor: Vlada Brčko Distrikta, projektna kuća: „AMBIJENT“ Tuzla
 37. PROJEKAT SPO LAMELA 1 (P+2+Pot) I LAMELA 2 (P+2+Pot) U POTOČARIMA, OPĆINA SREBRENICA, investitor: CRS Sarajevo, projektna kuća: „MARVEL“ doo Istočno Sarajevo.
 38. GLAVNI PROJEKAT STAMBENO-POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA DIMENZIJA 16x30m, SPRATNOSTI Sut+P+Gal+1 U MJESTU MRAVIĆI-pored puta Doboj-Sarajevo, OPĆINA DOBOJ JUG (P=1350 m2), investitor: Ahmetović Ramiz, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug.
 39. GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT POSLOVNO-ADMINISTRATIVNOG OBJEKTA U RAJLOVCU DIMENZIJA 16×58 m, SPRATNOSTI Pod+P+2, investitor: Ćatibušić Senad.

2.4.1.7.3 Projektirane sanacije klizišta prije izbora u zvanje docent

 1. GLAVNI PROJEKAT SANACIJE KLIZIŠTA NA BEĆAREVCU U TUZLI, investitor: Općina Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla
 2. GLAVNI PROJEKAT SANACIJE SLIJEGANJA DIJELA PUTA DŽINDIĆ DŽAMIJA-BOLNICA NA GRADINI U TUZLI, investitor: Općina Tuzla, projektna kuća: doo „TEHNOGRAD-company“ Tuzla

2.4.1.7.4 Projektirane građevine od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni  

               profesor

 1. PROJEKAT UREĐENJA VODOTOKA KOD OBJEKTA doo „REWEUS“ Lukavac.
 2. GLAVNI PROJEKAT POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA DOO „KOTEKS“   

     TEŠANJ DIMENZIJA 22x45m, SPRATNOSTI VP+1+Gal U MJESTU BUKVA, OPĆINA  

     TEŠANJ (P=2200 m2), investitor: doo „KOTEKS“ Tešanj, projektna kuća: doo „ABIAS“ 

     Tešanj.

 1. GLAVNI PROJEKAT SANACIJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA “DESETINE” U CILJU PRETVARANJA U SANITARNU DEPONIJU ZA PODRUČJE OPĆINE TUZLA, investitor: Općina Tuzla.
 2. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA     

      POSLOVNI OBJEKAT FARMA ZA UZGOJ BROJLERA, investitor Turbić Almas.   

 1.   PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA  

      PRERADU I PAKOVANJE STOČNE HRANE, investitor „SAŠES“  Kalesija.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA PRERADU  

    I PAKOVANJE ŠEĆERA, investitor Sinanović Šefkija.

 1. PROJEKAT  ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA FARMU  

    PILIĆA  U BABIĆIMA, investitor Halilović Mejra.

 1. PROJEKAT  ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA  HALE ZA  

    OBRADU  I POVRŠINSKU ZAŠTITU METALA I KOMPJUTERSKI INŽENJERING,    

    investitor “AMAR” doo Gradačac.

 1. PROJEKAT  ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

    RADIONICU TE POPRAVKU  VOZILA SA ADMINISTRATIVNIM DIJELOM,  

    investitor „TRANSKOP” d.o.o. Tuzla.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

     STAMBENO – POSLOVNI OBJEKAT SA AUTOPRAONOM, investitor Suljić Asmir.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT FABRIKE ZA PROIZVODNJU TEKSTILNE  

      KONFEKCIJE, investitor “KISMET” d.o.o. Doboj Istok.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      SAMOUSLUŽNU  AUTOPRAONU, investitor “MENADŽER” d.o.o. Lukavac.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA OBJEKTE 

      S.P. OBJEKAT IZRADA POLIMERA, investitor Imamović Enes.

 1. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA HIDROINSTALACIJA  AUTOPRAONE I 

     PROJEKTA  PRIKUPLJANJA, ZBRINJAVANJA  I UPRAVLJANJA  OTPADNIM  

     VODAMA ZA IZGRADNJU POSLOVNOG  OBJEKTA  AUTOPRAONE, investitor 

     Omerović Abdulah.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      POSLOVNI OBJEKAT FARME ZA TOV BROJLERA,  investitor Mešanović Admir.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      POSLOVNI OBJEKAT ZA PROIZVODNJU I PRODAJU NAMJEŠTAJA, investitor 

     „Izazov“  Kalesija.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      POSLOVNI OBJEKAT NAMJENE SKLADIŠTE I VELEPRODAJA  

      FOTOMATERIJALA I OPREME BERKOVICA, investitor Muminović Hajrudin.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      PERADARSKE FARME ZA TOV BROJLERA U  OPĆINI  BREZA, investitor Vegara 

      Zada.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      PROMJENU NAMJENE  POSLOVNOG OBJEKTA – KLAONICA  PERADI   U 

      POSLOVNI  OBJEKAT  TRGOVINA VELEPRODAJE I MALOPRODAJE  I 

      DOGRADNJA  NADSTREŠNICA ZA MAGACINE, investitor “ZEKA-COMERC“ d.o.o. 

      Gračanica.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      PROMJENU NAMJENE  POSLOVNOG OBJEKTA  AUTOMEHANIČARSKA  

      RADIONICA  U POSLOVNI OBJEKAT  PEKARA, U MEMIĆIMA  OPĆINA 

      KALESIJA, investitor Alibegović Alija.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA  FARME ZA 

      TOV BROJLERA-PROMJENA NAMJENE U MJESTU PISKAVICA, OPĆINA   

      GRAČANICA, investitor Kovačević Suvad.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      IZGRADNJU PORODIČNE  STAMBENE ZGRADE U ŽIVINICAMA, investitor 

      Karhimanović Resul.

 1. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA VODOVODA I KANALIZACIJE  SA 

      PRIKUPLJANJEM, ZBRINJAVANJEM I UPRAVLJANJEM  OTPADNIM  VODAMA     

      ZA POSLOVNI OBJEKAT  BENZINSKA STANICA  DUBRAVE  SA PRATEĆIM 

      SADRŽAJIMA, investitor „PETROL BH OlL COMPANY“.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA OBJEKAT    

      AUTOPRAONE NA  PARCELAMA OZNAČENIM   SA K.Č.BR.233/3, 233/6,  

      KATASTARSKA OPĆINA LUKAVAC, investitor “MENADŽER” d.o.o. Lukavac.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I UPRAVLJANJE 

      OTPADNIM VODAMA  POSLOVNOG OBJEKTA SKLADIŠTE I DORADA PVC  

      PROFILA ZA PROZORE I VRATA, investitor „PROFINE BH” d.o.o. Živinice.

 1. IZRADA GLAVNOG  PROJEKTA  ZA  PREČIŠĆAVANJE  KONDENZATA IZ 

      PROCESA PARENJA BUKOVOG DRVETA U DOO „FEKRY“  USTIKOLINA, 

      GORAŽDE, investitor dioničko društvo „Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje“ Tuzla.

 1. PROJEKAT   PRIKUPLJANJA, ZBRINJAVANJA  I UPRAVLJANJA  OTPADNIM 

      VODAMA  ZA  IZRADU FABRIKE ZDRAVE HRANE  ZA ŽIVOTINJE, investitor 

      „CIBOFEED” d.o.o. Gornja  Kalesija bb.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA OBJEKAT    

      AUTOPRAONE NA  PARCELAMA OZNAČENIM   SA K.Č.BR. 233/3, 233/6 K.O. 365  

      LUKAVAC, investitor Ibrahimagić Fikret.

 1. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA HIDROINSTALACIJA I  PROJEKTA  

      PRIKUPLJANJA, ZBRINJAVANJA  I UPRAVLJANJA  OTPADNIM  VODAMA ZA   

      PROMJENU NAMJENE STAMBENOG OBJEKTA U POSLOVNI OBJEKAT  U  

      KOJEM SE VRŠE  VULKANIZERSKE USLUGE I USLUGE PRANJA AUTOMOBILA-

      VULKANIZERSKA RADIONICA SA AUTOPRAONOM, investitor Medžlis islamske 

      zajednice Tuzla.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA 

      ZA NADOGRADNJU STAMBENE ZGRADE, investitor Udruga “Humanitarna  

      organizacija međunarodni forum solidarnosti- EMMAUS“ Klokotnica.

 1. PROJEKTA ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA  

      POSLOVNI OBJEKAT PROIZVODNJA  GRAĐEVINSKE  OPREME, investitor    

      „INVENT-INŽINJERING” d.o.o Tuzla.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      IZRAGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA PERADARSKE   FARME ZA TOV 

      BROJLERA, investitora Šestan Samira i Šestan Damira.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA  

      IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA – HALA ZA PROIZVODNJU ALUBRAVARIJE  

      SA NADSTREŠNICOM  U  ŽIVINICAMA, investitor „ALFE-MI” d.o.o. Živinice.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA 

      IZGRADNJU PROIZVODNOG POGONA ZA PROIZVODNJU BETONA – BETONARA 

      IZGRAĐENA U SREBRENIK GRADU, OPĆINA SREBRENIK, investitor „GROMEKS„ 

      d.o.o. Srebrenik.

 1. PROJEKAT ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA ZA OBJEKTE   

     ZA  IZGRADNJU  SPORTSKE DVORANE  NA  PARCELI K.Č. 203/03 K.O. ČELIĆ,   

     investitora  Mrkaljević d.o.o. Čelić.

 1. PROJEKAT KORIŠTENJA, PRIKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA 

      OBJEKTA BENZINSKE STANICE „RADIUS“ U GRAČANICI, investitor „RADIUS“   

      d.o.o. Gračanica.

 1. PROJEKTNO RJEŠENJE TRETMANA OTPADNIH VODA IZ STAMBENO  

      POSLOVNOG OBJEKTA (POSLOVNI DIO AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA), 

      investitora „BENJA-AUTOTRANSPORTI“ d.o.o. Klokotnica, Doboj Istok.

 1. PROJEKAT KORIŠTENJA, ODVODNJE I ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA  

      FARME PILIĆA U BRIJESNICI MALOJ, OPĆINA DOBOJ ISTOK, investitora Fajka  

      Hodžića.

 1. DOPUNA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE O KORIŠTENJU, PRIKUPLJANJU I 

      PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA FARME ZA UZGOJ PERADI U KEREPU, 

      investitora Duraković Nalvedina.

 1. TEHNIČKI PROJEKAT KORIŠTENJA VODA I ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA 

      AUTOPRAONICE U RADNOM KRUGU „INZIO-e“ TUZLA, investitora „MIRALL 

      PROM“ d.o.o. Tuzla.

 1. PROJEKTNO RJEŠENJE PRIKUPLJANJA I TRETMANA OTPADNIH VODA 

      BENZINSKE STANICE „NM-NUKI“ U TEOČAKU, investitora „NM-NUKI“ Teočak.

 1. PROJEKAT KORIŠTENJA, TRETMANA I ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA ZA  

      POSLOVNE OBJEKTE I MANIPULATIVNE PLATOE UNUTAR RADNOG KRUGA  

      FABRIKE „POBJEDA“ TEŠANJ, investirora „POBJEDA“ fabrika pumpi i prečistača  

      Tešanj.

2.4.1.7.5 Projektirane građevine od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni  

               profesor – konstruktivna faza projekta

 1. GLAVNI PROJEKAT STAMBENO-POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA  

      DIMENZIJA 16x30m, SPRATNOSTI Sut+P+Gal+1 U MJESTU MRAVIĆI-pored puta     

      Doboj-Sarajevo, OPĆINA DOBOJ JUG (P=1350 m2), investitor: Ahmetović Ramiz,   

      projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug.

 1. GLAVNI PROJEKAT SANACIJE POSTOJEĆIH POTPORNIH ZIDOVA I IZGRADNJA NOVOG DVOETAŽNOG PARKINGA PROSTORA NA JEZERU MODRAC (dužina 150 m), investitor: „EM ONIKS“ doo Lukavac, projektna kuća: „REWEUS“ doo Lukavac.
 2. GLAVNI PROJEKAT SPO U ULICI M. TITA U TUZLI (do hotela „Bristol“), SPRATNOSTI Pod+P+5 (6), investitor: „TEHNOGRAD-INŽENJERING“ TUZLA, projektna kuća: „AMBIJENT“ TUZLA.
 3. GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT SANACIJE DŽAMIJE SOKO KOD GRAČANICE, investitor: OPĆINA GRAČANICA, projektna kuća: „EARTH“ TUZLA.
 4. GLAVNI PROJEKAT DŽAMIJE I KULTURNO OBRAZOVNOG CENTRA U NASELJU TUŠANJ U TUZLI, investitor: Muftijstvo tuzlansko, projektna kuća: „AMBIJENT“ Tuzla.

2.4.1.7.6 Projektirane sanacije klizišta od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni  

               profesor

 1. GLAVNI PROJEKAT SANACIJE KLIZIŠTA KOD ČELINCA NA PRUZI DOBOJ-BANJA LUKA, investitor: AD ŽELJEZNICE RS, projektna kuća: „GRAĐEVINAR PLANUM“ Tuzla.
 1. GLAVNI PROJEKAT SANACIJE KLIZIŠTA U SREBRENIKU (LOKACIJA BIJELO BRDO), investitor: OPĆINA SREBRENIK, projektna kuća: „ING-PROJEKT“ Doboj Jug.
 2. PROJEKTNO RJEŠENJE SANACIJE KLIZIŠTA U GNOJNICI, ZASEOK MURGIĆI, investitor: OPĆINA LUKAVAC, projektna kuća: „EARTH“ Tuzla.
 3. PROJEKTNO RJEŠENJE SANACIJE KLIZIŠTA U MZ PUHOVAC NA PUTU JAVORAK-BOROVAČE, OPĆINA ZENICA, investitor: OPĆINA ZENICA, projektna kuća: „EARTH“ Tuzla.
 4. PROJEKTNO RJEŠENJE SANACIJE KLIZIŠTA U MZ VUKOTIĆI, LOKALITET BARICE, OPĆINA ZENICA, investitor: OPĆINA ZENICA, projektna kuća: „EARTH“ Tuzla.
 5. PROJEKTNO RJEŠENJE SANACIJE KLIZIŠTA NA DIJELU PUTA GACKO-USTIPRAČA, U NEPOSREDNOJ BLIZINI MOSTA PREKO RIJEKE DRINE U FOČI, mart 2011. godine.

2.4.1.7.7 Studije urađene od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor

 1.   Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju  S.P. objekat izrada Polimera,  

investitor  Imamović Enes.

 1. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za Individualni stambeni objekat, investitor  

      Huseinović Safet.

 1. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za Individualni stambeni objekat, investitor Duraković Besim.
 2. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za Individualni stambeni objekat, investitor Kadrić Admir.
 3. Studija za prethodne vodne saglasnosti za Poslovni objekat farma za tov brojlera, investitor  Mešanović Admir.
 4. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za Poslovni objekat hala (magacinski i prodajni prostor rezervnih dijelova za automobile), investitor “INDEX“ d.o.o. Gračanica.
 5. Studija za prethodne vodne saglasnosti za stambeno – poslovni objekat, investitor Čorsuljić Omer.
 6. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za Proizvodni pogon za proizvodnju betona – betonara, investitor  „Gromeks” d.o.o.Srebrenik.
 7. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za Farmu  muznih krava, investitor Mešanović Zijad.
 8. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za „Etno selo“ u Gradačcu, investitor Mešanović  Zijad.
 9. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju sportske  dvorane, investitor Mrkaljević d.o.o. Čelić.
 10. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za poslovni objekat za prodaju automobila sa autoservisom, investitor Selimović Zijad.
 11. Studija za prethodnu vodnu saglasnost Poslovnog objekta-hala za proizvodnju alubravarije sa nadstrešnicom, investitorALFE MI” d.o.o. Živinice.
 12. Studija za prethodnu vodnu saglasnost Poslovnog objekta-hala za legalizaciju poslovnog objekta Bravarska  radionica  Brijesnica Mala, općina Doboj Istok, investitor  d.o.o. „Remont – Zanat“.
 13. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za farme za tov brojlera-promjena namjene Piskavica,  općina  Gračanica, investitor  Kovačević Suvad.
 14. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju porodične stambene zgrade u Živinicama, investitor Karhimanović Resul.
 15. Studija za prethodnu vodnu saglasnost ribnjaka za uzgoj konzumne ribe Brnjik, općina Čelić, investitor Mešanović Sadmir.
 16. Studija za prethodnu  vodnu saglasnost za izgradnju  stubnih  transformatorskih stanica STS-B 10(20)/0,4KV sa priključkom DV 10(20) KV za naručioca UMEL– DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla: Orlovica općina  Kalesija,  Živčići općina Kalesija, Rajska –Iverovac  općina  Gradačac, Bajramovići, općina Gradačac, Dafnići  3,  općina  Gračanica, Smailbašići 2 Donja Lohinja, općina Gračanica, Oštrikovac Soko, općina Gračanica, Pišće  Lukavica, općina Gračanica, Plane  Klokotnica, općina Doboj Istok, Polje  Klokotnica, općina Doboj Istok, Narci Velika Brijesnica,Doboj Istok, investitor UMEL – DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla.
 17. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za izgradnju  poslovnog objekta bravarska radionica  sa administrativnim dijelom na parceli k.č. 403 K.O. Simin Han, investitor „METALCROM“d.o.o. Tuzla.
 18. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju Fabrike Premiksa i zdrave hrane za životinje Kalesija, investitor „CIBOFEED“ d.o.o. Gornja  Kalesija bb.
 19. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju poslovnog  objekta za preradu i pakovanje stočne hrane sa poljoprivrednom apotekom i prodavnicom  mješovite robe, investitor „Sašes“ d.o.o. Hidani.
 20. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju objekta proizvodnja i prodaja namještaja, investitor „Izazov” d.o.o. Kalesija.
 21. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju objekta Benzinska stanica u Ćoralićima  općina  Cazin, investitor Beširević Rašid Ćoralići  bb, Cazin.
 22. Studija za prethodnu vodnu saglasnost  za  izgradnju  porodične  stambene  zgrade, investitor Dizdarević Izet.
 23. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju „SALONA ZA PRODAJU AUTOMOBILA  SA AUTOSERVISOM”, investitor  Selimović Anel.
 24. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za promjenu namjene  poslovnog objekta klaonica  peradi   u poslovni  objekat  trgovina veleprodaje i maloprodaje  i dogradnja  nadstrešnica za magacine, investitor „Zeka-Comerc” d.o.o. Gračanica.
 25. Studija za izdavanje prethodne  vodne  saglasnosti za  izgradnju  poslovnog objekta za uzgoj tovnih  pilića, investitor Muratbegović Amir i Samir Krušik, Vukovije bb.
 26. Studija   za prethodnu  vodnu saglasnost  za izgradnju  poslovnog objekta  servisa za remont teških poljoprivrednih i građevinskih mašina, te teretnih motornih vozila,  skladišta i prodaja  građevinskog materijala i prodajno poslovni salon u Memićima, općina Kalesija, investitor „TOSUNBEGOVIĆ” d.o.o. Kalesija.
 27. Studija za prethodnu vodnu saglasnost  za  izgradnju  porodične stambene zgrade, investitor Omerović Husein.
 28. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju proizvodno-skladišnog i trgovinskog objekta, punionica pijaće vode u Teočaku, investitor Mehić Seid.
 29. Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za  izgradnju  poslovnog  objekta bravarska radionica, investitor   TEMM-TUZLA“ d.o.o. Živinice.
 30. Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgrađeni proizvodni pogon „REMONTMONTAŽA“ d.d. Tuzla, podružnica–poslovna jedinica fabrika za proizvodnju procesne opreme, mehanizaciju i održavanje „Tojšići“, investitor „REMONTMONTAŽA” d.d. TUZLA.
 31. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za poslovni objekat Centar za djecu sa višestrukim smetnjama ”Vrati  mi osmijeh” općina Živinice, investitor općina Živinice.
 32. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izradu poslovnog objekta radionica za popravku motornih vozila sa administrativnim dijelom, investitor „MEĐEĐA PROMET“ d.o.o MEĐEĐA, SAPNA.
 33. Studija za prethodnu vodnu  saglasnost za izgradnju hale za proizvodnju betonske galanterije   sa administrativnim dijelom  investitora „BETONARA  IMER“ d.o.o KALESIJA.
 34. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju poslovnog objekta Farma za tov brojlera investitora Udruga “Humanitarna organizacija međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“ Klokotnica.
 35. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju  stubnih  transformatorskih stanica STS-B 10(20)/0,4KV sa priključkom DV 10(20) KV za naručioca UMEL– DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla: Podorašje – Ahmetovići općina  Srebrenik, Vida Kamenik, općina Gradačac, Brekinje, općina Gradačac, Polje 2, općina Gradačac, Ormanica I, općina Gradačac.
 36. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za izgradnju u poslovnoj zoni ETIVAŽA u Čeliću, investitora Zemljoradnička zadruga Poljopromet.
 37. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju postrojenja za proizvodnju betona kapaciteta 30 t/h  u Donjoj  Lohinji-Pribava, općina  Gračanica, investitora „TEHNA” d.o.o. građevinsko – trgovinsko društvo Gračanica.
 38. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za izgradnju postrojenja za proizvodnju praškastih proizvoda u Donjoj Lohinji-Pribava, općina Gračanica investitora TEHNA” d.o.o. građevinsko trgovinsko društvo Gračanica.
 39. Studija za prethodnu vodnu  saglasnost za izgradnju poslovnog objekta hale – magacinski prostor vijčane robe i alata u Živinicama investitora „BM – COMPANY“ d.o.o. Živinice.
 40. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za izgradnju poslovnog objekta farme za tov pilića   u Jeginom Lugu, općina Kalesija, investitora Tupajić Mevludina.
 41. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju poslovnog objekta farme koka u Vukovijama, općina  Kalesija investitora Požegić Muharema.
 42. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju poslovnog objekta za proizvodnju betonskih proizvoda za građevinarstvo u Vukovijama, investitora  Alić Sulejmana.
 43. Studija za prethodnu  vodnu saglasnost za legalizaciju započetog gospodarskog objekta – farma za tov bikova kapaciteta 50 uslovnih grla u Hrgovima Donjim, općina Gradačac, investitora Josipović  Mate.
 44. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju poslovnog objekta „AKMAYA BOSNIA“ d.o.o. Tuzla, u Simin Hanu, općina Tuzla, investitora „AKMAYA BOSNIA“ d.o.o. Tuzla.
 45. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju  automatskog postrojenja za proizvodnju betona tip BKT-60 izgrađena na parceli k.č.2756/1,2756/6,2754/4, 2756/2 i 2754/3  KO. Donja Lohinja-Pribava, općina Gračanica, investitora „TEHNA” d.o.o. građevinsko – trgovinsko društvo Gračanica.
 46. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za izgradnju benzinske pumpe na parceli k.č. 1252/9 K.O. Čelić, investitora Zejćirović d.o.o. Čelić.
 47. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za gradnju benzinske pumpe na k.č. 5487/43, K.O. Gračanica, investitora „RADIUS” d.o.o. Gračanica.
 48. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za pogon betonare sa pratećim objektima na k.č. 703, 744, 745, 746, K.O. Tojšići, investitora „KUVVET” d.o.o. Kalesija.
 49. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za eksploataciju podzemne vode „DEWA” područja Osmići Brdo, na lokalitetu Devetak u općini Lukavac, investitora „GPG INŽENJERING” d.o.o. Lukavac.
 50. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost objekta farme pilića u mjestu Babići, općina Gračanica, investitora Damira Ahmetovića.
 51. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost objekta farme brojlera na k.č. 2104/2, K.O. Mala Brijesnica, investitora Hodžić Fajka.
 52. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za poslovni objekat farme za proizvodnju koka nosilja u mjestu Stjepan Polje, općina Gračanica, investitora „LANDGOLD” d.o.o. Gračanica.
 53. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za poslovni objekat autoservisa na k.č. 1842/1, K.O. Brijesnica Mala, investitora Hrnjičić Jasmina.
 54. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za eksploataciju dolomita kao građevinskog-tehničkog kamena na lokalitetu „Hapića njive-Kovačevići” kod Cazina, investitora „PRO-KOP” d.o.o Cazin. 
 55. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za eksploataciju krečnjaka kao građevinskog-tehničkog kamena na lokalitetu „Šarića brdo-Liskovac” kod Cazina, investitora „LISKOVAČKI MOZAIK” d.o.o. Cazin.
 56. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za eksploataciju krečnjaka na proširenom eksploatacionom polju kamenoloma „SKLOP” kod Gračanice, investitora „GRAMAT” d.o.o Gračanica.
 57. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za dograđeni poslovno-stambeno-proizvodni objekat fabrike tekstilne konfekcije na parcelama k.č. 2056/2 i 2059/2, K.O. Brijesnica Mala, investitora „KISMET” d.o.o. Doboj Istok.
 58. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za prodajno-poslovni objekat „ROBOT u Gračanici, investitora „ROBOT” general trading co. d.o.o. Sarajevo.
 59. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za skladištenje sekundarnih sirovina sa pratećim objektima na k.č. 3546/1, K.O. Živinice Grad, investitora „AKVA INVEST” d.o.o. Živinice.
 60. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za toplanu u Banovićima, investitora JP „TOPLANA” Banovići.
 61. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za poslovni objekat autopraonice na k.č. 3527, K.O. Husino, općina Tuzla, investitora Tanjić Kemala.
 62. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost hale za proizvodnju odbojno-vlačnih naprava i otkivaka na parceli k.č. 1216/51, K.O. Prnjavor, općina Kalesija, investitora „UNIS TOK” d.o.o. Kalesija.
 63. Studija za prethodnu  vodnu  saglasnost za poslovni objekat skladišta sa hladnjačama u općini Ilidža, Sarajevo, investitora „Jonuz COMPANY” d.o.o. Sarajevo.  

2.4.1.7.8 Studije urađene od izbora u zvanje vanredni profesor do danas

 1. Tehnički elaborat o ispuštanju otpadnih voda za objekat nadstrešnice za skladištenje sekundarnih sirovina u Živinicama, investitora „AKVA INVEST” d.o.o. Živinice.
 2. Revizija Glavnog projekta sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda klaonice „Mujić” u Čeliću, investitora obrtnička radnja klaonica „MUJIĆ” Čelić.
 3. Dopuna projektnog rješenja korištenja, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za poslovni objekat finalne prerade drveta u Gračanici, investitora „ŽEPIĆ” d.o.o. Gračanica.
 4. Studija za prethodnu vodnu saglasnost objekta benzinske pumpe u Gračanici, investitora „MAXGRADNJA” d.o.o. Gračanica.
 5. Studija za prethodnu vodnu saglasnost prodajno poslovnog objekta u Tuzli-naselje Solana, investitora „ROBOT G.T. CO.” d.o.o. Sarajevo.
 6. Studija za prethodnu vodnu saglasnost proizvodnog objekta za cijepanje i pakovanje ogrevnog drveta na lokaciji Vranjska u Bosanskoj Krupi, investitora Harbaš (Asim) Haris iz Bosanske Krupe.
 7. Revizija Glavnog projekta za izgradnju optičkog spojnog puta Šahmeri- Seona-Dovište radi dobijanja vodnih akata, investitora „TXTV” d.o.o. Tuzla.
 8. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju optičkog spojnog puta Šahmeri- Seona-Dovište, investitora „TXTV” d.o.o. Tuzla.
 9. Revizija faze hidroinstalacija Glavnog projekta poslovnog objekta u naselju Dubnica, općina kalesija, investitora Pezić Mehmeda iz Kalesije.
 10. Studija za prethodnu vodnu saglasnost objekta samouslužne autopraonice u naselju Mojmilo u Sarajevu, investitora „NEW AGE” d.o.o. Sarajevo.
 11. Dopuna projektne dokumentacije tretmana i odvodnje tehnoloških i sanitarno-fekalnih voda za proizvodni pogon proizvodnje betonskih elemenata u Gračanici, investitora „BAUMING” d.o.o. Gračanica.
 12. Revizija Glavnog projekta za izgradnju KDS Slavinovići-Trokal-Križani u općini Tuzla radi dobijanja vodnih akata, investitora „TXTV” d.o.o. Tuzla.
 13. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju optičkog spojnog puta Slavinovići-Trokal-Križani u općini Tuzla, investitora „TXTV” d.o.o. Tuzla.
 14. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgrađeni objekat autopraonice i autoservisne radionice u naselju Klokotnica u općini Doboj Istok, investitora Omerčić Mustafe iz Klokotnice.
 15. Revizija Glavnog projekta prikupljanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda rudnika krečnjaka „Vijenac” Lukavac, investitora „RUDNIK KREČNJAKA VIJENAC” d.o.o. Lukavac.
 16. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za potrebe izgradnje poslovnog objekta – namjene krojačka radnja u općini Doboj Istok, investitora Mujkić Selvedine iz Brijesnice Male, općina Doboj Istok.
 17. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgrađeni most preko rijeke Gradašnice – prilaz parceli k.č. 1236/1 u Gradačcu, investitora Mate Čičića iz Gradačca.
 18. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju optičkog spojnog puta Ježinac-D. Špionica u općini Srebrenik, investitora „TXTV” d.o.o. Tuzla.
 19. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju KDS Miričina-Dovište, investitora „TXTV” d.o.o. Tuzla.
 20. Projektna dokumentacija tretmana i odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za stambeni objekat izgrađen na zemljištu k.č. 802/10 u Tuzli, investitora Hatidže Mustačević.
 21. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za potrebe gradnje individualnog prizemnog stambenog objekta u mjestu Kovačevo Selo u općini Tuzla, investitora Branka Tomičevića iz Tuzle.
 22. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju KDS Stupine-Zlokovac u općini Tuzla, investitora „TXTV” d.o.o. Tuzla.
 23. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju optičkog spojnog puta Orašje-kapela Andrići u općini Tuzla, investitora „TXTV” d.o.o. Tuzla.
 24. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za potrebe izgradnje poslovnog objekta prodavnice građevinskog materijala sa skladištem u Čeliću, investitora „TEHNOMARKET PIRIĆ” d.o.o. Čelić.
 25. Studija za prethodnu vodnu saglasnost za izgradnju optičke kablovske mreže u k.o. Zelenika i k.o. Svojat u općini Kalesija, investitora „NEON SOLUCIJE” d.o.o. Kalesija.
 26. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za objekte skladištenja i otkupa  

sekundarnih sirovina, investitora „Angro Zesef“ d.o.o. Srebrenik.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti poslovno-proizvodnog objekta i  

prilaz parceli preko Bezimenog potoka u Stjepan Polju, investitora „Deutsch-Bosnische  

Cooperatin“ d.o.o. Gračanica.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat auto-otpada 

i automehaničarske radionice u naselju Šići, općina Tuzla, investitora „Elmur-automobile“ d.o.o. Tuzla.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za rekonstrukciju, dogradnju i 

nadogradnju objekta klaonice sa pratećim sadržajima u mjestu Modrac, općina Lukavac, 

 investitora Jašarević Fadile iz Puračića, općina Lukavac.

 1.  Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat u  

 Banovićima, investitora „GPP Banovići“ d.o.o. Banovići

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za automehaničarsku radionicu 

 u Klokotnici, općina Doboj Istok, investitora Hodžić Omera iz Klokotnice.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za zahvatanje vode iz bušenog 

bunara za potrebe MZ Sibovac, općina Gradačac, investitora „Hukalo“ d.o.o. Gradačac.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeni objekat u Stanić 

Rijeci, općina Doboj Istok, investitora Humić Mirse.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat u 

Živinicama, investitora „In Time“ d.o.o. Banovići.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat u 

Kalesiji, investitora „Kahrimanović“ d.o.o. Kalesija.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za vodovodnu mrežu u MZ 

Mionica III sa pratećim hidrograđevinskim objektima, investitora „Vodovod Mionica 3“  

d.o.o. Gradačac.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat 

autopraonice autoservisa sa vulkanizerom, u općini Novo Sarajevo, investitora 

Omerović Edija.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za prečišćavanje otpadnih voda 

              na lokalitetu Selo Mira u mjestu Turija, općina Lukavac, investitora „Limnos“ d.o.o.  

        Brezovica pri Ljubljani i Fondacija „Selo Mira“ u Turiji.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat sa 

automehaničarskom radionicom u mjestu Mala Brijesnica, općina Doboj Istok, 

investitora Škrebo Adisa.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovne objekte u Čeliću, 

investitora „Tehnomarket-Pirić“ d.o.o. Čelić.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat u 

Slavinovićima, grad Tuzla, investitora „Tom-Cat“ d.o.o. Tuzla.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat 

(S+P+4+Pot) Kalesiji, investitora Tosunbegović Hariza.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat brente u 

mjestu Orahovica, općina Lukavac, investitora Hodžić Tufide iz Lukavca.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju KDS Gračanica, 

investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju hybrid fiber coax 

mreže kablovske televizije u Srebreniku, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju hybrid fiber coax 

mreže kablovske mreže Strašanj-Šarenjak-Karaula-Litve, investitora „TXTV“ d.o.o. 

Tuzla.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju KDS Globarica, 

 općina Žepče, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju OSP Maglaj-Krsno 

Polje-Fojnica, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju OSP Radunice-

Vrbica, općina Žepče, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti hale za proizvodnju odbojno-

vlačnih naprava i otkivaka (dopuna kapaciteta postojećeg objekta) u Prnjavoru, općina 

Kalesija, investitora „Unis Tok“ d.o.o. Kalesija.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat trgovinsko-

služno-prodajne djelatnosti u Kalesiji, investitora „Unis Tok“ d.o.o. Kalesija.

 1. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat u Brijesnici, općina Doboj Istok, investitora „BRIJESNICA KOMERC“ d.o.o. Doboj Istok. (urađeno u 2016. godini)
 2. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat autoservisa u G. Petrovicama, općina Kalesija, investitora Muhameda Džananovića. (urađeno u 2016. godini)
 3. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat u Banovićima, investitora „GPP BANOVIĆI“ d.o.o. Banovići. (urađeno u 2016. godini)
 4. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat stolarske radionice u Klokotnici, općina Doboj Istok, investitora Hodžić Omera. (urađeno u 2016. godini)
 5. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat u Oskovi, općina Banovići, investitora „IN TIME“ d.o.o. Banovići. (urađeno u 2016. godini)
 6. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za OKM  D. Dubrave . Ilinčica, investitora „NEON SOLUCIJE“ d.o.o. Kalesija. (urađeno u 2016. godini)
 7. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat štale za tov junadi u Maloj Brijesnici, općina Doboj Istok, investitora „Škrebo Ibrahima. (urađeno u 2016. godini)
 8. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za mrežu OSP Maglaj-Krsno Polje-Ulišnjak, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla. (urađeno u 2016. godini)
 9. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za mrežu OSP Radunice-Vrbica, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla. (urađeno u 2016. godini)
 10. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za mrežu OSP D. Dubrave-Živinice, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla. (urađeno u 2016. godini)
 11. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat otkupa, skladištenja sekundarnih sirovina sa pratećim objektima u mjestu Duboki Potok, općina Srebrenik, investitora „ANGRO ZESEF“ d.o.o. Srebrenik. (urađeno u 2016. godini)
 12. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat u Raincima Gornjim, općina Kalesija, investitora Arnaut Omera. (urađeno u 2017. godini)
 13. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat ugostiteljske djelatnosti u Kalesiji, općina Kalesija, investitora Ramiza Baručića. (urađeno u 2017. godini)
 14. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za proizvodno-poslovni objekat u Maloj Brijesnici, općina Doboj Istok, investitora „FURNIR-FIX“ d.o.o. Doboj Istok. (urađeno u 2017. godini)
 15. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za objekat trafostanice u Maloj Brijesnici, općina Doboj Istok, investitora „FURNIR-FIX“ d.o.o. Doboj Istok. (urađeno u 2017. godini)
 16. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za individualni stambeni objekat mjestu Kraljevići, općina Sapna, investitora Hasanović Anela iz Sapne. (urađeno u 2017. godini)
 17. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat u Memićima, općina Kalesija, investitora Hasić Samira. (urađeno u 2017. godini)
 18. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat i dogradnju poslovnog objekta za proizvodnju peleta u NN Kiseljak, općina Srebrenik, investitora „KEDRAN“ d.o.o. Srebrenik. (urađeno u 2017. godini)
 19. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat zlatarske radnje u Kalesiji, općina Kalesija, investitora Kopić Elvira. (urađeno u 2017. godini) 
 20. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za proizvodno-poslovni objekat u Stjepan Polju, općina Srebrenik, investitora „LANDGOLD“ d.o.o. Stjepan Polje. (urađeno u 2017. godini) 
 21. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat autoservisa u Klokotnici, općina Doboj Istok, investitora Mahmutović Amera. (urađeno u 2017. godini)
 22. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju mezarja u mjestu Tutnjevac, općina Srebrenik, investitora Medžlis IZ Srebrenik. (urađeno u 2017. godini)
 23. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za poslovni objekat brente u mjestu Rašljeva, općina Gračanica, investitora „OŠTRAKOVIĆ“ d.o.o. Gračanica. (urađeno u 2017. godini)
 24. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat u G. Raincima, općina Kalesija, investitora Šmigalović Samira. (urađeno u 2017. godini)
 25. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za stambeno-poslovni objekat u G. Vukovijama, općina Kalesija, investitora Subašić Muje. (urađeno u 2017. godini)
 26. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za mrežu OSP Maglaj-Nemila-Banlozi-Zenica, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla. (urađeno u 2017. godini)
 27. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za mrežu OSP Simina Han-put Vasića-Vis Požarnica, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla. (urađeno u 2017. godini)
 28. Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za mrežu OSP Vis Požarnica-Kikači, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla. (urađeno u 2017. godini) 
 29. Izrada projekta za izvođenje u dijelu upravljanja vodama za trasu OSP D. Dubrave – Živinice, investitora „TXTV“ d.o.o. Tuzla. (urađeno u 2017. godini) 
 30. Izrada projekta korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda u Donjoj Lohinji, općina Gračanica, investitora „ŽEPIĆ“. d.o.o. Gračanica. (urađeno u 2017. godini)
 31. Izrada projekta vodoopskrbe, korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda poslovno-skladišnog objekta u M. Brijesnici, općina Doboj Istok, investitora „URBAN BiH“. d.o.o. Doboj Istok. (urađeno u 2017. godini) 
 32. Izrada projekta korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda za poslovne objekte u naselju Mešići, općina Lukavac, investitora „TUZLAMET“. d.o.o. Lukavac. (urađeno u 2017. godini) 
 33. Izrada projekta vodosnabdjevanja, korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda u industrijskoj zoni Tuzle, grad Tuzla, investitora „TRANSTURIST“. d.o.o. Tuzla. (urađeno u 2017. godini) 
 34. Izrada projekta vodoopskrbe, korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda SPO u G. Vukovijama, općina Kalesija, investitora Subašić Muje. (urađeno u 2017. godini) 
 35. Izrada projekta vodoopskrbe, korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda poslovnog objekta u Miljanovcima, općina Kalesija, investitora Šmigalović Samira. (urađeno u 2017. godini) 
 36. Izrada projekta vodoopskrbe, korištenja, prikupljanja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda stambenog objekta u mjestu Babice, općina Lukavac, investitora Omerović Huseina. (urađeno u 2017. godini) 
 37. Izrada projekta vodoopskrbe, korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda poslovnog objekta u M. Brijesnici, općina Doboj Istok, investitora „KLOKIĆ /& LIDO“. d.o.o. Doboj Istok. (urađeno u 2017. godini) 
 38. Izrada projekta vodoopskrbe, korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda stambeno-poslovnog objekta u Petrovicama, općina Kalesija, investitora Hukeljić Eldina. (urađeno u 2017. godini) 
 39. Izrada projekta vodoopskrbe, korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda stambeno-poslovnog objekta u Memićima općina Kalesija, investitora Hasić Samira. (urađeno u 2017. godini) 
 40. Izrada projekta vodoopskrbe, korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda poslovno-proizvodnog objekta u M. Brijesnici, općina Doboj Istok, investitora „FURNIR-FIX“. d.o.o. Doboj Istok. (urađeno u 2018. godini)
 41. Izrada projekta korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda autoservisa u Petrovicama, općina Kalesija, investitora Džananović Muhameda. (urađeno u 2017. godini) 
 42. Izrada projekta korištenja, prikupljanja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda poslovnog objekta u Babićima, općina Gračanica, investitora „BOS-KOM“. d.o.o. Gračanica. (urađeno u 2018. godini)
 43. Izrada projekta korištenja, prikupljnja, i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda za farmu koka matičnog jata u mjestu Soko, općina Gračanica, investitora „Begović Muhameda. (urađeno u 2017. godini) 

2.4.1.7.9 Projektirane građevine od izbora u zvanje vanredni profesor do danas –  

               hidrotehnička faza projekta

 1. Projektno rješenje vodosnabdjevanja, korištenja, prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda farme  

   za tov pilića u mjestu Soko, općina Gračanica, investitora Begović Amira.

 1. Glavni projekat biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dječijeg Sela Mira u Turiji,     

    općina Lukavac, investitora „Limnos“ d.o.o. Brezovica pri Ljubljani i Fondacija „Selo Mira“ u  

   Turiji.

 1. Projektno rješenje vodosnabdjevanja, korištenja, prikupljanja i prečišćavanja otpadnih 

   voda poslovnog objekta u Brijesnici Velikoj, općina Doboj Istok, investitora „Brijesnica 

    komerc“ d.o.o. Doboj Istok.

 1. Projektno rješenje prikupljanja i odvodnje otpadnih i oborinskih voda stambeno-poslovnog  

    objekta u Banovićima, investitora „GPP Banovići“ d.o.o. Banovići.

 1. Projektno rješenje prikupljanja i odvodnje sanitarno-fekalnih i oborinskih voda poslovnog objekta  

    u Živinicama, investitora „In Time“ d.o.o. Banovići.

 1. Projektno rješenje trase OSP Svojat-Zelenike-Vukovije-Jeginov Lug, u općinama Kalesija i   

   Živinice, investitora „Neon Solucije“ d.o.o. Kalesija.

 1. Projekat regulacije Barni potoka na području općine Sapna, investitor općina Sapna.

2.4.1.8 Učešće u radu stručnih komisija od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni  

            profesor

 1. Učešće u radu 20 komisija u svojstvu predsjednika ili člana komisije za tehnički pregled građevinskih objekata na području općine Tuzla.
 2. Učešće u radu 12 komisija u svojstvu predsjednika ili člana komisije za tehnički pregled građevinskih objekata na području općine Doboj Jug.
 3. Učešće u radu 24 komisije u svojstvu predsjednika ili člana komisije za tehnički pregled građevinskih objekata na području općine Kladanj.
 4. Učešće u jednoj komisiji za tehnički pregled objekata za kondicioniranje vode u Brčkom.

2.4.1.9 Doprinos u podizanju nastavnog i naučnoistraživačkog kadra

2.4.1.9.1 Mentorstvo za odbranu doktorskih disertacija, magistarskih i diplomskih radova

Doktorske disertacije (nakon izbora u zvanje vanredni profesor):

Mentor pozitivno ocjenjene i odbranjene doktorske disertacije kandidatkinje Nedrete  Kikanović pod naslovom „Kanalizaconi sistemi kao faktor urbanog planiranja područja Tuzle”. Doktorska disertacija javno odbranjena dana 12.06.2015. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. 

Magistarski radovi (od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor):

Mentor na izradi magistarskih radova od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor bio sam slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Ekrem Suljanović, tema magistarskog rada „Pregled i uporedba primjene različitih materijala za zaštitu kosina pri regulaciji vodotoka”. Magistarski rad odbranjen dana 14.01.2011. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 1.  Kandidat Omer Kovčić, tema magistarskog rada „Analiza vodnih valova na profilu akumulacije Modrac sa aspekta propusne moći brane”. Magistarski rad odbranjen dana 02.07.2011. godine godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 2. Kandidat Arifa Rahmanović, tema magistarskog rada „Optimalizacija faktora stabilnosti visokih betonskih potpornih zidova sa armirano betonskom konzolom”. Magistarski rad odbranjen dana 08.07.2011. godine godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Magistarski radovi (od izbora u zvanje vanredni profesor do danas):

Mentor na izradi magistarskih radova od izbora u zvanje vanredni profesor do danas bio sam slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Jasmin Hrnjadović, tema magistarskog rada „Optimalizacija cjevovoda pod visokim hidrostatičkim pritiscima u potisnom i gravitacionom vodu kod izgradnje vodovoda”. Magistarski rad odbranjen dana 31.05.2014. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 2. Kandidat Mufid Tokić, tema magistarskog rada „Optimalizacija rješenja vertikalnih obaloutvrda kod regulacije vodotoka”. Magistarski rad odbranjen dana 22.11.2013. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 3. Kandidat Armin Kovačević, tema magistarskog rada „Optimizacija pogona za proces selekcije otpada na primjeru deponije „Desetine””. Magistarski rad odbranjen dana 16.07.2014. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 4. Kandidat Semir Vejzović, tema magistarskog rada „Uticaj mostovskih suženja na protok i nivo vode u vodotocima”. Magistarski rad odbranjen dana 17.11.2016. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 5. Kandidat Semir Nakičević, tema magistarskog rada „Tečenje vode u kanalima neprizmatičnog poprečnog presjeka u funkciji Manningovog koeficijenta hrapavosti i nagiba kosina”. Magistarski rad odbranjen dana 24.11.2016. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Diplomski radovi (od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor):

Mentor na izradi diplomskih radova od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor  bio sam slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Armin Kapetanović, tema diplomskog rada „Projekat fekalne kanalizacije naselja Behrami, općina Srebrenik”. Diplomski rad odbranjen dana 16.07.2009. godine.
 2. Kandidat Ademir Ćatović, tema diplomskog rada „Hidrantska i sanitarna vodovodna mreža stambeno-poslovnih objekata B12, B13, B14 u naselju Stupine u Tuzli”. Diplomski rad odbranjen dana 26.02.2010. godine.
 3. Kandidat Enis Šarić, tema diplomskog rada „Primjena armirano betonskih potpornih zidova pri rekonstrukciji putnog pravca R461a”. Diplomski rad odbranjen dana 15.07.2010. godine.
 4. Kandidat Nermina Zukančić, tema diplomskog rada „Sanacija padine armirano betonskim potpornim zidovima u svrhu gradnje stambenih objekata u mjetu Matuzići, općina Doboj Jug”. Diplomski rad odbranjen dana 11.10.2010. godine.
 5. Kandidat Alen Mahmutović, tema diplomskog rada „Primjena armirano betonskih potpornih zidova za sanaciju obala Rašljanskog potoka”. Diplomski rad odbranjen dana 13.01.2011. godine.
 6. Kandidat Amer Kudumović, tema diplomskog rada „Mogućnost primjene armirano betonskog potpornog zida na sanaciji klizišta u dijelu ulice Mehmeda Ibrahimovića u Srebreniku”. Diplomski rad odbranjen dana 07.04.2011. godine.
 7. Kandidat Josip Malekin, tema diplomskog rada „Izbor modela konačnog elementa kod analize grednih elemenata”. Diplomski rad odbranjen dana 29.04.2011. godine.
 8. Kandidat Adnan Čolić, tema diplomskog rada „Primjena betonskih gabionskih korpi na sanaciji klizišta u MZ Puhovac, općina Zenica”. Diplomski rad odbranjen dana 07.07.2011. godine.
 9. Kandidat Alma Hrvić, tema diplomskog rada „Analiza primjene gabionskog i armirano betonskog potpornog zida u tlu sa visokim nivoom podzemnih voda”. Diplomski rad odbranjen dana 01.12.2011. godine.
 10. Kandidat Sabina Brašnjić, tema diplomskog rada „Sanacija tijela deponije otpada „Desetine“ kod Tuzle sa rješenjem procjednih voda”. Diplomski rad odbranjen dana 28.12.2011. godine.
 11. Kandidat Enis Brašnjić, tema diplomskog rada „Sanacija padine terena armirano betonskim potpornim zidovima u svrhu gradnje poslovnog objekta u naselju Bukinje u Tuzli”. Diplomski rad odbranjen dana 28.03.2012. godine.
 12. Kandidat Fahrudin Avdić, tema diplomskog rada „Projektno rješenje brane sa prelivnom građevinom na deponiji šljake i pepela „Divkovići II” za potrebe TE Tuzla”. Diplomski rad odbranjen dana 16.05.2012. godine.
 13. Kandidat Nijaz Maslić, tema diplomskog rada „Sanacija postojećeg armirano betonskog potpornog zida i izgradnja novog AB zida u svrhu sanacije klizišta u Srebreniku”. Diplomski rad odbranjen dana 13.06.2012. godine.
 14. Kandidat Alen Turić, tema diplomskog rada „Vodovodna i unutarnja hidrantska mreža poslovnog objekta „Dramar centar“ u Tuzli”. Diplomski rad odbranjen dana 13.06.2012. godine.
 15. Kandidat Rusmir Delić, tema diplomskog rada „Vanjsko uređenje odvodnje oborinske i fekalne kanalizacije kod stambeno-poslovnog objekta „JALA“ u Tuzli”. Diplomski rad odbranjen dana 13.06.2012. godine.
 16. Kandidat Semir Morenjačkić, tema diplomskog rada „Optimalizacija faktora sigurnosti visokih potpornih zidova u funkciji položaja armirano betonske konzole”. Diplomski rad odbranjen dana 24.09.2012. godine.
 17. Kandidat Mirsada Hadžiselimović, tema diplomskog rada „Mogućnost primjene armirano betonskih gabionskih korpi na sanaciji klizišta u MZ Vukotići, opština Zenica”. Diplomski rad odbranjen dana 12.10.2012. godine.

Diplomski radovi (od izbora u zvanje vanredni profesor do danas):

Mentor na izradi diplomskih radova od izbora u zvanje vanredni profesor do danas bio sam slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Faruk Beglerović, tema diplomskog rada „Uticaj veličine kohezije na vanjsku stabilnost armirano betonskih potpornih zidova”. Diplomski rad odbranjen dana 19.12.2012. godine.
 2. Kandidat Mensura Škapurević, tema diplomskog rada „Betonski gravitacioni potporni zid na dijelu magistralnog puta Doboj-Sarajevo u naselju Mravići, općina Doboj Jug”. Diplomski rad odbranjen dana 11.01.2013. godine.
 3. Kandidat Amir Kurjaković, tema diplomskog rada „Uporedba primjene AB potpornog zida i betonskog potpornog zida sa AB konzolom na sanaciji klizišta u Foči”. Diplomski rad odbranjen dana 17.01.2013. godine.
 4. Kandidat Hasib Bašić, tema diplomskog rada „Kanalizaciona mreža poslovnog objekta „Dramar centar“ u Tuzli”. Diplomski rad odbranjen dana 18.01.2013. godine.
 5. Kandidat Berina Bećiragić, tema diplomskog rada „Odvodnja oborinskih i tehnoloških otpadnih voda na primjeru fabrike za proizvodnju betona”. Diplomski rad odbranjen dana 19.02.2013. godine.
 6. Kandidat Ivan Lukić, tema diplomskog rada „Analiza faktora stabilnosti na prevrtanje armirano betonskog potpornog zida sa aspekta veličine zadnjeg prepusta temelja”. Diplomski rad odbranjen dana 10.04.2013. godine.
 7. Kandidat Dževad Hasičić, tema diplomskog rada „Kanalizaciona mreža za kompleks džamije sa pratećim objektima u općini Doboj Jug”. Diplomski rad odbranjen dana 10.05.2013. godine.
 8. Kandidat Salkan Hodžić, tema diplomskog rada „Analiza primjene betonskog potpornog zida i betonskog potpornog zida sa zategom u tlu sa visokim nivoom podzemnih voda”. Diplomski rad odbranjen dana 10.05.2013. godine.
 9. Kandidat Elvin Mujakić, tema diplomskog rada „Primjena potpornih konstrukcija od armiranog tla”. Diplomski rad odbranjen dana 07.06.2013. godine.
 10. Kandidat Dino Mulalić, tema diplomskog rada „Primjena gabionske potporne konstrukcije pri sanaciji klizišta na dijelu puta Murgići-Ratiš u Gnojnici”. Diplomski rad odbranjen dana 19.07.2013. godine.
 11. Kandidat Arijana Gojak, tema diplomskog rada „Prikupljanje, odvodnja i tretman otpadnih voda benzinske stanice sa pratećim objektima”. Diplomski rad odbranjen dana 27.09.2013. godine.
 12. Kandidat Emir Zubčević, tema diplomskog rada „Uticaj unutrašnjeg trenja tla na vanjsku stabilnost potpornog zida”. Diplomski rad odbranjen dana 04.10.2013. godine.
 13. Kandidat Edis Osmić, tema diplomskog rada „Rješenje sanitarno-fekalne kanalizacione mreže naselja Tešića Brdo u Brčkom”. Diplomski rad odbranjen dana 09.10.2013. godine.
 14. Kandidat Tatjana Čolić, tema diplomskog rada „Analiza uticaja višeslojnog zasipnog materijala sa različitim veličinama kohezije na stabilnost betonskog potpornog zida”. Diplomski rad odbranjen dana 15.11.2013. godine.
 15. Kandidat Nihad Karahodžić, tema diplomskog rada „Analiza vanjske stabilnosti betonskog potpornog zida u odnosu na položaj čelične zatege”. Diplomski rad odbranjen dana 27.12.2013. godine.
 16. Kandidat Almira Jahić, tema diplomskog rada „Uporedna analiza armirano betonskog i gabionskog potpornog zida”. Diplomski rad odbranjen dana 30.12.2013. godine.
 17. Kandidat Ivan Zlatarević, tema diplomskog rada „Uticaj položaja čelične zatege na stabilnost betonskog potpornog zida”. Diplomski rad odbranjen dana 04.04.2014. godine.
 18. Kandidat Dina Avdić, tema diplomskog rada „Značaj oblika poprečnog presjeka gabionskog potpornog zida u funkciji njegove vanjske stabilnosti”. Diplomski rad odbranjen dana 26.06.2014. godine.
 19. Kandidat Jusuf Husić, tema diplomskog rada „Vanjska stabilnost betonskog potpornog zida u funkciji nagiba njegove prednje strane”. Diplomski rad odbranjen dana 02.07.2014. godine.
 20. Kandidat Edin Mahmutović, tema diplomskog rada „Vodovodna mreža za kompleks džamije sa pratećim objektima u općini Doboj Jug”. Diplomski rad odbranjen dana 21.07.2015. godine.
 21. Kandidat Ismet Omerović. Diplomski rad odbranjen 12.10.2018. godine.

2.4.1.9.2 Članstvo u komisijama za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija, magistarskih i  

                  diplomskih radova 

Doktorske disertacije – član komisija za ocjenu i odbranu (od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor):

U periodu od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor učestvovao sam kao član u 3 (tri) komisije za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija, slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Amira Galić, tema doktorske disertacije „Hidrogeološki uvjeti područja vodenih akumulacija u zapadnoj Hercegovini”. Doktorska disertacija uspješno odbranjena dana 28.01.2011. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 2. Kandidat Zlatan Talić, tema doktorske disertacije „Geotehničke korelacije parametara tla na autoputu na koridoru Vc”. Doktorska disertacija uspješno odbranjena dana 04.02.2012. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 3. Kandidat Edis Softić, tema doktorske disertacije „Eksperimentalno istraživanje optimalnog modela fleksibilne kolovozne konstrukcije od glodanog asfalta korištene kolovozne konstrukcije”. Doktorska disertacija uspješno odbranjena dana 03.09.2012. godine na Tehničkom fakultetu u Bihaću, Univerzitet u Bihaću. 

Doktorske disertacije – član komisija za ocjenu i odbranu (od izbora u zvanje vanredni profesor do danas):

U periodu od izbora u zvanje vanredni profesor  do danas učestvovao sam kao član u 3 (tri) komisije za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija, slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Omer Kovčić – predsjednik komisije za ocjenu i odbranu. Doktorska disertacija uspješno odbranjena na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 2. Kandidat Azmir Spahić – član komisije za ocjenu i odbranu. Doktorska disertacija uspješno odbranjena na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Magistarski radovi (od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor):

U periodu od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor učestvovao sam kao predsjednik komisije ili kao član u 11 (jedanaest) komisija za ocjenu i odbranu magistarskih radova, slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Selma Kadrić, tema magistraskog rada „Izbor optimalne varijante položaja i vrste potpornih zidova u odnosu na trasu puta”. Magistarski rad odbranjen dana 09.10.2010. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 2. Kandidat Mirza Memić, tema magistarskog rada „Pregled i usporedba metoda zaštite građevinskih jama”. Magistarski rad odbranjen dana 09.10.2010. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 3. Kandidat Nesad Ahmetović, tema magistarskog rada „Sanacija, rekultivacija i prenamjena devastiranih zemljišnih površina zahvaćenih površinskom eksploatacijom uglja na području Tuzlanskog kantona”. Magistarski rad odbranjen dana 04.06.2011. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 4. Kandidat Ramiz Muminović, tema magistarskog rada „Analiza racionalnog poprečnog presjeka visokih armirano betonskih potpornih zidova”. Magistarski rad odbranjen dana 17.12.2011. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 5. Kandidat Nino Džambić, tema magistarskog rada „Procedura iznalaženja optimalnog rješenja zaštite i sanacije kosine u stijeni”. Magistarski rad odbranjen dana 16.03.2012. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 6. Kandidat Grgić Tihomil, tema magistarskog rada „Gravitacioni potporni zidovi i zemljani pritisci kod graničnog opterećenja tla”. Magistarski rad odbranjen dana 16.01.2009. godine – član komisije za ocjenu i odbranu.
 7. Kandidat Hasan Okanović, tema magistarskog rada „Postupci ispitivanja i određivanja karakteristika prirodnih agregata i njihov uticaj na mogućnost spravljanja betona”. Magistarski rad odbranjen dana 10.04.2009. godine – član komisije za ocjenu i odbranu.
 8. Kandidat Anto Jeličić, tema magistarskog rada „Metode stabilizacije kosina stijenskog masiva na cestama”. Magistarski rad odbranjen dana 07.01.2011. godine – član komisije za ocjenu i odbranu.
 9. Kandidat Azmir Spahić, tema magistarskog rada „Optimalizacija tehničkih i ekonomskih parametara kod primjene kamenih zidova u sanaciji kosina”. Magistarski rad odbranjen dana 30.06.2011. godine – član komisije za ocjenu i odbranu.
 10. Kandidat Bilal Hodžić, tema magistarskog rada „Optimalizacija dispozicije konstrukcije skeletnih armiranobetonskih montažnih hala”. Magistarski rad odbranjen dana 02.03.2012. godine – član komisije za ocjenu i odbranu.
 11. Kandidat Alen Zukić, tema magistarskog rada „Uticaj održavanja putne infrastrukture na vijek trajanja saobraćajnice”. Magistarski rad odbranjen dana 02.06.2012. godine – član komisije za ocjenu i odbranu.

Magistarski radovi (od izbora u zvanje vanredni profesor do danas):

U periodu od izbora u zvanje vanredni profesor do danas učestvovao sam kao predsjednik komisije ili kao član u 2(dvije) komisije za ocjenu i odbranu magistarskih radova, slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Jasenko Čomić, tema magistarskog rada „Hidrogeološki i antropogeni uslovi formiranja i stabilizacije klizišta na lokalitetima u Tuzli”. Magistarski rad odbranjen dana 31.06.2013. godine – član komisije za odbranu.
 2. Kandidat Mersudin Huskanović, tema magistarskog rada „Optimizacija rješenja primjena kolovoznih konstrukcija na mrežu lokalnih i nekategorisanih puteva”. Magistarski rad odbranjen dana 26.09.2017. godine – predsjednik komisije za odbranu.

Diplomski radovi (od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor):

U periodu od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor učestvovao sam kao predsjednik komisije ili kao član u 24 (dvadesetčetiri) komisije za odbranu diplomskih radova, slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Jasmin Devedžić, tema diplomskog rada „Idejno rješenje trase puta Gračanica-G. Lohinja”. Diplomski rad odbranjen dana 05.03.2009. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 2. Kandidat Almasa Bedić, tema diplomskog rada „Aseizmičke metode konstrukcije temelja i objekata kod statičkog opterećenja”. Diplomski rad odbranjen dana 02.07.2009. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 3. Kandidat Fatima Salkanović, tema diplomskog rada „Geomehanički proračuni za dimenzionisanje dubokih masivnih temelja kod izvedbe silosa klinkera u cementari Kakanj”. Diplomski rad odbranjen dana 02.10.2009. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 4. Kandidat Sead Omerović, tema diplomskog rada „Projektovanje kombinovanih sanacionih mjera na nestabilnoj padini sa visokim nivoom podzemne vode”. Diplomski rad odbranjen dana 06.12.2010. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 5. Kandidat Jasmin Smajić, tema diplomskog rada „Primjena, proračun i ugradnja geotehničkih ankera”. Diplomski rad odbranjen dana 27.10.2011. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 6. Kandidat Edina Morankić, tema diplomskog rada „Mogućnosti i specifičnosti korištenja geosintetika kod projektovanja i izvođenja geotehničkih radova”. Diplomski rad odbranjen dana 28.02.2012. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 7. Kandidat Danijel Rossi, tema diplomskog rada „Kapacitet cestovne glodalice za asfaltne putne komunikacije u Bosni i Hercegovini”. Diplomski rad odbranjen dana 14.06.2012. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 8. Kandidat Vehbija Zahirović, tema diplomskog rada „Idejno rješenje trase puta Ljenobud-Kuge-Like”. Diplomski rad odbranjen dana 23.05.2008. godine – član komisije za odbranu.
 9. Kandidat Riad Čičkušić, tema diplomskog rada „Idejno rješenje puta Toplice-G. Tupkovići (varijanta II)”. Diplomski rad odbranjen dana 08.10.2008. godine – član komisije za odbranu.
 10. Kandidat Adil Imširović, tema diplomskog rada „Idejno rješenje trase puta Ljenobud-Kuge-Zahirovići”. Diplomski rad odbranjen dana 27.01.2009. godine – član komisije za odbranu.
 11. Kandidat Almedin Đedović, tema diplomskog rada „Izrada konstruktivnog projekta dvobrodne ab montažne hale”. Diplomski rad odbranjen dana 25.06.2009. godine – član komisije za odbranu.
 12. Kandidat Anadel Galamić, tema diplomskog rada „Za predmetni poslovno stambeni objekat uraditi planove izvođenja građevinskih radova za 9 mjeseci i plan potreba radne snage”. Diplomski rad odbranjen dana 26.06.2009. godine – član komisije za odbranu.
 13. Kandidat Amir Ahmičić, tema diplomskog rada „Analiza uticaja vrste oplate na cijenu izgradnje stambeno poslovnog objekta”. Diplomski rad odbranjen dana 15.07.2009. godine – član komisije za odbranu.
 14. Kandidat Admir Musić, tema diplomskog rada „Izrada dinamičkog plana materijala, radne snage i finansijskih sredstava za izgradnju stambeno poslovnog objekta”. Diplomski rad odbranjen dana 15.07.2009. godine – član komisije za odbranu.
 15. Kandidat Adnan Agić, tema diplomskog rada „Analiza ekonomičnosti krovnih ab nosača u zavisnosti od nagiba istih”. Diplomski rad odbranjen dana 18.09.2009. godine – član komisije za odbranu.
 16. Kandidat Mirela Halilović, tema diplomskog rada „Izraditi konstruktivni projekat ab montažne hale za proizvodnju montažnih elemenata dimenzija hale (19+10 m) x 54,0 m”. Diplomski rad odbranjen dana 18.11.2009. godine – član komisije za odbranu.
 17. Kandidat Damir Osmanhodžić, tema diplomskog rada „Konstruktivni projekat ab montažnog objekta dim. 12x20m, spratnosti P+4, namjene P+1 poslovni i 3 sprata stambeni”. Diplomski rad odbranjen dana 17.12.2009. godine – član komisije za odbranu.
 18. Kandidat Sejdo Čergić, tema diplomskog rada „Analiza uticaja međusobnog razmaka glavnih ab nosača na cijenu konstrukcije montažnog objekta”. Diplomski rad odbranjen dana 09.03.2010. godine – član komisije za odbranu.
 19. Kandidat Majda Mešić, tema diplomskog rada „Izrada konstruktivnog projekta ab hale za opravku građevinske mehanizacije, dimenzija 21×40 m”. Diplomski rad odbranjen dana 06.04.2010. godine – član komisije za odbranu.
 20. Kandidat Edin Kunovac, tema diplomskog rada „Voda kao faktor pojave klizišta i načini sanacije”. Diplomski rad odbranjen dana 02.10.2010. godine – član komisije za odbranu.
 21. Kandidat Damir Mujić, tema diplomskog rada „Analiza troškova izgradnje konstruktivnih dijelova ab montažne hale na lokaciji Rajlovac-Sarajevo sa proizvodnim pogonom ab montažnih elemenata u Gračanici”. Diplomski rad odbranjen dana 09.06.2011. godine – član komisije za odbranu.
 22. Kandidat Edina Nukić, tema diplomskog rada „Idejni projekat puta od naselja Grivice do površinskog kopa Ravne”. Diplomski rad odbranjen dana 15.07.2011. godine – član komisije za odbranu.
 23. Kandidat Dejan Franjić, tema diplomskog rada „Izrada konstruktivnog projekta hale za popravku teških građevinskih mašina”. Diplomski rad odbranjen dana 23.12.2011. godine – član komisije za odbranu.
 24. Kandidat Mufid Bajrić, tema diplomskog rada „Konstruktivni projekat AB konstrukcije za halu za popravku teretnih vozila i aneksa za popravku putničkih vozila”. Diplomski rad odbranjen dana 06.09.2012. godine – član komisije za odbranu.

Diplomski radovi (od izbora u zvanje vanredni profesor do danas):

U periodu od izbora u zvanje vanredni profesor do danas učestvovao sam kao predsjednik komisije ili kao član u 9 (deveti) komisija za odbranu diplomskih radova, slijedećim kandidatima:

 1. Kandidat Ibrahim Kopačić, tema diplomskog rada „Izrada gantograma i mrežnog plana za izgradnju objekta dimenzija 32,10×16,10 m spratnosti podrum+suteren+prizemlje+sprat+1/2 sprata”. Diplomski rad odbranjen dana 07.12.2012. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 2. Kandidat Armin Mehmedović, tema diplomskog rada „Izrada troškova izgradnje i dinamičkih planova za izgradnju stambenog objekta dimenzija 12,20×19,00 m, spratnosti podrum+prizemlje+3 sprata”. Diplomski rad odbranjen dana 28.12.2012. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 3. Kandidat Amela Salihović, tema diplomskog rada „Izrada troškova AB montažne hale u Zenici, sa proizvodnjom elemenata u Gračanici”. Diplomski rad odbranjen dana 17.05.2013. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 4. Kandidat Amira Omerović, tema diplomskog rada „Izrada konstruktivnog projekta armirano betonske hale za tržni centar”. Diplomski rad odbranjen dana 12.07.2013. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 5. Kandidat Lejla Busuladžić, tema diplomskog rada „Konstruktivni projekat AB montažne hale sa aneksom”. Diplomski rad odbranjen dana 04.10.2013. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 6. Kandidat Senid Bektić, tema diplomskog rada „Projekat tehnologije i organizacije građenja „lamela A“ Banovići”. Diplomski rad odbranjen dana 17.02.2014. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 7. Kandidat Sabina Modrić, tema diplomskog rada „Konstruktivni projekat AB montažne hale sa aneksom”. Diplomski rad odbranjen dana 21.03.2014. godine – član komisije za odbranu.
 8. Kandidat Zlatan Zečević, tema diplomskog rada „Konstruktivni projekat hale za proizvodni objekat”. Diplomski rad odbranjen dana 15.07.2014. godine – predsjednik komisije za odbranu.
 9. Kandidat Suad Karić, tema diplomskog rada „Hitne sanacione mjere na klizištima”. Odsjek Sigurnosti i pomoći. Diplomski rad odbranjen dana 12.09.2014. godine – predsjednik komisije za odbranu.

2.5. ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UREĐIVAČKIM ODBORIMA I         

      RECENZENTSKIM TIMOVIMA NAUČNO-STRUČNIH ČASOPISA, SKUPOVA I  

      KONFERENCIJA I ASOCIJACIJAMA

U period od izbora u zvanje vanredni profesor do danas postao sam član slijedećih međunarodnih uređivačkih odbora, stalni recenzent i urednik specijalnih izdanja u slijedećim naučnim i naučno-stručnim časopisima u svijetu, konferencijama i naučnim skupovima kao i aktivni i stalni član Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99:

 1. 22. Međunarodni znanstveno stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja – OTO 2013”, u organizaciji Građevinskog fakulteta u Osijeku, Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Veleučilišta u Požegi, Osijek, april 2013. godine.
 2. 23. Međunarodni znanstveno stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja – OTO 2014”, u organizaciji Građevinskog fakulteta u Osijeku, Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Veleučilišta u Požegi, Požega, april 2014. godine.
 3. Naučno-stručni časopis „ECOLOGICA”, Beograd, R Srbija. Član međunarodnog uređivačkog odbora od 2014. godine do danas.
 4. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, simpozij „Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica”, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, knjiga CLXI, recenzent, Sarajevo, 2015. godina. 
 5. Journal of Civil Engineering and Architecture,  Publishing Company, New York, USA, recenzent i član uređivačkog odbora od 2015. godine i danas.
 6. Journal of Geodesy and Geomatics Engineering,  Publishing Company, New York, USA, recenzent i član uređivačkog odbora od 2015. godine i danas.
 7. International Journal of Mechanical Engineering and Automation, Ethan Publishing Company, USA, stalni recenzent od 2015. godine i danas.
 8. Journal of Civil Engineering Research, Scientific & Academic Publishing, USA, Thomson Reuters, Google scholar, Index Copernicus, EBSCO, zbMATH, crossref, SCHOLAR CASSI, NKI, stalni recenzent od 2015. godine i danas.
 9. Geosciences, Scientific & Academic Publishing, USA, Thomson Reuters, Google scholar, Index Copernicus, EBSCO, zbMATH, crossref, SCHOLAR CASSI, NKI, stalni recenzent od 2015. godine i danas.
 10. American Journal of Fluid Dynamics, Scientific & Academic Publishing, USA, Thomson Reuters, Google scholar, Index Copernicus, EBSCO, zbMATH, crossref, SCHOLAR CASSI, NKI, stalni recenzent od 2015. godine i danas.
 11. American Journal of Environmental Engineering, Scientific & Academic Publishing, USA, Thomson Reuters, Google scholar, Index Copernicus, EBSCO, zbMATH, Crossref, SCHOLAR CASSI, NKI, stalni recenzent od 2015. godine i danas.
 12. International Journal of Engineering and management research (IJEMR), Vandana Publications, India, Crossref, Google scholar, PBN, ESJIndex, Scientific Indexing Service (SIS), WorldCat, CiteFactor, Impact factor za 2017. godinu je 4,006, stalni recenzent.
 13. International Journal of Science & Engineering, EPH Journal, India, AcademicKeys, International Scientific Indexing, Impact Factor 2,435, član uređivačkog odbora i recenzent.
 14. Guest Editors Special Issue International Journal of Hydraulic Engineering (Scientific & Academic Publishing, USA).
 15. Guest Editors Special Issue Journal of Civil Engineering Research (Scientific & Academic  

Publishing, USA).

 1. Međunarodna konferencija „Savremena dostignuća u građevinarstvu”, Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, član naučnog odbora i jedan od pozivnih predavača na konferencijama održanim 2016, 2017 i 2018. godine, Subotica, R Srbija.
 2. Aktivni član Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99, na osnovu Odluke Predsjedništva od 13.05.2018. godine.   

U navedenim časopisima koji se publikuju u USA (David Publishing Company i Scientific & Academic Publishing) u periodu od 2015. godine do danas, recenzirao sam 31 rad, jedan rad sam recenzirao za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i dva rada za Arhiv za tehničke nauke – Bijeljina.

 

 1. NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD

Od izbora u zvanje docenta 04.03.2008. godine do izbora u zvanje vanredni profesor učestvovao sam u nastavnom procesu na Univerzitetu u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, gdje sam bio predmetni nastavnik na slijedećim nastavnim predmetima dodiplomskog studija:

 1. Uvod u graditeljstvo
 2. Stabilnost kosina i potporne konstrukcije
 3. Hidrotehnički objekti i sistemi
 4. Komunalna, gradska i putna infrastruktura
 5. Stručna praksa
 6. Modeliranje konstrukcija primjenom računara

Od izbora u zvanje docenta 04.03.2008. godine do izbora u zvanje vanredni profesor bio sam u nastavnom procesu na Univerzitetu u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, gdje sam bio predmetni nastavnik na slijedećim nastavnim predmetima postdiplomskog studija:

 1. Hidrotehničke građevine (školska 2008/2009 godina)
 2. Opskrba vodom naselja (školska 2011/2012 godina)
 3. Odvodnja i zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda (školska 2011/2012 godina)
 4. Regulacija vodotoka (školska 2011/2012 godina).

Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas učestvujem u nastavnom procesu na Univerzitetu u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, gdje sam predmetni nastavnik na slijedećim nastavnim predmetima prvog ciklusa studija:

 1. Uvod u graditeljstvo
 2. Hidromehanika i hidrologija
 3. Potporne konstrukcije
 4. Hidrotehničke građevine 1
 5. Projektovanje i izgradnja sanitarnih deponija
 6. Hidrotehničke građevine 2
 7. Opskrba vodom i odvodnja

Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas učestvujem u nastavnom procesu na Univerzitetu u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, gdje sam predmetni nastavnik na slijedećim nastavnim predmetima drugog ciklusa studija:

 1. Regulacija vodotoka
 2. Opskrba vodom naselja (dio predmeta)
 3. Kanalizacija naselja (dio predmeta)

Od izbora u zvanje vanredni profesor i danas učestvujem u nastavnom procesu na Univerzitetu u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, gdje sam predmetni nastavnik na slijedećim nastavnim predmetima trećeg ciklusa studija od akademske 2018/2019 godine:

 1. Metodologija naučnoistraživačkog rada
 2. Hidrotehničke konstrukcije (dio predmeta)
 3. Zaštita od poplava (dio predmeta)

3.1. Doprinos u nastavno-pedagoškom radu ogleda se kroz slijedeće:

 • Od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor bio sam mentor 3 (tri) kandidata za izradu magistarskog rada.
 • Od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor bio sam član u 11 (jedanaest) komisija za ocjenu i odbranu magistarskih radova.
 • Od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor bio sam član u 3 (tri) komisije za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija.
 • Od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor bio sam mentor 17 (sedamnaest) kandidata za odbranu diplomskih radova.
 • Od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor bio sam član u 24 (dvadesetčetiri) komisije za odbranu diplomskih radova.
 • Od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor autor sam univerzitetskog udžebenika „Potporne konstrukcije” za koji je  Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj br.: broj 03-8835-11.5/09 od 18.09.2009. godine odobreno  izdavanje i upotreba udžbenika za izučavanje nastavnog predmeta „Stabilnost kosina i potporne konstrukcije“ autora dr.sc. Nedima Suljića, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 • Od izbora u zvanje docent do izbora u zvanje vanredni profesor u nastavnom procesu sudjelovao sam održavanjem predavanja na dodiplomskom i postdiplomskom studiju te predavanja i vježbi na dodiplomskom studiju.
 • Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas bio sam mentor 1 (jednom) kandidata za izradu i odbranu doktorske disertacije.
 • Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas bio sam mentor 5 (pet) kandidata za izradu magistarskog rada.
 • Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas imam objavljen 31 (tridesetjedan) naučni rad u Zbornicima naučnih konferencija, simpozija i skupova kao i u naučnim časopisima.
 • Od izbora u zvanje vanredni profesor do danas imam objavljena 2 (dva) univerzitetska udžbenika – „Osnovi hidromehanike – teorija i zadaci” (2014. godina) i „Hidrotehnika – riješeni zadaci i teorijske osnove” (2018. godina) te 1 (jednu) knjigu publikovanu u R Srbiji – „Potporne konstrukcije prema evrokodu” (2018. godina), odnosno imam ukupno objavljena tri univerzitetska udžbenika i dvije knjige.
 • Voditelj sam doktorskog studija građevinarstva – naučna grana Hidrotehnika.
 • Prodekan sam za naučno-istraživački rad na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od marta 2017. godine.  

Sudjelovao sam u pripremi i realizaciji donošenja novih nastavnih planova i programa prilagođenih zahtjevima novih pristupa studiranju, a što je obaveza Univerziteta u Tuzli u okviru Bolonjske deklaracije. Aktivno sam pripremao nove nastavne planove i programe za predmete: Potporne konstrukcije, Hidromehanika i hidrologija, Uvod u graditeljstvo, Opskrba vodom naselja, Hidrotehničke građevine 1 i 2, na građevinskom odsjeku Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli.

Obrađivač sam i pokretač izrade Elaborata o pokretanju doktorskog studija građevinarstva, naučna grana Hidrotehnika, koji po prvi puta na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli je počeo u akademskoj 2018/2019 godini.

Tuzla, maj 2021. godine   Dr. sc. Nedim Suljić, redovni profesor

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH