info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.dr_.-LJUBINKO-MITROVIĆ.png

Prof.dr. LJUBINKO MITROVIĆ

Banja Luka

Doktor pravnih nauka
Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – pravo.

Biografija

Prof. dr Ljubinko MITROVIĆ je doktor pravnih nauka. Od 2016. godine u zvanju je redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo i krivično procesno pravo, a takođe od 2014. godine biran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija države i prava, a od 2015. godine biran je i u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Upravno pravo i uprava.

Odlukom o sticanju naučnog znanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, broj 660-01-00001/505 od 27. marta 2019. godine, ima naučno zvanje naučnog saradnika u oblasti društvenih nauka – pravo.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1981. godine, magistrirao na istom Fakultetu 1998. godine, a posjeduje dva doktorata, i to iz državnopravnih, odnosno krivičnopravnih nauka koje je stekao u Beogradu i Nišu.

U nastavi na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci angažovan je od 2009. godine, a na poslovima dekana Fakulteta pravnih nauka nalazio se u periodu od 2014-2015. godine. Izvodio je nastavu i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sveučilištu/Univerzitetu Vitez u Vitezu, Fakultetu javne uprave Univerziteta u Sarajevu, Pravnom fakultetu Univerziteta SINERGIJA u Bijeljini, Visokoj poslovno- tehničkoj školi u Doboju i Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Član je i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnih ispita u Republici Srpskoj od 2005. godine, te član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske.

Član je Savjeta časopisa “Revija za kriminologiju i krivično pravo” iz Beograda, te član Izdavačkog savjeta i Uređivačkog odbora Naučno-stručnog časopisa iz oblasti pravnih nauka – Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka. Član je Izdavačkog savjeta i Naučnog odbora Časopisa za pravnu teoriju i praksu, Pravna riječ, glasila Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Redakcije Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Predsjednik je Naučnog odbora Istraživačkog centra Banja Luka i glavni i odgovorni urednik zbornika Centra za lobiranje Banja Luka.

Član je Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Predsjedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda.

Na listi je domaćih i međunarodnih stručnjaka/eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, kao i na listi eksperata za akreditaciju ustanova i studijskih programa (iz naučne oblasti pravno-ekonomskih nauka) Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore.

Učestvovao je u radu komisija za izradu desetak zakona (ističu se Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom). Učestvovao je u dvadesetak projekata od kojih su posebno važni oni iz oblasti maloljetničkog prestupništva.

Objavio je preko 230 naučnih i stručnih radova (objavljivao je i izlagao svoje radove u Banjoj Luci, Beogradu, Skoplju, Ohridu, Ljubljani, Sarajevu, Nišu, Budvi, Podgorici, Zenici, Bihaću, Neumu, Brčkom, Bijeljini, Trebinju, Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Prešovu (Slovačka), Novom Sadu, Vršcu, Vrnjačkoj Banji, Kemerovu (Rusija), Kladovu, Osijeku, Šangaju (Kina), Istanbulu (Turska), na Paliću, Tari, Zlatiboru, Jahorini i Kopaoniku i dr.).  Objavio je samostalno ili u koautorstvu 29 publikacija. Sa vlastitim referatima učestvovao je na preko 130 međunarodnih i domaćih naučnih skupova i savjetovanja, a učestvovao je na preko 250 konferencija i skupova.

Od kraja 2015. godine obavlja dužnost Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH