info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/merima-sik.jpg

Prof.dr. Merima Šahinagić-Isović

Mostar

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, nastavnik, vanredni profeso

Biografija

Osobni podaci
Prezime(na) / Ime(na) Šahinagić – Isović, Merima 
Adresa(e) 6, Drage Palavestre, 88104, Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefonski broj(evi) +38736514863 Broj mobilnog telefona: +38761498444
Broj(evi) faksa +38736514856
E-mail merima.sahinagic@unmo.ba
Državljanstvo BiH
Datum rođenja 27.05.1974.
Spol žensko
Sadašnje radno mjesto/pozicija/zvanje  Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, nastavnik, vanredni profesor
Radno iskustvo
Datumi Od 30.12.2015. do danas
Zanimanje ili radno mjesto Vanredni profesor, područje Tehničke nauke, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije
Glavni poslovi i odgovornosti Predavač, istraživač
Ime i adresa poslodavca Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, USRC ‘’Mithad Hujdur Hujka’’, Mostar
Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
Datumi Od 30.12.2010. do 30.12.2015.
Zanimanje ili radno mjesto Docent, uža naučna oblast “Građevinski materijali” i “Građevinske konstrukcije”
Glavni poslovi i odgovornosti Predavač, istraživač
Ime i adresa poslodavca Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, USRC ‘’Mithad Hujdur Hujka’’, Mostar
Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
Datumi Od 2004. do 2010.
Zanimanje ili radno mjesto Viši asistent, uža naučna oblast “Mehanika, materijali i konstrukcije” 
Glavni poslovi i odgovornosti Predavač, istraživač
Ime i adresa poslodavca Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, USRC ‘’Mithad Hujdur Hujka’’, Mostar
Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
Datumi Od 04.02.2000. do 2004.
Zanimanje ili radno mjesto Asistent, uža naučna oblast “Mehanika, materijali i konstrukcije”
Glavni poslovi i odgovornosti Predavač, istraživač
Ime i adresa poslodavca Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, USRC ‘’Mithad Hujdur Hujka’’, Mostar
Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko obrazovanje
Datumi 1999.
Zanimanje ili radno mjesto Asistent glavnog projektanta
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca Projektni biro “Wulle & partner”
Vrsta djelatnosti ili sektor Projektovanje
Obrazovanje 
Datumi Od 1980. do 1988. god.
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Osnovna škola “Salko Pezo” u Mostaru, BiH
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji
Datumi Od 1988. do 1992. god.
Naziv dodijeljene kvalifikacije IV stepen
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Srednja Elektro tehnička škola EMŠC u Mostaru, BiH
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji Tehničar automatike
Datumi Od 1994. do 1999. god.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Diplomirani inženjer građevine
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, BiH
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji VII stepen obrazovanja
Datumi Od 1999. do 2004. god.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Magistar tehničkih nauka
Naziv magistarske teze Analiza pomjerljivih spojeva od mikroarmiranih betona kod građevinskih konstrukcija
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar, BiH
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji Mr. Sc.
Datumi Od 2004. do 2010. god.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Doktor tehničkih nauka
Naziv doktorske teze Influence of steel fibre reinforcement to the behaviour of reinforced concrete beams (bos. Uticaj mikroarmiranja čeličnim vlaknima na ponašanje armirano betonskih greda)
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Građevinski fakultet Univerziteta “Sv.Kiril i Metodije” – Skopje, R.Makedonija 
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji PhD
Usavršavanje 
Datumi 1997.
Naziv Jednomjesečni specijalistički kurs iz oblasti materijala i konstrukcija
Ime i vrsta organizacije  Université de Montpellier, Francuska
Datumi 1998.
Naziv Jednomjesečni specijalistički kurs iz oblasti materijala i konstrukcija
Ime i vrsta organizacije  Università degli studi di Udine, Italija
Datumi Od 09.2002. do 12.2002.
Naziv Studijski boravak u svrhu izrade magistarskog rada
Ime i vrsta organizacije  Institut za armirani i prenapregnuti beton Ruhr-Univerziteta u Bochum-u, Njemačka
Datumi April 2005.
Naziv Seminar o sanaciji klizišta u kantonu Sarajevo
Ime i vrsta organizacije  USAID
Datumi Od 01.2007. do 03.2007.
Naziv Studijski boravak u svrhu izrade doktorskog rada
Ime i vrsta organizacije  Institut za armirani i prenapregnuti beton Ruhr-Univerziteta u Bochum-u, Njemačka
Datumi Od 2004. do 2007.
Naziv Doktorske studije u okviru programa DAAD-a, Sout Eastern European Graduate School for Master and Ph.D. Formation in Engineering (SEEFORM)
Ime i vrsta organizacije  Građevinski fakultet Univerziteta „Sv.Kiril i Metodije“ u Skoplju, Republika Makedonija
Datumi Od 2007. do 2010.
Naziv Studijske posjete Institutu za materijale i konstrukcije u svrhu izrade doktorskog rada
Ime i vrsta organizacije  Građevinski fakultet Univerziteta „Sv.Kiril i Metodije“ u Skoplju, Republika Makedonija
Datumi 8. – 10. juni 2021.
Naziv Training on Water Resources Management
Ime i vrsta organizacije  SWARM Erasmus+ project
Osobne vještine i kompetencije
Maternji jezik(ci) Bosanski 
Drugi jezik(ci)
Samoprocjena Razumijevanje  Govor  Pisanje 
Europska razina (*)  Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija
Engleski C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik B2 Samostalni

korisnik

B2 Samostalni

korisnik

B1 Samostalni

korisnik

Francuski B1 Samostalni

korisnik

B1 Samostalni

korisnik

B1 Samostalni

korisnik

B1 Samostalni

korisnik

A2 Temeljni korisnik
(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike
Računalne vještine i kompetencije Poznavanje programskog jezika Fortran

Poznavanje programskih paketa (AutoCAD, Tower, Word, Excel, PowerPoint)

Vozačka dozvola B kategorije 
Učešće u nastavnom procesu
U zvanju asistenta Vježbe na VII stepenu studija: Građevinski materijali, Betonske konstrukcije I, Betonske konstrukcije II
Datum i ustanova Od 2000. do 2004., Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
U zvanju višeg asistenta Vježbe na VII stepenu studija: Građevinski materijali, Betonske konstrukcije I, Betonske konstrukcije II 
Datum i ustanova Od 2004. do 2010., Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
U zvanju docenta Predavanja na dodiplomskom studiju: Nauka o materijalima, Građevinski materijali I, Osnove tehnologije betona

Vježbe na dodiplomskom studiju: Betonske konstrukcije I 

Predavanja na diplomskom studiju: Građevinski materijali II, Trajnost i održavanje konstrukcija 

Datum i ustanova od 2010. do 2015., Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
U zvanju vanrednog profesora Predavanja na dodiplomskom studiju: Građevinski materijali I, Građevinski materijali II, Tehnologija betona

Vježbe na dodiplomskom studiju: Betonske konstrukcije I 

Predavanja na diplomskom studiju: Materijali za energetski efikasne i održive zgrade, Građevinski materijali II, Trajnost i održavanje konstrukcija, Trajnost, otpornost i održavanje konstrukcija

Predavanja na Doktorskom studiju Politehnika: Kompozitni građevinski materijali i Savremeni pristup trajnosti konstrukcija

Datum i ustanova od 2016. do danas, Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
Mentorstva Završnih radova I ciklusa

Mentorstva Završnih radova I ciklusa – Dizajn interijera

 1. Analiza fizičko-mehaničkih osobina betona brane HE Grabovica, Asja Temin, broj 120-6-1-3/14, mart 2014.
 2. Ispitivanje betona ugrađenog u tijelo brane HE Salakovac, Amra Šantić, broj 120-6-1-12/14, septembar 2014.
 3. Mikroarmirani betoni sa čeličnim i polipropilenskim vlaknima, Merima Maksumić, broj 120-6-1-4/15, februar 2015.
 4. Projekat historijskog naslijeđa „Džamija Rečica-Čapljina“, Merima Pirušić, broj 120-6-1-7/15, mart 2015.
 5. Analiza fizičko-mehaničkih osobina betona brane HE Jablanica, Ajla Memić, broj 120-6-1-14/15, mart 2015.
 6. Mineralna (neorganska) veziva, Lamija Tabak, broj 120-6-1-4/16, juni 2016
 7. Posebne vrste betona, Džana Vrce, broj 120-6-1-28/15, juni 2016
 8. Građevinski kamen, Aida Letić, broj 120-6-1-18/16, decembar 2016
 9. Dodaci betonu: Mineralni i hemijski, Aida Sakoč, broj 120-6-1-17/16, decembar 2016
 10. Mikroarmirani beton, Benjamin Oglečevac, broj 120-12-4/1/21, mart 2021
 1. Keramički materijali: Porodična kuća, Lejla Maksumić, broj 260-459/20, novembar 2020
 2. Primjena hecegovačkog krečnjaka u eksterijeru i interijeru, Ivana Zekušić, broj 260-460/20, novembar 2020
 3. Primjena drveta u interijeru i eksterijeru, Nejla Redžić, broj 260-502/20, decembar 2020
Mentorstva Završnih radova II ciklusa – master
 1. Dijagnosticiranje stanja postojeće konstrukcije – zgrada Građevinskog fakulteta, Naida Čomor, broj 120-6-2-4/14, septembar 2014.
 2. Granično stanje upotrebljivosti kod mikroarmiranih betona, Marko Ćećez, broj: 120-6-2-4/4/15, april 2015.
 3. Fizičko-mehanička svojstva samougrađujućeg betona, Irma Varešlija, broj: 120-6-2-7/15, juli  2015.
 4. Statička analiza bujične pregrade „Trmošnik“ na slivu rijeke Drežanke, Aida Motika, broj: 120-6-2-8/15, decembar  2015.
 5. Upotreba recikliranog agregata kod betonskih mješavina, Asja Temin, broj: 120-6-2-2/16, juli 2016.
 6. LCA analiza, Melisa Macić, broj: 120-6-2-3/16, septembar 2016.
 7. Metodologija obnove zidanih konstrukcija nakon ratnih razaranja, Anesa Tufek, broj: 120-6-2-4/16, novembar 2016.
 8. Sanacija objekata pogođenih poplavama, Minela Šubara, broj: 120-6-2-5/16, novembar 2016.
 9. Vodonepropusnost betona XYPEX tehnologijom, Amra Šantić, broj: 120-6-2-2/17, juli 2017.
 10. Ostvarenje trajnijih betonskih konstrukcija, Aldin Alić, broj: 120-6-2-5/17, septembar 2017.
 11. Projekat betona za most Čelebići-Lisičići, Ajla Macić (Sultanić), broj: 120-6-2-8/16, novembar 2017.
 12. Dijagnostika stanja zidanih konstrukcija, Merima Maksumić, broj: 120-6-2-6/17, decembar 2017.
 13. Građevinsko staklo: razvoj i primjena, Belma Đonko, broj: 120-6-2-3/18, juni 2018.
 14. Analiza varijantnih projektnih rješenja izgradnje podvožnjaka Bajemnik na autocesti A1 Zagreb – Split, Maida Tipura, broj: 120-6-2-8/4/18, oktobar 2018
 15. Dijagnostika stanja zidanih konstrukcija: Konak, Halil Karaica, broj: 120-64-9/19, juli 2019
 16. Dijagnostika stanja zidanih konstrukcija: “Radnički dom“ , Ivan Ćavar, broj: 120-13-5/20, juli 2020
 17. Dijagnosticiranje stanja konstrukcije zgrade Građevinskog fakulteta korištenjem BIM tehnologije, Naida Ćenan, broj: 120-13-6/20, juli 2020
 18. Rekonstrukcija i sanacija školskog dvorišta Osnovne škole „Mujaga Komadina“, Azra Muminagić, broj: 120-13-7/20, juli 2020
 19. Rekonstrukcija i sanacija objekata Društva za sportsku rekreaciju i fizičko vaspitanje „Partizan“, Davor Vučić, broj: 120-13-8/20, juli 2020
 20. Betoni sa hemijskim aditivima: PENETRON, Dejan Drobnjak, broj: 120-13-15/20, decembar 2020
 21. Primjena crvenog mulja u građevinarstvu, Jasmina Macić, broj: 120-13-2/21, april  2021
 22. Dijagnostika stanja kule Tabija, Merima Kukrica, broj: 120-13-3/22, april  2022
 23. Projektovanje sastava asfaltne mješavine magistralnog puta M17.3, Kenan Mostarlić, u postupku izrade
 24. Validacija Dewar-ovog modela pakiranja kod recikliranih betonskih agregata, Minela Lulić-Isović, u postupku izrade
 25. Malteri za sanaciju historijskih zgrada sa crvenim muljem – Slučaj sportskog centra “Partizan”, Selma Husnić, u postupku izrade
 26. Malteri za sanaciju historijskih zgrada sa otpadnim dodacima – Slučaj sportskog centra “Partizan”, Amina Milišić, u postupku izrade
 27. Metodologija kontrole kvalitete i principi sanacije betonskih konstrukcija – studija stadion Velež, Emir Ćosić, u postupku izrade
 28. Dijagnostika stanja, principi i metode konzervacije historijskih zgrada – Sportski centar “Partizan”, Armin Omerović, u postupku izrade
Mentorstva Diplomski radovi VII stepen
 1. Uticaj dodataka čeličnih vlakana na reološke osobine betona, Nađa Grabovac, broj 120-91-2/11, juli 2011.
 2. Glavni projekat – konstruktivna faza postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, Irna Morić, broj 120-91-1/11, juli 2011.
 3. Glavni projekat – konstruktivna faza stambeno – poslovnog objekta spratnosti P+P+1, Muamer Latić, broj 120-91-1/11 septembar 2012. 
 4. Uticaj dodatka čeličnih vlakana na fizičko – mehaničke osobine običnog betona i betona visokih čvrstoća, Edin Ugarak, broj 120-18-12/12, oktobar 2012.
 5. Glavni projekat Porođajno-ginekološkog odjela sa pedijatrijom, Elvedin Filan, broj 120-91-1/11, juli 2013.
 6. Ispitivanje opeka za zidanje i fasadnih opeka, Zebić Hana, broj 120-6-3-15/14, decembar 2014.
 7. Glavni projekat – konstruktivna faza – studentskog doma spratnosti P+P+2, Orhan Škoro, broj 120-6-3-2/15, februar 2015.
 8. Glavni projekat – konstruktivna faza stambenog objekta spratnosti Po+P+1, Adi Bojčić, broj 120-6-3-13/15,  juni 2015.
 9. Projektovanje i ispitivanja asfaltnih mješavina, Fadila Ćatić, broj 120-6-3-16/15, novembar 2015.
Mentorstva Dotorskih radova III ciklus
 1. Mr. Venera Simonović, dig: „Numerička analiza seizmičke otpornosti zidanih zgrada primjenom spojeva od mikroarmiranog betona i mehaničkih dampera“, na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, juli 2017.
 2. Mr. Senaid Bajrić, dig: „Uticaj zvučnih talasa nastalih pri miniranju u stijenskom masivu na okoliš i građevinske objekte“, na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, april 2017.
 3. Mr. Marko Ćećez, dig: „Malteri i betoni sa dodatkom materijala iz industrijskog otpada“, na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, novembar 2020.
Članstva u komisijama Pri odbrani završnih radova I ciklusa: 65

Pri odbrani završnih radova II ciklusa: 40

Pri odbrani diplomskih radova VII stepena: 72

Član komisije za ocjenu i odbranu doktorskog rada kandidata:

 1. Mr. Ismet Hajduk, dig: „Određivanje krive pomjeranja do kritičnog opterećenja gravitacionih brana korigovanim matematskim modelom“, na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, septembar 2015.
 2. Mr. Salko Kulukčija, dig: „Analiza stanja historijskih zidanih konstrukcija nerazornim i malo razornim metodama“, na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru,oktobar 2016.
 3. Mr. Suad Zalihić, dig: „Primjena beskontaktnih metoda u analizi vertikalnog profila vjetra na kompleksnim terenima u uslovima bure“, na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, april 2017.
 4. Mr. Mustafa Humo, dig: „Analiza nosivosti konstrukcija od krutih makro blokova izloženih dinamičkom djelovanju“, na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, april 2017.
 5. Mr. Veis Šerifi, dig: „Matematičko modeliranje uticaja komponentnih parametara na fizičko-mehanička svojstva cementnih kompozita tipa maltera“, na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, april 2017.
 6. Mr.sci. Nesib Rešidbegović, dig.: „Modeliranje eksploatacionog vijeka betonskih konstrukcija u industrijskim zonama“, na Rudarsko-Geološko-Građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, juli 2017.
Objavljeni naučni i stručni radovi
 1. Hadžić R., Krvavac A., Šahinagić M.: ‘’Stari most – simbol graditeljske baštine Mostara’’, 8. Internacionalna konferecija „Obnova Bosne i Hercegovine“, Asocijacije građevinskih inžinjera B i H u okviru Sajma građevinarstva, Sarajevo 2003.
 1. Kulenović E., Šahinagić M., ‘’Ekološke (ne) prilike Mostara’’, 4.Međunarodna naučna konferencija o proizvodnom inžinjerstvu, RIM 2003, 25.-27. septembar 2003.,Bihać, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova, ISBN 9958-624-16-8, str.985-990
 1. Kulenović E., Ćatović F., Krvavac A., Šahinagić M.: ‘’Kvaliteta građevinskog kamena ugrađenog u Stari most’’, 5. Međunarodni naučni i expertni sipozij u Zenici, Metalurški fakultet u Zenici, Zenica 2004.
 1. Hadžić R., Šahinagić M.: ‘’Zakon o građenju – temelj graditeljskog ustrojstva’’, 9. Internacionalna konferecija Asocijacije građevinskih inžinjera B iH u okviru Sajma građevinarstva, Sarajevo 2004.
 1. Kulenović E., Krvavac A., Šahinagić-Isović M.: ‘’Krečnjaci okolice Mostara i proizvodnja arhitektonsko-građevinskog kamena’’, 5. Međunarodna naučna konferencija o proizvodnom inžinjerstvu, RIM 2005, 14.-17. septembar 2005.,Bihać, Bosna i Hercegovina, Naučna knjiga, str.657-662 – rad prezentovan
 1. Šahinagić-Isović M.: ‘’Analiza pomjerljivih spojeva od mikroarmiranih betona kod građevinskih konstrukcija’’, 5. Međunarodna naučna konferencija o proizvodnom inžinjerstvu, RIM 2005, 14.-17. septembar 2005.,Bihać, Bosna i Hercegovina, Naučna knjiga, str.663-668 – rad prezentovan
 1. Krvavac-Špago A., Šahinagić-Isović M.: ‘’Mjerenje dinamičkih karakteristika tla metodom Resonant Column Testa’’, Međunarodni naučni i stručni simpozijum “Građevinarstvo-nauka i praksa” CESP 2006, Žabljak, Crna Gora
 1. Šahinagić-Isović M., Krvavac-Špago A.: ‘’Fizičko-mehaničke karakteristike mikroarmiranog betona’’, Međunarodni naučni i stručni simpozijum “Građevinarstvo-nauka i praksa” CESP 2006, Žabljak, Crna Gora
 1. Šahinagić-Isović M., Špago S.: ‘’Spojevi miroarmiranog betona napregnuti smicanjem’’, 10. nacionalni i 4. međunarodni naučni skup, iNDiS 2006, Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva, 22.-24.. novembar 2006., Novi Sad, Srbija, str. 195-202
 1. Špago S., Šahinagić-Isović M.: ‘’Standardizacija modela upravljanja procesom obnavljanja cijevne vodovodne mreže’’, 10. nacionalni i 4. međunarodni naučni skup, iNDiS 2006, Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva, 22.-24.. novembar 2006., Novi Sad, Srbija, str. 369-376
 1. Špago S., Šahinagić-Isović M.: ‘’Faktori koji su u korelaciji sa pojavom otkaza u sistemu cijevne vodovodne mreže’’, 10. nacionalni i 4. međunarodni naučni skup, iNDiS 2006, Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva, 22.-24.. novembar 2006., Novi Sad, Srbija, str. 361-368
 1. Maglajlić Z., Šahinagić-Isović M.: ‘’Ojačanje konzolnih zidova primjenom spojeva od mikroaramiranog betona’’, Treći internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo-nauka i praksa, GNP 2010, 15.-19. Februar 2010., Žabljak, Crna Gora, Zbornik radova, knjiga 1., ISBN 978-86-82707-18-9, str.835-840
 1. Šahinagić – Isović M., Markovski G.: „Influence of steel fiber reinforcement to the behaviour of reinforced concrete beams“, Journal of the Macedonian Association of Structural Engineers, Structural Engineer, No. 10/2010: pp. 684-704
 1. Šahinagić-Isović M., Markovski G., Arangelovski T.: „Influence of steel fibre reinforcement to the behaviour of reinforced concrete beams“, 14 International symposium MASE, 28.09.-01.10. 2011, Struga, Republic of Macedonia, ISBN 9989-9785-1-8, pp. 159-164 – rad prezentovan
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M.: ‘’Analiza statičkog modula elastičnosti običnog betona i betona visoke čvrstoće sa čeličnim vlaknima’’4. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2012, 20.-24. Februar 2012., Žabljak, Crna Gora, Zbornik radova, ISBN 978-86-82707-21-9, str. 337-344. – rad prezentovan
 1. Hadžović, R., Peroš, B., Džubur, Ž., Muratović, M., Šahinagić – Isović, M.: „Određivanje pouzdanosti čeličnih rožnjača opterećenih snijegom u Bosni i Hercegovini“, 4. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2012, 20.-24. Februar 2012., Žabljak, Crna Gora, Zbornik radova, ISBN 978-86-82707-21-9, str. 123-130.
 1. Ćećez, M., Šahinagić – Isović, M., Žujo, V.: ‘'Tehnološka opravdanost upotrebe mikroarmiranog betona’’, 4. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2012, 20.-24. Februar 2012., Žabljak, Crna Gora, Zbornik radova, ISBN 978-86-82707-21-9, str. 1039-1046. – rad prezentovan
 1. Šahinagić-Isović M., Arangelovski T. M.: „Analysis of drying shrinkage on fibre reinforced concrete by the model B3”, 8th Rilem International Symposium on  Fibre Reinforced Concrete: Challenges and Opportunities (BEFIB 2012), 19-21 September 2012, Guimarães, Portugal – rad prezentovan
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M.: „Analiza mehaničkih osobina običnog betona i betona visoke čvrstoće sa čeličnim vlaknima“, 12. međunarodna naučna konferencija, iNDiS 2012, 28.-30. Novembar, Novi  Sad, Srbija, Knjiga rezimea, ISBN 978-86-7892-451-4, str. 39 – rad prezentovan
 1. Šahinagić – Isović M., Markovski G., Ćećez, M.: „Deformacije skupljanja betona – uzroci i vrste“, Građevinar, Vol. 64 (2012) 9: pp. 727-734
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M.: „Analysis of physical-mechanical properties of concrete for Jablanica dam“, Third Congress on Dams, 13.-14. June, 2013., Struga, Republic of Macedonia, Proceedings ISBN 978-608-65373-2-6, pp. 49-60
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M.: „Stress-strain state analysis of reinforced concrete beams with steel fibers“, 7th International Conference, Fibre Concrete 2013, Technology, Design, Application, September, 12.-13., 2013., Prague, Czech Republic, Collection of Abstracts ISBN 978-80-01-05238-9, pp. 97-98
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M., Serdar M:, Ćatović F., Bjegović D.: „Razvoj građevinskih materijala sa dodatkom crvenog mulja“, 5. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2014, 17.-21. Februar 2014., Žabljak, Crna Gora, Zbornik radova, ISBN 978-86-82707-23-3, str. 1119-1126. – rad prezentovan
 1. Špago S., Vučijaković B., Ćatović F., Šahinagić-Isović M.: „Procjena stanja vodovodne mreže primjenom fuzzy logike – mamdani model“, 5. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2014, 17.-21. Februar 2014., Žabljak, Crna Gora, Zbornik radova, ISBN 978-86-82707-23-3, str. 1781-1788.
 1. Šahinagić-Isović M., Arangelovski T., Ćećez M.: „Influence of steel fiber addition on the shrinkage of ordinary strength concrete and high strength concrete“, RILEM International workshop on performance-based specification and control of concrete durability, 11-13 June 2014, Zagreb, Croatia, Published by RILEM Publications  ISBN 978-2-35158-135-3, pp. 623-631. – rad prezentovan
 1. Šahinagić – Isović M.: „Influence of Steel Fibre Reinforcement to the Behaviour of Reinforced Concrete Beams“, Scientific conference SEEFORM Scholars’ Successful Stories, 09.-10.10.2014., Skopje, R. Makedonija, Proceedings: pp 15-16. – rad prezentovan
 1. Šahinagić – Isović M., Ćećez M.: ”Analiza deformacije tečenja mikroarmiranog betona sa čeličnim vlaknima”, XXVI Kongres i Međunarodni Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcija, 29.-31.10.2014. Vrnjačka Banja, Srbija, Zbornik radova: pp 89 – 103. – rad prezentovan
 1. Šahinagić – Isović M., Ćećez M. , Ivanković D.: „Uticaj crvenog mulja iz deponije Dobro Selo na okoliš”, 30. Međunarodno „SAVJETOVANJE O NOVIM TEHNOLOGIJAMA“, SONT 2015,11.-12.05.2015. Zagreb, Hrvatska, Zbornik radova: str. 61-65. – rad prezentovan
 1. Šahinagić – Isović M., Ćećez M.: „The application of fiber reinforced materials for cultural-historical heritage buildings”, 3rd International Conference, THE IMPORTANCE OF PLACE, BHCICOP 2015, 21.-24.10.2015. Mostar, Bosnia and Herzegovina – rad prezentovan
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M., Ćatović F.: „Osobine samougrađujućeg betona sa dodatkom mikrosilike i letećeg pepela“, 6. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2016, 07.-11. Mart  2016., Žabljak, Crna Gora, Zbornik radova, ISBN 978-86-82707-30-1, str. 765-772. – rad prezentovan
 1. Simonović V., Šahinagić-Isović M., Simonović G.: „Prilog ojačanju kratkih zidova na horizontalna dejstva“, 6. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2016, 07.-11. Mart  2016., Žabljak, Crna Gora, Zbornik radova, ISBN 978-86-82707-30-1, str. 577-584.
 1. Šahinagić-Isović M.,Špago S., Ćećez M., Ćatović F.: „Karakteristike polipropilenskih i polietilenskih cijevi za odvodnju oborinske vode“, 3. Internacionalna konferencija „Nove Tehnologije NT-2016“, Razvoj i Primjena, 13.-14. Maj  2016., Mostar, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova, ISSN 2303-5668, str. 277-284.
 1. Šahinagić-Isović M.,Špago A., Ćećez M.: „Sanacija potpornih zidova u krugu HE Jablanica“, 3. međunarodni naučni skup: Stanje i pravci razvoja građevinarstva i okolišnog inženjerstva – EGTZ 2016, 02.-04. Jun  2016., Tuzla, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova, ISSN 2490-2535, str. 471-478. – rad prezentovan
 1. Bajrić S.,Špago A., Šahinagić-Isović M.: „Uticaj na životnu sredinu zvučnih talasa koji se rasprostiru kroz stijenski masiv poremećen podzemnim rudarskim radovima pri miniranjima na površinskom kopu“, 3. međunarodni naučni skup: Stanje i pravci razvoja građevinarstva i okolišnog inženjerstva – EGTZ 2016, 02.-04. Jun  2016., Tuzla, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova, ISSN 2490-2535, str. 921-928. – rad prezentovan
 1. Šahinagić – Isović M., Ćećez M., Đulović M.: „Sanacija kulturno – historijskog spomenika Sahat-kule u Donjem Vakufu“, Simpozijum Društva Građevinskih Konstruktera Srbije (DGKS) 2016, 15.-17. Septembar 2016., Zlatibor, Srbija, pp. 807 – 815. ISBN 978-86-7892-839-0
 1. Špago A., Šahinagić – Isović M., Ćećez M.: „Ponašanje prirodnog kamena koji se koristi kao obloga potpornim betonskim zidovima uslijed djelovanja smrzavanja“ ,Međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA2016: Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova: tradicionalni i savremeni pristup, Mostar, BiH, 03. – 04. novembar 2016,  str. 80 – 85. – rad prezentovan
 1. Šahinagić – Isović M., Macić M., Ćećez M.: „LCA analiza“, Međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA2016: Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova: tradicionalni i savremeni pristup, Mostar, BiH, 03. – 04. novembar 2016,  str. 100 – 105.  – rad prezentovan
 1. Šahinagić – Isović, Ćećez M.: „Reconstruction of the Municipal Court, National Monument Building in Mostar“, Proceedings of the 1st International Conference on Construction Materials for Sustainable Future, Zadar, Croatia, 19 – 21 April 2017, pp. 718 – 723. ISBN 978-953-8168-04-8
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M., Šarančić-Logo A., Popovac M.: “Materijali iz industrijskog otpada kao dodaci betonu”, XXVII Međunarodni  Simpozijum o Istraživanjima i Primeni Savremenih Dostignuća u Građevinarstvu u Oblasti Materijala i Konstrukcija, Vršac, Srbija, oktobar 18 – 20, 2017,  pp. 47 – 56.  ISBN 978-86-87615-08-3
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M.: “Analiza širine pukotina greda od mikroarmiranog betona sa čeličnim vlaknima”, Građevinski Materijali i Konstrukcije, vol. 60 (4), 2017, pp. 53 – 66. doi:10.5937/GRMK1704053S, ISBN 2217-8139 (print), ISSN 2334-0229 (Online)
 1. Simonović V., Šahinagić-Isović M., Selimotić M., Simonović G.: “Numerical analisys of masonry buildings seismic resistance using fiber reinforced concrete joints”, 16th European Conference on Earthquake Engineering, Tessalioniki, Greece, 18 – 21 June, 2018. id. 10575 
 1. Simonović V., Šahinagić-Isović M., Selimotić M., Simonović G.: “Numerical analisys of seismic resistance of masonry buildings using passive dampers”, 16th European Conference on Earthquake Engineering, Tessalioniki, Greece, 18 – 21 June, 2018. id. 10614
 1. Simonović V., Šahinagić-Isović M., Simonović G.: “Technical solutions for seismic improvement of the masonry buildings: steel grids with passive dampers and RC panels with FRC dowels”, Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities 2018, Catania, Italy, 1 – 3 February, 2018, pp. 530 – 539. ISBN 978-88-96386-56-9
 1. Šahinagić-Isović M., Ćećez M., Ćatović F. “Nanotechnology in Civil Engineering”. In: Karabegović I. (eds) New Technologies, Development and Application. NT 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol 42. Springer, Cham, 2019. pp. 585–589 https://doi.org/10.1007/978-3-319-90893-9_68 – rad prezentovan
 1. Šahinagić-Isović M., Špago A., Ćećez M.: “Ispitivanje kamena potpornih zidova HE Jablanica”,  3. Simpozij o kamenu: Hercegovina – Zemlja kamena, 29 – 30.06.2018., Mostar, BiH, jun 2018., Zbornik sažetaka, God. 3, Br. 3,  p. 69. ISSN 2303-5153 
 1. Ćećez M., Šahinagić-Isović M.: “Mortovi sa dodatkom lokalnih industrijskih nusprodukta“, Građevinar Vol. 71 (2019) 1: pp. 1-7. https://doi.org/10.14256/JCE.2358.2018
 1. Đulović M., Salčin M., Ćećez M., Šahinagić-Isović M.: “Dijagnostika stanja i prijedlog sanacije objekta “NAMA” u Mostaru”, 15. Kongres Društvo građevinskih konstruktera Srbije, DGKS 2018, 06.-08. septembar 2018., Zlatibor, Srbija, pp. 190-198. ISBN 978-86-6022-069-3
 1. Špago A., Džiho N., Šahinagić-Isović M., Ćećez M.:”Osiguranje duboke građevinske jame u u nekoherentnom tlu u urbanoj sredini“, 14. Međunarodna naučna konferencija „Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva, INDIS 2018, 21.-23. novembar 2018., Novi Sad, str. 1061-1069. 
 1. Šerifi V., Tarić M., Jevtić D., Ristovski A., Šahinagić-Isović M.: ” Historical development of composite materials”, Annals of the University of Oradea. Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. XXVII (XVII), 2018/3. DOI: 10.15660/AUOFMTE.2018-3.3392
 1. Ademović N., Šahinagić-Isović M., Akmadžić V., Ćećez M.: “Life cycle assessment and sustainability of old masonry bridge”, International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS 2019): Durability, Monitoring and Repair of Structures, RILEM Publications, 20-22 March 2019, Rovinj, Croatia, pp 814 – 821. ISBN: 978-2-35158-217-6
 1. Šahinagić – Isović M., Ćećez M., Radivojević M.: “More effective monitoring of construction jobs, and providing competitive advantage with the use of drones”, 7. Internacionalni naučno – stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2020, 10. – 14. Mart 2020, Kolašin, Crna Gora, Knjiga abstrakta, p. 179. ISBN 978-86-82707-32-5
 1. Bajrić S., Špago A., Šahinagić-Isović M., Ćatović F.: “Adventages and deficiencies of “In-situ” explosive materials production (“Nalim” technologies)”, Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 76, Ed. Karabegović I.: New Technologies, Development and Application II, 2019, pp.782-789.
 1. Nikolic T., Špago A., Špago S., Šahinagić-Isović M., Ademović N.: “The slope stability around an artificial lake Jablanica, with landslide sample project recovery in DonjePaprasko – Jablanica”, Proceedings of the 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic – Balkan Region 23-25 October 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 49 – 52. ISBN 978-9926-8400-0-6
 1. Trešnjo F., Mahinić A., Ćećez M., Šarančić-Logo A., Šahinagić-Isović M.: “Dijagnostika stanja i prijedlog mjera sanacije džamije Tabačica u Mostaru”, 6. Konferencija / 6th conference “ODRŽAVANJE 2020 – MAINTENANCE 2020”, 20-21. Novembar 2020. / november 2020, Zenica, Bosna i Hercegovina/ B&H, Zbornik radova / Proceedings,  pp. 183 – 190. ISSN 1986-583X
 1. Radivojević M., Šahinagić-Isović M., Kozić M., Radivojević D.: “Real-Time inteligent information systems to support more efficient work of construction companies”, Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 233, Ed. Karabegović I.: New Technologies, Development and Application IV, 2021, pp.539-548. DOI: 10.1007/978-3-030-75275-0_59
 1. Ivanković D., Šahinagić-Isović M., Ćatović F., Šestan A.: “The influence of wastewater on the physical and chemical parameters of the river Bregava”, Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 233, Ed. Karabegović I.: New Technologies, Development and Application IV, 2021, pp.904-911. DOI: 10.1007/978-3-030-75275-0_100 – rad prezentovan 
 1. Ćećez M., Šahinagić-Isović M., Ćatović F.: “Sustainable composite materials with industrial waste red mud – An overview”, Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 233, Ed. Karabegović I.: New Technologies, Development and Application IV, 2021, pp.904-911. DOI: 10.1007/978-3-030-75275-0_117 – rad prezentovan
 1. Šarančić-Logo A., Ćećez M., Šahinagić-Isović M.: “Assessment of masonry structure “Radnički dom” in Mostar”, 13th International Conference on Manufacturing Engineering – rad prihvaćen, prezentovan i u procesu objave
 1. Džino J., Trešnjo F., Šahinagić-Isović M.: “Condition diagnostics of the stadium “Rođeni” in Mostar”, 13th International Conference on Manufacturing Engineering – rad prihvaćen, prezentovan i u procesu objave
 
Naziv publikacije Riješeni zadaci i laboratorijske vježbe iz građevinskih materijala
Autori Merima Šahinagić – Isović 
Izdavač, godina i mjesto Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, 2005., Mostar
Kratak sadržaj Zbirka riješenih zadataka i laboratorijskih vježbi iz građevinskih materijala potpuno je prilagođena nastavnom planu i programu iz predmeta Građevinski materijali na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Zbirka obuhvata ukupno danaest poglavlja. U svakom poglavlju date su teoretske osnove navedenih oblasti, radi lakšeg riješavanja numeričkih zadataka i savladavanja laboratorijskih vježbi. Na ovaj način, kroz kratka teorijska objašnjenja, laboratorijske vježbe i detaljno riješene zadatke, obuhvaćeni su najvažniji građevinski materijali i njihove osobine.
Naziv publikacije Posebne vrste betona: Mikroarmirani betoni
Autori Merima Šahinagić – Isović 
Izdavač, godina i mjesto Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, 2015., Mostar
Kratak sadržaj U knjizi su izdvojene i obrađene bitne osobine koje u najvećoj mjeri definišu beton ojačan čeličnim vlaknima. Za karaktrizaciju osobina betona sa dodatkom čeličnih vlakana izabrana su saznanja različitih autora i neka vlastita iskustva, koja su u velikoj mjeri uticala/utiču na razumjevanje ponašanja ove posebne vrste betona. Dat je kratak istorijski pregled razvoja mikroarmiranog betona kao posebne vrste betona danas, pregled istraživanja na definisanju općih osobina matrice i vlakna (posebno čeličnih). Opisani su općti principi proračuna za spravljanje mješavine mikroarmiranog betona sa čeličnim vlaknima, ugradljivost i obradljivost, zbijanje i njega uzorka i plastično skupljanje, kao osobine svježe betonske mješavine, zatim dat je pregled dosadašnjih istraživanja brojnih autora, u pogledu ispitivanja, definisanja teorijskih postavki i općtih principa proračuna, mehaničkih osobina očvrslog mikroarmiranog betona i to: čvrstoće pri pritisku, čvrstoće pri zatezanju i čupanju čeličnih vlakana, te dvije indirektne metode ispitivanja čvrstoće pri zatezanju: cijepanjem i savijanjem, te je dat pregled istraživanja reoloških osobina očvrslog mikroarmiranog betona: skupljanja i tečenja. Razmatrana je metodologija ispitivanja i prikazani su rezultati vlastitih ispitivanja i ispitivanja drugih autora u polju reologije mikroarmiranog betona sa čeličnim vlaknima. U posljednjem poglavlju predstavljena je primjena mikroarmiranog betona i to kod: industrijskih podova, tunela, osiguranja kosina kod saobraćajnica, sanacija građevinskih konstrukcija i prefabrikovanih betonskih elementa: montažne tunelske obloge, cijevi, željeznički pragovi i sl. Ova knjiga namjenjena je studentima građevinskih fakulteta, za sticanje novih saznanja o predmetnom kompozitu.
Naziv publikacije Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design
Editori Saja Kosanović, Alenka Fikfak, Nevena Novaković and Tillmann Klein
Izdavač, godina i mjesto Ersmus+ Programe: KLABS
Autori Merima Šahinagić – Isović, Marko Ćećez and Rada Radulović
Naslov Impact of Climate and Pollution on Resilience of Some Conventional Building Materials
Kratak sadržaj The influence of climatic conditions on building materials represents an important field of study, having regarded that it is directly linked to the properties and behaviour of the overall built structures. Since the beginning of the 21st century, when climate change became widely accepted as a source of impact on the built environment, research dealing with material resilience is gaining additional importance.

Construction design and utilisation of materials have traditionally been based on the inputs related to environmental conditions, among others. Most of the materials used for construction are environmentally sensitive; their properties change depending on climate conditions. Resilience is defined as the ability of a material to absorb and withstand changes and external influences without destruction. It is clear that the resilience of materials is closely related to their durability, and considering one without the other is ineffective. Depending on the character and level of aggression for each structure, the measures should be foreseen to ensure durability of constructions.

The most significant impacts of climate and pollution are observed in this chapter through the effects of temperature changes, moisture, and air pollution. Resilience of several commonly used building materials: stone, concrete, wood, and ceramic, subjected to the listed effects, will be studied and presented.

Naziv publikacije Elementi održivosti okolinskih infrastrukturnih sistema
Autori Elvir Zlomušica, Merima Šahinagić-Isović, Naida Ademović
Izdavač, godina i mjesto Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, 2020. godina
Kratak sadržaj Knjiga je podijeljena u tri poglavlja, pripremljena od strane tri koautora knjige: Rezilijentnost (otpornost) obnovljivih izvora energije, Uticaj okoliša na trajnost materijala i konstrukcija i Održivi pristup projektovanje mostova. Teme obuhvaćene ovom knjigom, koje se odnose na održivi razvoj, mogu se čitati neovisno jedna od druge, što daje knjizi posebnost. U prvom poglavlju ove knjige date su definicije održivosti i rezilijentnosti, kao i osvrt na stanje i perspektive obnovljivih izvora energije sa fokusom na energiju vjetra i solarnu energiju (fotonaponsku). Kroz primjere su prezentovani jednostavni načini izračunavanja vrijednosti indeksa rezilijentnosti za vjetroelektrane i solarne elektrane. U drugom poglavlju predstavljeni su uticaji klimatskih promjena na otpornost osnovnih građevinskih materijala: kamen, beton i drvo. Za ove materijale je analiziran uticaj visokih i niskih temperatura, prisustva vlage u materijalima, te zagađenja vazduha. U zavisnosti od karaktera i nivoa agresije za svaku strukturu materijala predviđene su mjere kako bi se osigurala trajnost konstrukcija obzirom da se u velikom broju zemalja u svijetu izbor materijala i koncepcija konstrukcije zasniva na preporukama koje se odnose na klimatske uslove, tj. uslove okoliša u kojima se konstrukcija nalazi. Treće poglavlje knjige posvećeno je održivom projektovanju mostova. Dat je konkretan osvrt na definiciju “održive gradnje” kada se radi o izgradnji mostova, kao i na inovativne pristupe izgradnji mostova sa konkretnim i detaljno objašnjenim primjerima. Prikazani su i postupci koje je neophodno primijeniti u svrhu održavanja mostova i produženja vijeka trajanja ovih konstrukcija. Poglavlje se završava sa primjenom BIM tehnologije u mostogradnji.
Naziv publikacije Primjena crvenog mulja u građevinarstvu
Autori Marko Ćećez, Merima Šahinagić-Isović
Izdavač, godina i mjesto Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Građevinski fakultet, u proceduri
Kratak sadržaj U knjizi su predstavljene mogućnosti korištenja crvenog mulja u brojnim poljima građevinarstva, sa posebnim naglaskom na primjenu  izrade kompozita kao što su malteri i betoni, te njihove komponente. U tom polju autori su izvršili i predstavili svoja vlastita istraživanja. Detaljno je opisan crveni mulj kao materijal. Opisano je njegovo porijeklo iz boksita, postupci prerade boksita, te hemija crvenog mulja. Pored toga, dat je osvrt na pucolansku aktivnost crvenog mulja, koja je bitan faktor za upotrebu mulja kod kompozita. Predstavljene su metode neutralizacije crvenog mulja, čime se bitno smanjuje njegov uticaj na okolinu. Pored toga, predstavljene su istražene metode upotrebe crvenog mulja u različitim granama industrije i građevinarstva, sa naglaskom na izradu građevinskih materijala, korištenje mulja kao materijala za punjenje, kontrolu zagađenja, koagulanta, absorbenta i katalizatora, te korištenje mulja kao pigmenta. Nadalje, predstavljena su istraživanja o korištenju crvenog mulja kao dodatka malterima i betonima, kao djelimična zamjena za cement. Iz ovog polja autori su predstavili vlastita istraživanja izvršena na Institutu Građevinskog fakulteta, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (Institut GF UNMO). Rezultati obuhvataju istraživanje lokalno dostupnog crvenog mulja iz deponije Dobro selo u blizini Mostara i mikrosilike iz pogona u Jajcu, te njihov uticaj na tehnološke, fizičko – mehaničke osobine i osobine trajnosti.
Recezent publikacija
Naziv publikacije Studije o betonu 2015-2016
Vrsta publikacije Univerzitetski udžbenik
Godina izdanja 2016.
Autor(i) Sanin Džidić, Husein Okugić i Emir Bajramović
Naziv publikacije Betonske konstrukcije: Prvi dio
Vrsta publikacije Univerzitetski udžbenik
Godina izdanja 2016.
Autor(i) Dr.sc. Armin Hadrović i Dr.sc. Vahid Hasanović
Naziv publikacije Concrete studies
Vrsta publikacije Univerzitetski udžbenik
Godina izdanja 2017.
Autor(i) Sanin Džidić, Ilda Kovačević i Sabina Kozlica
Naziv publikacije Betonske konstrukcije: Prvi dio (drugo izdanje)
Vrsta publikacije Univerzitetski udžbenik
Godina izdanja 2018.
Autor(i) Dr.sc. Armin Hadrović i Dr.sc. Vahid Hasanović
Naziv publikacije Osnovi seizmičke izolacije
Vrsta publikacije Monografija 
Godina izdanja 2020.
Autor(i) dr.sc. Đani Rahimić
Erasmus+ projekti 
Naziv projekta KLABS – Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments (Proj. No. 561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP)
Godina 2015. – 2018.
Pozicija u projektu / studiji Član tima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Naziv projekta ALL4R&D – Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative

and open innovation platform (Proj. No. 598719-EPP-1-2018-1-MK-EPPKA2-CBHE-JP)

Godina 2018. – 2021.
Pozicija u projektu / studiji Član tima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Naziv projekta HURBE – Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina (Proj. No. 598503-EPP-1-2018-1-

IT-EPPKA2-CBHE-JP)

Godina 2018. – 2020.
Pozicija u projektu / studiji Član tima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Naziv projekta SWARM – Strengthening of master curricula in water resources management for the

Western Balkans HEIs and stakeholders (Proj. No. 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Godina 2018. – 2021.
Pozicija u projektu / studiji Član tima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Naučno – istraživački projekti i studije
Naziv projekta Towards the Next Generation of Standards for Service Life of Cement-Based Materials and Structures
Godina 2014. – 2017.
Vrsta projekta / finansiranje COST Akcija TU 1404
Pozicija Član tima
Naziv projekta Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction
Godina 2013. – 2017.
Vrsta projekta / finansiranje COST Akcija TU 1207
Pozicija Član tima
Naziv projekta Analiza građevinskih objekata sa aspekta održivosti
Godina 2015.
Vrsta projekta / finansiranje Podrška istraživanjima od značaja za Federaciju BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, voditelj projekta van.prof.dr. Vahida Žujo
Pozicija Član tima
Recenzije u časopisima i na naučnim skupovima 
Godina Od 2014. do danas
Naziv časopisa/skupa  Građevinar, Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, UDK 624+69(05)=862, ISSN 0350-2465, Impact Factor=0,908 (2020. godina)

5 radova

Godina  2015.
Naziv časopisa/skupa 3rd International Conference, THE IMPORTANCE OF PLACE, BHCICOP 2015, 21.-24.10.2015. Mostar, Bosnia and Herzegovina 
Godina  2016.
Naziv časopisa/skupa Šesti Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2016, Žabljak, Crna Gora
Godina  2016.
Naziv časopisa/skupa Simpozijum Društva Građevinskih Konstruktera Srbije (DGKS) – Simpozijum 2016, Zlatibor, Srbija
Godina 2016.
Naziv časopisa/skupa II. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2016: Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina 2017.
Naziv časopisa/skupa III. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2017: Tehnologija betona, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina 2017.
Naziv časopisa/skupa IV. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2017: Tehnologija i ugradnja otvora, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina 2017.
Naziv časopisa/skupa Green Design Biennale, 2017, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina 2018-2019
Naziv časopisa/skupa RILEM Spring Convention and Conference: Sustainable materials, systems and structures SMSS 2019, Rovinj, Croatia, 18 – 22 March 2019. Section: Durability, maintenance and repair of structures
Godina 2020.
Naziv časopisa/skupa Sedmi Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2020, Kolašin, Crna Gora
Godina 2022.
Naziv časopisa/skupa Osmi Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2022, Kolašin, Crna Gora
Učešća na naučnim i stručnim konferencijama i skupovima Prezentacija rada: „Analysis of physical-mechanical properties of concrete for Jablanica dam“, Third Congress on Dams, 13.-14. June, 2013., Struga, Republic of Macedonia

Prezentacija rada: „Influence of steel fiber addition on the shrinkage of ordinary strength concrete and high strength concrete“, RILEM International workshop on performance-based specification and control of concrete durability, 11-13 June 2014, Zagreb, Croatia

Prezentacija rada: „Influence of Steel Fibre Reinforcement to the Behaviour of Reinforced Concrete Beams“, Scientific conference SEEFORM Scholars’ Successful Stories, 09.-10.10.2014., Skopje, R. Makedonija

Moderator sesije i prezentacija rada: ”Analiza deformacije tečenja mikroarmiranog betona sa čeličnim vlaknima” na XXVI Kongresu i Međunarodnom Simpozijumu o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcija, 29.-31.10.2014. Vrnjačka Banja, Srbija

Međunarodni organizacijski odbor i prezentacija rada: „Uticaj crvenog mulja iz deponije Dobro Selo na okoliš” na 30. međunarodnom „SAVJETOVANJE O NOVIM TEHNOLOGIJAMA“ SONT 2015, 11.-12.05.2015., Zagreb, R. Hrvatska

Organizacioni odbor konferencije: 3rd International Conference, THE IMPORTANCE OF PLACE, BHCICOP 2015, 21.-24.10.2015., Mostar, Bosnia and Herzegovina

Organizacioni odbor konferencije: 1st Experts Conference – “Application of Building Engineering Solutions”, 05.06.2015., Građevinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Naučni odbor konferencije: Šesti Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2016, Žabljak, Crna Gora 

Naučni odbor konferencije: Društvo Građevinskih Konstruktera Srbije (DGKS) – Simpozijum 2016, Zlatibor, Srbija

Organizacioni odbor konferencije: Treći međunarodni naučni skup „Stanje i pravci razvoja građevinarstva i okolišnog inženjerstva“– EGTZ2016, Tuzla, Bosna i Hercegovina 

Pozivno predavanje: Cultural Heritage in Bosnia and Herzegovina: historical context, cultural influences and architectural values, 04.06.2018., INALCO, Sorbonne, Paris, France. Tema: Traditional materials in Bosnia and Herzegovina

Organizacioni i naučni odbor konferencije: II. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2016: Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova, Mostar, Bosna i Hercegovina

Organizacioni i naučni odbor konferencije: III. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2017: Tehnologija betona, Mostar, Bosna i Hercegovina

Organizacioni i naučni odbor konferencije: IV. međunarodna naučno-stručna konferencija SFERA 2017: Tehnologija i ugradnja otvora, Mostar, Bosna i Hercegovina

Organizacioni i naučni odbor konferencije: Green Design Biennale, 2017, Mostar, Bosna i Hercegovina

Scientific committee: RILEM Spring Convention and Conference: Sustainable materials, systems and structures SMSS 2019, Rovinj, Croatia, 18 – 22 March 2019. Section: Durability, maintenance and repair of structures

Naučni odbor konferencije: Sedmi Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2020, Kolašin, Crna Gora

Naučni odbor konferencije: Osmi Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2022, Kolašin, Crna Gora

Pozivno predavanje: Trajnost betona i betonskih konstrukcija, konferencija SFERA 2021: Tehnologija betona, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 02.-03.11.2021.

Odabrani projekti i prezentacije 1) Regionalni put Rujište – Velika poljana, Asistent glavnog inžinjera, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2000. godina

2) Elaborat o izvođenju geomehaničkih istražnih radova za objekat PTT-a na lokalitetu željezničke stanice u Mostaru, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2001. godina

3) Izveštaj o izvršenom vještačenju po naredbi br.KR:1029/00 od 16/II00-Općinski sud Mostar, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2002. godina

4) Izvještaj o geotehničkim ispitivanjima temeljnog tla na lokaciji Poslovnog centra HP ”INVESTING”-a u Mostaru, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2004. godina

5) Izvještaj o geotehničkim ispitivanjima temeljnog tla na lokaciji Južnog  logora namijenjenog za izgradnju poslovnog objekta – Polivalentni centar-Mostar P&MCompany d.o.o. Mostar, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2004. godina

6) Projektna dokumentacija o utvrđivanju stanja i stepena oštećenja sa arhitektonskim nacrtima postojećeg stanja Hotela Neretva u Mostaru, Istraživač, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2004. godina

7) Revizija Izvedbenog projekta konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u Ul Bulevar br 31, Mostar, Revident, Građevinski fakultet Mostar, 2005. godina

8) Glavni projekat mosta u Kragulji preko rijeke Neretvice, na lokaciji regionalnog puta Buturović polje – Fojnica, Glavni projektant, Građevinski fakultet Mostar, 2007. godina

9) Revizija glavnog projekta zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Revident, Građevinski fakultet Mostar, 2007. godina

10) Određivanje kvaliteta betona AB konstrukcije tribina gradskog stadiona  na Drecelju u Konjicu, Saradnik voditelja projekta, Građevinski fakultet Mostar, 2008. godina

11) Revizija idejnog projekta postojećeg stanja, Program istržnih radova, Obrada rezultata istražnih radova za most u Plandištu (Rimski most), Ilidža, Sarajevo, Saradnik voditelja projekta, Građevinski fakultet Mostar, 2008. godina

12) Izvještaj o pregledu i ocjeni kvaliteta pragova od prednapregnutog betona opitne dionice na dijelu pruge Konjic-Čelebići, Voditelj projekta, Građevinski fakultet Mostar, 2009. godina

13) Glavni projekat zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Glavni projektant, Građevinski fakultet Mostar, 2010. godina

14) Izvještaji o obavljenom nadzoru na izvedbi Rezervoara Mazoljice II u Mostaru, Građevinski fakultet Mostar, 2010. Godina

15) Geofizička ispitivanja bokova i bučnice, provjera stabilnosti brane i uzroka nastanka pukotine u „C“ galeriji brane HE Jablanica, član tima, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2012.-2013

16) Stručni nadzor nad injekcionim radovima na spriječavanju procurivanja vode kroz beton brana HE Grabovica i HE Salakovac, član tima, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2012.

17) Mišljenje o karakteristikama polipropilenskih cijevi predviđenih za ugradnju u kanalizacioni sistem, voditelj tima, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2013.

18) Revizija glavnog projekta autoputa u koridoru Vc, dionica Tarčin-Konjic, Lot 1 od km 1+000 do km 11+050 L=10.05km, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2013.

19) Građevinsko vještačenje po rješenju Općinskog Suda u Mostaru br. 58 0Ps 100596 11Ps od 19.06.2012. o izgradnji vodospreme „Rumboci II“, izgradnji hidro-stanice „Jaklići I“ i izgradnji vodoopskrbne mreže (sekundarne) I faza naselja „Rumboci“, „Jaklići“ i „Varvara“, član tima, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2013. godina 

20) Revizija glavnog projekta postrojenja za obradu otpadne vode Konjica – konstruktivni projekt, FAZA I – 5000 ES, revident, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2014.

21) Izrada glavnog projekta sanacije potpornih zidova u krugu pogona HE Jablanica za potrebe podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica, vođa projekta, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2016.

22) Elaborat o ocjeni stanja konstrukcije Hotela „Neretva“ u Mostaru, član tima, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2017. 

23) Stručno mišljenje o osobinama cijevi od staklom armiranog poliestera (GRP) i daktila (DI) za glavni transportni cjevovod na projektu regionalnog sistema vodosnabdijevanja Plava voda, voditelj tima, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2018.

24) Glavni projekat rehabilitacije, dogradnje i nadogradnje – Glavni projekat vodovoda i kanalizacije, tehnička kontrola, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2018.

25) Projekat sanacije klizišta u naselju Donje Paprasko, član tima, ZPIMK, Građevinski fakultet Mostar, 2018.

Dodjeljeni certifikati
Datum 17.04.2013.
Naziv udruženja / asocijacije  Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Opis certifikata Certifikat za stručnjake u stručnim povjerenstvima za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš
Ostale informacije
Članstva Član Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru kao predstavnik Građevinskog fakulteta od 2006. do 2007.

Odlukom NNV-a od jula 2012. do 2015. član Upravnog odbora Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Odlukom NNV-a od februara 2015. član Vijeća studijskog programa III ciklusa Politehnika Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Odlukom NNV-a od septembra 2015. Prodekan za naučno-nastavna pitanja Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Član Tehničkog komiteta BAS/TC 61, Eurokodovi-Projektovanje betonskih i zidanih konstrukcija, mart 2016

Član Stručne komisije za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti HNK, prema odluci Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK, februar 2016

Član za izbor u vanrednog profesora Zenica

Izjava Ja, dolepotpisana, potvrđujem da ovaj CV korektno opisuje mene, moje kvalifikacije i moje iskustvo:
                                                                              Dr.sc. Merima Šahinagić –Isović, dipl.inž.građ.

                                                                             ______________________________________

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH