info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/slavenka.jpg

Prof. dr fizičkih znanosti SLAVENKA VOBORNIK

Sarajevo

Biografija

Rođena 1947. godine u Travniku, BiH. Studij fizike završila 1970. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, te kao izvrstan student izabrana za asistenta na Katedri za teorijsku fiziku. Poslijediplomski studij sa doktoratom iz teorijske fizike završila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu odbranom doktorske disertacije  1984. godine.

Od 1985. do 1996. radi kao znanstveni savjetnik u Institutu za materijale, Energoinvest, Sarajevo. Bila je rukovodilac Sektora za metalne i keramičke materijale, predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta, član Upravnog odbora Instituta i direktor  Instututa za materijale od 1991. do1995. godine.

Godine 1991. izabrana u nastavno zvanje docent, a 1996. godine u zvanje vanredni profesor  za predmet Medicinska fizika i biofizika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1995. do 2010. godine obavlja dužnost šefa Katedre za biofiziku i Instituta za biofiziku Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Od  2007. godine do oktobra 2012. godine bila je prorektor za nastavu i kvalitet Univerziteta u Sarajevu.

Od 1970. godine član Društva matematičara, fizičara i astronoma BiH, dugogodišnji sekretar Društva i član predsjedništva Društva.

Od 1994. redoviti član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost (HDZU), od 1999.  pročelnik Odjela za prirodne i tehničke znanosti i član Središnjeg odbora Društva.

Član Matice Hrvatske u Sarajevu od 1992. godine, član Predsjedništva Matice od 2000. godine, a od 2017. godine generalni tajnik Matice.

Objavila preko 70 radova u časopisima i prezentiranih na znanstvenim skupovima, 24 studije i izvještaja  po znanstveno-istraživačkim projektima, jedan patent, pet knjiga (četiri udžbenika, dva srednjoškolska i dva univerzitetska).

Obavljala nastavu iz fizike  (Matematičke metode fizike, Statistička fizika, Kvantna mehanika,  Medicinska fizika i biofizika, Fizika sa elektronikom, Radiološka fizika, Fizika i Biofizika sa osnovama matematike) na više fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Prirodno-matematički fakultet, Mašinski i Građevinski fakultet,  Vazduhoplovno-tehnička akademija, Farmaceutski, Medicinski i Stomatološki fakultet, te Fakultet zdravstvenih studija). Bila mentor pri izradi više diplomskih radova i jedne doktorske disertacije, te član u više komisija za ocjenu i odbranu doktorskih radova.

Završila kurs Lloyd’s Register London za uvođenje i osiguranje International Quality System Standard po ISO, te dobila certifikat za rad u toj oblasti.

Učestvovala na više seminara u organizaciji WUS Austria o implementaciji Bolonjskog procesa u visokom obrazovanju, te o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju.

Učesnica seminara o implementaciji nacionalnog regulatornog programa za kontrolu izvora jonizirajućeg zračenja Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču (IAEA).

Bila član uredništva časopisa Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH