info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/kulenovic.jpg

Prof.dr.emeritus SALIH KULENOVIĆ

Tuzla

Biografija

Salih Kulenović je rođen 30. augusta 1944. godine u Jajcu. Osnovnu školu završio je u Mrkonjić Gradu, a Gimnaziju u Jajcu. Studij Geografije sa geologijom završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1969. godine. Godine 1981. završio je postdiplomski studij na Odsjeku za Geografiju (grupa: Stanovništvo i naselja) Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i odbranio magistarski rad pod naslovom: “Struktura stanovništva Tuzle i njena izmjena pod uticajem novijeg privrednog razvoja” te stekao akademski stepen magistra geografskih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom: “Antropogeografske i etnološke odlike Gračanice i okoline” odbranio je na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1991. godine i stekao akademski stepen doktora etnoloških nauka. U periodu od 1971. do 1991. godine radio je u Muzeju istočne Bosne Tuzla kao kustos etnolog, a zatim kao viši kustos i muzejski savjetnik. Godine 1991. izabran je za pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Tuzli. U toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. U periodu 2. maj – 1. oktobar 1993. godine bio je zarobljenik logora HVO-a u selu Zabrđu, a zatim u selu Turiji, u općini Konjic. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran je 1993. godine u zvanje docenta za predmet “Etnologija”, a 1997. godine u zvanje vanrednog profesora za predmet “Opšta etnologija”. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli 2003. godine ponovo se bira u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast “Antropogeografija”. Godine 2007. izabran je u naučnonastavno zvanje redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti “Antropogeografija”, na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a 2012. godine bira se u počasno zvanje profesor emeritus na Univerzitetu u Tuzli. Autor je i koautor deset knjiga, monografija i udžbenika, te više od stotinu stručnih i naučnih radova. Recenzent je preko pedeset knjiga, univerzitetskih udžbenika, udžbenika geografije za osnovnu i srednje škole, geografskih atlasa i zidnih geografskih karata. Član je Uredništva i Redakcionog odbora većeg broja domaćih i međunarodnih publikacija, časopisa i zbornika.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH