info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Prof.dr.sc. AZRA ALAJBEGOVIĆ

Fojnica

Član naučnog odbora Congress of Neuropsychiaty Pula i uredživačkoga odbora časopisa Midlle East Neurology Journal.

Biografija

 • Rođena 06.09.1953.godine u Fojnici.
 • Osnovnu školu „Slaviša Vajner Čiča„ u Sarajevu završila 1967/1968.
 • Drugu gimnaziju „Ognjen Prica„ u Sarajevuzavršila 1972.godine.
 • Medicinski fakultet završila u Sarajevu 1977. godine kao najbolji student svoje generacije.Prosječna ocjena tokom studija 9,74.
 • Stručni ispit položila 1979.
 • Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila 1985 godine.
 • Edukaciju iz elektroencefalografije  zavšila 1998.godine.
 • TečajDopler u Neurologijizavršila u bolnici Sestre milosrdnice u Zagrebu  2000.godine.
 • Postdiplomski studij Osnovi medicinskih istraživanja završila 1983.godine.
 • Magistarski rad  sa temom Brak i fertilitet žena sa epilepsijom odbranila 1998.godine.
 • Doktorsku disertaciju sa temom Prediktori epileptičkoh napada u toku i nakon CVI odbranila u Sarajevu 2000. Stekla titulu doktor medicinskih nauka.
 • Aktivno učestvovala na desetinama domaćih imeđunarodnih kongresa, konferencija i simpozijuma.
 • U Monografiji  KCUS-a 2000-2010 evidentirano 296 rada za protekli period  za period 2000.-2010.
 • U Monografiji KCUS-a  1995.-2000.ima evidentirana 36 rada.
 • Objavila u indeksiranim časopisima nekoliko desetina  stručnih radova, naučnih radova, revijalnih članaka profesionalnih i edukativnih članaka .
 • Autor i koautor nekoliko udžbenika,knjiga i monografija.
 • Član Udruženja neurologa u Bosni i Hercegovini.
 • Član Internacionalnoga evropskoga udruženja za terapiju bola (EFIC) i evropske federacije za terapiju bola.
 • Član Američke  neurološke akademije.
 • Član ljekarske/liječničke komore Kantona Sarajevo.
 • Član naučnog odbora Congress of Neuropsychiaty Pula i uredživačkoga odbora časopisa Midlle East Neurology Journal.

STRUČNA I NAUČNA PRIZNANJA, POHVALE I NAGRADE

 • 1972. god. značka „Ognjen Prica“ za odlično učenje i vladanje u Drugoj gimnaziji u Sarajevu.
 • 1973.srebrena značka Hasan Brkić za prosječnu ocjenu 10 na prvoj godini studija.
 • 1974. srebrena značka Hasan Brkić za prosječnu ocjenu 10 na drugoj godini studija.
 • 1975 .srebrena značka Hasan Brkić za prosječnu ocjenu 10 na trećoj godini studija.
 • 1976. srebrena značka Hasan Brkić za prosječnu ocjenu 9,5 na četvrtoj godini studija.
 • 1977.nagrada i priznanje za stručni rad izlagan na kongresu studenata Medicinskih fakulteta u Zagrebu 1976.
 • Nagrada Bogdan Zimonjić 1976.godine kao najboljem studentu generacije.
 • U organizaciji ženskoga časopisa Gracija 2000.izabrana za ženu godine u medicini.

RAD U STRUCI

 • Kao ljekar opšte prakse radila u Specijalnoj bolnici za miopatična i reumatična oboljenja Fojnica od 31.03.1978.do 30.07.1979.
 • Od 1. Augusta  1979. do 30.septembra 1985.radila kao ljekar sekundarac i specializant u Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije Sarajevo. 
 • 01.09.1985. nakon položenoga specijalističkoga ispita počela raditi na Neurološkoj klinici UMC-a Sarajevo.
 • Specijalistički ispit iz Neuropsihijatrije  položila 24. juna 1985.u UMC-u Sarajevo.  
 • Od aprila 1992.do aprila 1996.radila kao neuropsihijatar u Domu zdravlja Kakanj.
 • Od aprila 1996.zaposlena u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu do 01.02.2007.
 • Od 01.02.2007.do 1.09.2009.uposlenica  Predstavničkoga Doma Parlamenta BiH.
 • Od 01.09.2009.uposlenica  UKCS-a..
 • Obavljala funkciju direktorice Neuropsihijatrijske discipline u dva  mandata.
 • Od 17.10.2017.godine u mirovini
 • Ima dopunsku djelatnost u Privatnoj neurološkoj ordinaciji „Alajbegović „ u Sarajevu

NASTAVNE AKTIVNOSTI

 1. god. Viši asistent na predmetu Neurologija, Psihijatrija i medicinska psihologija .
 2. god.    Docent na predmetu Neurologija, Psihijatrija i medicinska psihologija. 

2008.god.       Reizbor za Docenta.

31.12.2009.    Vanredni profesor na predmetu Neurologija, Psihijatrija i medicinska
psihologija.

 1.               Izbor u redovnoga profesora Medicinskoga fakulteta u Sarajevu 


Bila je mentor 19 diplomskih radova studenata Medicinskoga fakulteta u Sarajevu, pet magistarskih radova i jedne doktorske disertacije.

EDUKACIJA

 • Edukaciju iz elektroencefalografije  zavšila 1998.godine u Sarajevu.
 • Tečaj  Dopler u Neurologiji  završila u bolnici Sestre milosrdnice u Zagrebu 

2000.godine.

 • Tečaj Transkranijalni dopler u dijagnostici moždane smrti završila 2007.godine u Zagrebu.
 • Pohađala Uvodni   međunarodni  Kursu obuke o Koordinaciji Transplantacije održanom u Tuzli 2002. od strane Fundacio Boch i Gimpera Universitat de Barcelona.
 • Pohađala Postgraduate education and training in health management održan u Sarajevo aprila 2004.
 • Seminar iz transplantacije bubrega, Sarajevo 2003.
 • Trening Botulinus toxin in clinical practice Sarajevo  2005.
 • Znastveni skup Telemedicina –medicina budućnosti Sarajevo 2001.
 • Course European School of Oncology Sarajevo 2001.
 • Workshop on skull base and cerebrovascular surgery Sarajevo.
 • Treću ljetnu pedijatrijsku školu Sarajevo 2003.
 • Pohađala Sarajevo Colloquia European Health For All Policy in 21st Century u 

organizaciji Ministry for European Integration of BH, University Sarajevo and Institute for Public Health of BH.

 • 2010. Kurs Dobre kliničke prakse. Medicinski fakultet Sarajevo. Certifikat
 • 2009. Workshop for Investigators“ 13 do 17.05.2009. Roche.

Istraživač-nosilac projekta. 

 • Završila Obuku o poboljašanju kvaliteta u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u 

periodu od 23.11.2011.-21.03.2011.u organizaciji AKAZ-a. 

 • Pohađala poslijediplomsku edukaciju i obuku u zdravstvenom menadžmentu sa 

kratkim kursevima za direktore zdravstvenih ustanova Imperial College 

London i Ministarstvo zdravstva FBiH. Sarajevo 26.februar -27 april 2004.

 • Pohađala 3RD International Targeted Temperature Managmentr Teaching 

Course Berlin 2014.

Bila mentor pet magistarska rada, od kojih su svi odbranjeni.

Mentror jedne odbranjene doktorske disertacije i jedne u izradi.

PROJEKTI

 • Bila voditelj naučno-istraživačkog projekta EDUKACIJA PROSVJETNIH RADNIKA O EPILEPSIJAMA od 2002-2004.godine.Ministarstvo nauke i obrazovanja FBiH.
 • Bila voditelj naučno-istraživačkoga projekta Registar oboljelih od multiple skleroze u Kantonu Sarajevo2009/ 2010.Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo.
 • Saradnik na projektima: Transplantacija i donorska mreža, i Registar trudnica sa epilepsijom u Kantonu Sarajevo.Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo 2007/2008.
 • Saradnik na više projekata Udruženja za terapiju bola BiH i EFICA u periodu 2004.-2015.
 • Voditelj projekta:Efikasnost i sigurnost Enkortena u tretmanu multiple skleroze

2005/2006. III faza.

 • Zamjenik voditelja projekta:Sigurtnost Enkortrena u terapiji multiple skleroze

2004/2005.II faza kliničkoga istraživanja.

 • Voditelj Kliničkoga istraživanja: Dvostruko slijepo randomizirana studija o djelotvornosti Ocralizumaba u terapiji relapsirajuće-remitirajuće forme multiple skleroze:studija u toku.Farmaceutska kompanija Roche.

OBJAVLJENE KNJIGE, MONOGRAFIJE, UDŽBENICI, PRIRUČNICI I SL.

Recenzirana univerzitetska izdanja

 1. Alajbegović A. Problemi udruženi sa hroničnim neurološkim oboljenjima. U: 

KLINIČKA NEUROLOGIJA autora urednika Dželaludin Kantardžić.

 Sarajevo: Svjetlost, 2001, pp. 209-15.

 1. Alajbegović A. Promocija zdravlja u neurologiji. U: PROMOCIJA ZDRAVLJA I 

PREVENCIJA BOLESTI autora urednika Lejla Ibrahimagić-Šeoer.. Zenica: 

Zdravstveni  fakultet Univerziteta u Zenici, 2008 pp. 181-200.

 1. Dimitrijević J, Džirlo K,Alajbegović A, Bratić M. Moždani udar – liječenje akutne 

faze moždanog udara. U: URGENTNA NEUROLOGIJA. 2.prošireno ed. Sarajevo: 

SaVart, 2006, pp. 87-98.

 1. Alajbegović A, Dimitrijević J, Alajbegović S, Mehmedika-Suljić E. Primarne 

vaskularne glavobolje. U. URGENTNA NEUROLOGIJA. Sarajevo: PLIVA Hrvatska, 

Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, 2005, pp. 167-178.

 1. Alajbegović A, Dimitrijević J, Alajbegović S, Mehmedika-Suljić E. Primarnevaskularne glavobolje. U. URGENTNA NEUROLOGIJA. Sarajevo: SaVart, 2006, pp.211-223.
 2. AlajbegovićS,Muminović S,Alajbegović A,Denjalić A.Diabetes mellitus   Univerzitetski udžbenik 2010.Zenica Eurocopy ISBN 978-9958-868-00-9.
 3. Heljić B. i saradnici .”Dijabetologija ” Medicinski fakultet 2011. ISBN 978-9958-608-50-6 . Univerzitetski udžbenik 2010.
 4. AlajbegovićA. i Denišlić M. Multipla skleroza  Magistrat Sarajevo i Savez udruženja oboljelih od multiple skleroze ,treće dopunjeno i prošireno izdanje na bosanskom  jeziku.2010.Izdavač:Magistrat Sarajevo.
 5. Management of CNS Tumors Edited by Dr. Miklos Garami Brain Tumors at the Department of Neurology in Sarajevo: Retrospecitve Analysis AlajbegovićA. and Gutošić A.425-428ISBN 978-953-307-646-1 Hard cover, 464 pages Publisher InTech Published online 22, September, 2011 Published in print edition September, 2011 InTech Europe University Campus STeP Ri Slavka Krautzeka 83/A 51000 Rijeka, Croatia.
 6. Karmehić J. i saradnici.Transplantacija bubrega i pankreasa.Sarajevo Svjetlost 2012. ISBN 978-9958-10-937-9.
 7. Karamehić J, Izetbegović S. i saradnici. Imunosupresivna terapija i njena primjena u transplantaciji organa Sarajevo.Svjetlost 2012.ISBN 978-9958
 8. AlajbegovićA. i saradnici.Klinička neurologija .Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS-a, 2014.ISBN 978-9958-00-001-0
 9. Epilepsia Ic Th 2013.  Epilepsy Topics  Chapter 12. Mariage of epileptic patients by Alajbegovic A, Djelilović-Vranić J, Alajbegović S and AlajbegovićL Edited by Mark D. Holmes, ISBN 978-953-51-1630-1, 270 pages, Publisher: InTech, Chapters published July 16, 2014 under CC BY 3.0 licenseDOI: 10.5772/57017 Published: 16 July, 2014.
 10. Neuroimunologija,Vanja Bašić Kes i saradnici,Medicisnka naklada Zagreb 2015.Komplementarno liječenje multiple skleoze 156-165.

Radovi 

 1. Alajbegovic Azra, Loga Natasa, Tiro Naida, Alajbegovic Salem, Cindro Veselin,        Hozo Izet Cognitive and depressive disorders in multiple sclerosis. Acta clinica  Croatica 2009,48(1):3-8.
 2. Alajbegović A, Alajbegović S, Resić H. Diabetic Neuropathy Assessed at Two Time Points Five Years Apart. DIABETOLOGIA CROATICA. 2008, 37(4):91-95.
 3. Alajbegović A, Alajbegović S, Lončarević N, Resić H. Influence of physic  stress on   the occurence of cerebrovascular accident, occurence and type of symptomatic epileptic a seizures during and after the accident. HealthMED . 2008, 2 (3):126-131.
 4. Alajbegović A, Hrnjica M, Dimitrijević J, Zukić T, Bulić G, Ajanović Z, Subašić N. Neoplazme centralnog nervnog sistema na kliničkom materijalu Neurološke klinike KCU Sarajevo u periodu 1990-1999. godine. MED ARH. 2002, 56(1):15-20.
 5. Alajbegović A, Kantardžić Dž, Suljić E, Alajbegović S, Resić H, Zukić T, Hrnjica M. Incidence of epileptic seizures during and after stroke in a ten-year survey at Department of neurology, Sarajevo University hospital center. ACTA CLIN CROATICA. 2001, 40(4):249-53.
 6. Alajbegović A, Suljić E, Alajbegović S. Konfuzno-smeteno stanje kao prediktor  epileptičkih napada u toku i poslije cerebrovaskularnog inzulta. MED ARH . 2003, 57(5-6, Supl.1):47-9.
 7. Alajbegović A, Zeković S, Mehmedika-Suljić E, Alajbegović S, Resić H.       Epileptički status na Neurološkoj klinici Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. MED ŽURNAL. 2008, 14(3):77-80.
 1. Alajbegović A, Loga N, Alajbegović S, Resić H. Psihičke promjene pacijenata smoždanim tumorom. MEDICINSKI GLASNIK. 2008, 5(2):98-102.
 2. Alajbegović A, Loga N, Alajbegović S, Suljić E. Characteristics of Symptomatic Epilepsy in Patients with Brain Tumours. BOSN J BASIC MED SCI. 2009,9(1):81-84.
 3. Alajbegović A, Resić H, Merhemić Z, Rašić S, Bratić M. Vertiginozni sindrom,magnetna rezonanca, magnetna angiografija glave kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize. MED ARH. 2001, 55(4):227-9.
 4. Alajbegović ALoga NTiro NAlajbegović SCindro VHozo I.Cognitive and depressive disorders in multiple sclerosis,Acta Clin  Croat. 2009 Mar,48(1):3-8
 5. Alajbegović A, Zeković S, Mehmedika-Suljić E, Alajbegović S, Resić H. Epileptičkistatus na Neurološkoj klinici Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. MED ŽURNAL.2008, 14(3):77-80.
 6. Lepara OAlajbegovic AZaciragic ANakas-Icindic EValjevac ALeparaDHadzovic-DzuvoAFajkic AKulo ASofic E.Elevated serum homocysteine level is not associated with serum C-reactive protein in patients with probable Alzheimer's disease.J Neural Transm. 2009 Dec,116(12):1651-6.doi: 10.1007/s00702-009-0325-7. Epub 2009 Oct 7
 7. Hajrić S,Alajbegović A, Subašić N, Imamović Dž, Nakičević A. Korelacija objektivnih kliničkih parametara i kvaliteta života oboljelih od multiple skleroze. MED ARH. 2008, 62(3):142-145.
 8. Alajbegović S, Alajbegović A. Hipertenzija kao faktor rizika za moždani udar kod dijabetičara. MED     ŽURNAL. 2009, 15(1-2):15-17.
 9. Alajbegović S,Alajbegović A, Resić H. Diabetes mellitus as a risk factor for stroke at the Neurology clinic of Clinical Center  of Sarajevo University . HealthMED . 2009, 3(3):286-291.
 10. Alajbegović S, Heljić B,Alajbegović A, Suljić E, Resić H. Samokontrola kod dijabetičara . MEDICINSKI GLASNIK. 2007, 4(1):44-48.
 11. Čengić B, Resić H, Kučukalić A, Avdić E,Alajbegović A, Pojskić N. Odnos pojave psihopatoloških tendencija i demografskih karakteristika pacijenata na tretmanu hemodijalizom. MED PREGL . 2007, 60( Suppl.2):104-108.
 12. Dimitrijević J, Džirlo K, Bratić M, Hrnjica M, Hebib Lj,Alajbegović A, Hećo S,Bulić G. Deset godina cerebrovaskularnog insulta na Neurološkoj klinici u Sarajevu(prije, tokom i nakon rata). MED ARH. 2002, 56(3):151-5.
 13. Alajbegović A, Alajbegović S. Terapijski koncept Alzheimerove bolesti. MAT SOC MED. 2007, 19(3):155-157.
 14. Alajbegović A, Alajbegović S. Upotreba botulinum toksina u terapiji preaktivne mokraćne bešike. MED ŽURNAL. 2008, 14(4):178-180.
 15. Alajbegović A, Alajbegović S, Resić H. Mehanizam djelovanja i terapija botulinum toksinom. MED ARH. 2008, 62( 1):53-55.
 16. Alajbegović A, Kantardžić Dž, Lončarević N, Mehmedika-Suljić E, Alajbegović S, Kovač F. Tretman migrenskih glavobolja. MED ARH. 2004, 58(3):171-173.
 17. Alajbegović A, Kantardžić Dž, Suljić E, Alajbegović S. Savremeni aspekti tretmana epilepsija. MED ARH. 2003, 57(3):183-7.
 18. Alajbegović A, Kovač F, Alajbegović S,  Resić H. Presjek kroz Parkinsonovu bolest. MED ŽURNAL. 2007, 13(3-4):139-142.
 19. Alajbegović A, Mehmedika-Suljić E, Alajbegović S. Botulinum toksin u tretmanu spazma kod odraslih. MED ARH. 2006, 60(1):56-58.
 20. Alajbegović A, Vavra-Hadžiahmetović N, Alikadić A, Suljić E. Belova paraliza. MED ARH. 2002, 56(3):175-7.
 21. Alajbegović A, Kantardžić Dž, Suljić E, Alajbegović S, Hrnjica M, Resić H, Kulenović I. Correlation between early and late epileptic fits during and afters stroke and heart diseases. ACTA CLIN CROATICA  . 2003, 42(4):321-5.
 22. Alajbegović S,Alajbegović A, Resić H. Neuropatska bol. MED ARH. 2007, 61(2):   114-116.
 23. Alajbegović A, Đelilović-Vranić J, Alajbegović S,Nakičević A,Todorović Lj,Tirić-Čampara M. Post Stroke Depression .Med Arh.2014 Feb:68(1):47-50
 24. Alajbegović A,Izetbegović S, Alajbegović S.Mariage of epileptic patients.Medicinski žurnal 2012.18(1):28-31.
 25. Alajbegovic A, Deljo D, Alajbegovic S, Djelilovic-Vranic J, Todorovic Lj, Tiric-Campara M.Interferon Treatment of Multiple Sclerosis Materia Socio MedicaYear: 2012     Volume: 24     Issue: 1     Pages: 38-43Author(s): 
 26. Alajbegovic A, Djelilovic-Vranic J, Loga N, Alajbegovic S, Todorovic L, Tiric-Campara M, Masic I.Neoplasms in the clinical material of neurology clinic, Clinical Center of University of Sarajevo in the period 1990-2009.Med Arh. 2012,66(3 Suppl 1):33-6.
 27. Alajbegović A,Alajbegović S, Đelilović-VranićJ. Epidemiološke karakteristike multiple skleroze u Bosni i Hercegovini  Medicinski Glasnik Year: 2011 Vol: 8 Issue: 1 Pages/record No.: 56-60
 28. Alajbegovic A, Todorovic Lj, Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic S.Treatment of Patients with Multiple Sclerosis by Pulse Corticosteroid Therapy atNeurologic Clinic of Clinical Center University of Sarajevo.Mat Soc Med. 2010, 22(3): 141-1
 29. Alajbegovic A, AlajbegovicS. Stroke in diabetic patients in Cantonal HospitalZenica .Med Arh. 2009,63(4):194-6.
 30. Alajbegović A, Alajbegović S, Todorović Lj. Uporedna analiza između primarnih isekundarnih tumorskih procesa na kliničkom materijalu Neurološke klinike Kliničkogcentra Univerziteta u Sarajevu. MED ŽURNAL. 2010, 16(4):230-233.
 31. Šabanagić-Hajrić SAlajbegović A.Impacts of education level and employment status on health-related quality of life in multiple sclerosis patieents.Med Glas. 2015 Feb,12(1):61-70.
 32. Andrijić NLAlajbegović AZec SLLoga S.Suicidal ideation and thoughts of death in epilepsy patients.  Psychiatr Danub. 2014 Mar,26(1):52-5
 33. Alajbegović S, Alajbegović A, Omerović J, Mušanović A, Lačić E. Utjecaj trajanja dijabetesa i neregulirane glikemije na nastanak retinopatije Medicinski Glasnik Year: 2011 Vol: 8 Issue: 1 Pages/record No.: 53-56
 34. Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic A.Role of early viral infections in development of multiple sclerosis.Med Arh. 2012,66(3 Suppl 1):37-40.
 35. Loga-Andrijević N,Alajbegović A,Loga-Zec S. Comborbidity of depression in neurologic patients.Medicinski žurnal 2013.19(4)286-292.
 36. Đelilović-Vranić J,Alajbegović A,Kulić M,Nakičević A,Ejubović E,Tirić-Čampara M, Đozić E,Todorović Lj,Alajbegović S.Heart Rhythm Disoders as a Contributing Factor to Ischemic Stroke. Medicinski žurnal 2013.19(1):38-42.
 37. Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic A, Tiric-Campara M, Volic A, Sarajlic Z,     Osmanagic E, Todorovic L, Beslagic O. Betahistine or Cinnarizine for treatment of Meniere's disease. Med Arch. 2012,66(6):396-8.
 38. Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic A, Zelija-Asimi V, Niksic M, Tiric-Campara M,   Salcic S, Celo A. Predilection role diabetes mellitus and dyslipidemia in the onset of ischemic stroke Med Arch. 2013,67(2):120-3.
 39. Delilović-Vranić J, Alajbegović A, Tirić-Campara M, Todorović .Stroke at a younger age.Acta Clin Croat. 2011 Jun,50(2):185-91.
 40. Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic A, Tiric-Campara M, Nakicevic A,   Osmanagic E, Salcic S, Niksic M Stress as provoking factor for the first and repeated multiple sclerosis seizures.Mater Sociomed. 2012,24(3):142-7. doi: 10.5455/msm.2012.24.142-147.
 41. Lepara OAlajbegovic AZaciragic ANakas-Icindic EValjevac ALepara DHadzovic-Dzuvo AFajkic AKulo ASofic E.Elevated serum homocysteine level is not associated with serum C-reactive protein in patients with probable Alzheimer's disease.J Neural Transm. 2009 Dec,116(12):1651-6. doi: 10.1007/s00702-009-0325-7. Epub2009 Oct .
 42. Alajbegović S, Alajbegović A. Šećerna bolest kao faktor rizika za moždani udar na Neurološkoj klinici KCU Sarajevo tokom 2007. godine. MED ŽURNAL. 2010, 16(1-2):42-47. 
 43. Hadžović-Džuvo A, Lepara O, Valjevac A, Avdagić N, Hasić S, Kiseljaković E, Ibragić S,Alajbegović A.Serum total antioxidant capacity in Orginal article patients with multiple sclerosis  Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2011, 11 (1): 33-36
 44. Cengić B, Resić H, Spasovski G, Avdić E, Alajbegović A.Quality of sleep in patients undergoing hemodialysis. Int Urol Nephrol. 2012 Apr,44(2):557-67. Epub 2010 Dec 9
 45. Alajbegovic S, Sukalo A, Alajbegovic A, Djelilovic Vranic J, Ambeskovic M, Deljo D, Alajbegovic L. Valsartan in the Hypertension Treatment  Med Arh. 2013 Jun, 67(3): 179-182.
 46. Tiric-Campara M,Sijaric-Voloder S,Denislic M,Tupokovic E,Djelilovic-Vranic J,Alajbegovic A.Hyperlipidaemia as Risc Factor for Persons inb Specific Professions,Mater Scopmed 2014 Febr,26(1):68-70.
 47. Tiric-Campara M,DenislicM,Djelilovic-Vranic J,Alajbegovic A, Tupokovic E,Gojak R,Zorec R,Al-HashelJY. Cutaneous Silent Period in the Evaluation of Small Nerve Fibres.Med Arh.2014 Apr,68(2)6-9.
 48. Tirić-Čampara M, Denišlić M,Tupković E,Đelilović-Vranić J,Alajbegović A,Gojak R, Al-HashnelJY,Resić H.Cutaneous Silent Perriod in The Assessment of Small Nerve Fibvres in patients on Hemodilalysis. Med Glas (Zenica),2014,11 (2):270-275.
 49. Tiric-Campara M, Tupkovic E, Mazalovic E, Karalic E, Biscevic M, Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic A. Correlation of aggressiveness and anxiety in fighting sports.Med Arh. 2012,66(2):116-21.
 50. Alajbegovic A, Loga N, Tiro N, Alajbegovic S, Todorovic Lj,Depression in Multiple Sclerosios  Med Arh 2011,65(2).
 51. Alajbegović A, Kovac F, Djelilović-Vranić J, Tirić-Campara M, Alajbegović S. Acta Clin Croat. 2012  Jun,51(2):255-9. Platybasia and Klippel Feil-syndromeDescription:  Platybasia is leveling of the angle between the floor of the anterior cranial fossa and posterior cranial fossa in the area of sella turcica, which is normally at 115-140 degrees. Basilar impression or invagination is moving up of 

Abstrakti sa kongresa

 1. Alajbegović A,Alajbegović S,Ðelilović-Vranić J,Todorović Lj,Nakičević A, anTirić-Čampara M. Stroke in Diabetic Population at Neurology Clinic, Clinical Center of Sarajevo University During 2008. THE WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN NEUROLOGY (CONy) – ASIA PACIFIC, 5th: LIFE COURSE RELATED CONDITIONS : Program: Poster presentations, Beijing, China. Beijing, China: s.n., 2011: (abstract – poster presentation).
 2. Alajbegović A, Alajbegović S, Loga N. Prikaz bolesnice s multiplom sklerozom, tumorom pleksusa korioideusa i paranoidnom psihozom reaktivnog karaktera. NEUROL CROATICA. 2009, 58( Suppl.3):49.
  Notes: Peti hrvatski neurološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, September 30-October 4, Vukovar, Croatia, 2009.
 3. Alajbegović A, Alajbegović S, Resić H. Risk factors for vertebrobasilar insuficiency and mean Arterial blood flow as measured by transcranial doppler. INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE. 2008, 3(Suppl.1):362 (PO02-378).
  Notes: Abstracts of the 6th World Stroke Congress and Xth International Symposium on Thrombolysis and Acute Stroke Therapy, 24-27 September2008 Vienna, Austria and 21-23 September 2008, Budapest, Hungary
 4. Alajbegović A, Alajbegović S, Suljić E. Lamotrigine in the epilepsy therapy at the Sarajevo Neurologic Clinic. ACTA NEUROPSYCHIATRICA. 2008, 20(Suppl.1):53(9).
  Notes: Proceedings 48th International Neuropsychiatric Pula Congress (INPC), Pula, Croatia, June 18-21, 2008.
 5. Alajbegović A, Alajbegović S, Kantardžić Dž, Abdović E, Suljić E, Resić H. Moždani udar među bolesnicima sa šećernom bolešću u Zeničko-Dobojskom kantonu. ACTA CLIN CROATICA . 2002, 41(Suppl.3):68 (15).
 6. Alajbegović A, Alajbegović S, Mehmedika-Suljić E, Resić H. A diabetic neuropathy folow-up over two periods of time. EUR J NEUROL. 2007, 14(Suppl.1).
  Notes: 11 th Congress of European Federation of Neurological Societes, Brussels, Belgium, August 25-28, 2007.
 7. Alajbegović A, Alajbegović S, Mehmedika-Suljić E, Resić H. Epileptic Status at the Neurology Clinic, Clinical center Sarajevo. INTERNATIONAL EPILEPSY CONGRESS, 27th.  8th-12th July 2007, Singapore.  Abstracts on CD-Rom. Eisai ,2007: p152.
 8. Alajbegović A, Alajbegović S, Mehmedika-Suljić E, Resić H, Karkin A. Liječenje bola. NEUROL CROATICA . 2007, 56(Suppl.1):108-113.
  Notes: 2. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 1.-5. travnja 2007. Zbornik radova
 9. Alajbegović A, Alajbegović S, Muminović A, Mehmedika-Suljić E, Resić H, Kovač F. Hypertension as a risk factor of stroke in diabetic patients. NEUROL CROATICA . 2005, 54(Suppl.2):121.
  Notes:  Proceedings 45th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 15-18, 2005, Pula, Croatia
 10. Alajbegović A, Alajbegović S, Muminović A, Suljić E, Resić H. Risk Factors for Stroke at the Neurology Department, Clinical Center, Sarajevo. EUR J NEUROL. 2006, 13( Suppl.2):181 (P2043).
  Notes: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, UK, September 2-5, 2006.
 11. Alajbegović A, Alajbegović S, Todorović Lj, Đelilović-Vranić J. Sympthomatic epileptic seizures in stroke. EUROP J NEUROL , 2010, 17 (Suppl.3),  461(P2313) (CD-Rom).
  Notes: Congress of the European Federation of Neurological Societies, 14th.  September 2010, Geneva, Switzerland.  Abstracts-CD
 12. Alajbegović A, Kantardžić Dž, Alajbegović S, Bratić M, Suljić E, Resić H. Correlation between early and late epileptic seizureres and diabetes mellitus during and after stroke. DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE. 2000, 20 (Suppl.1):P1214.
  Notes: INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION CONGRESS, 17th. Book of Abstracts, Mexico City. Mexico City: s.n., 2000.
 13. Alajbegović A, Loga N, Alajbegović S,  Resić H. Characteristics of symptomatic epilepsy in patients with brain tumors. NEUROL CROATICA . 2007, 56(Suppl.5):127-128.
 14. Alajbegović A, Loga N, Tiro N, Mehmedika-Suljić E, Alajbegović S. Depressive disorder in patients with multiple sclerosis. EUR PSYCHIATRY. 2007, 22(Suppl.1):S222 (P004).
  Notes: 15th  (AEP)  Congress , Madrid, 17-21 March 2007:  Association European Psychiatrists. Abstract Book
 15. Alajbegović A,Lončarević N, Kantardžić Dž,  Kučukalić A. Pharmacological Prevention of Posttraumatic Epilepsy after Open Head Injury. WORLD CONGRESS OF NEUROLOGY, 18. Abstracts, Sydney. Sydney, 2005: S135.
  Notes: Journal of the Neurological Sciences
 16. Alajbegović A, Mehić J, Mehmedika-Suljić E, Alajbegović S, Resić H. Epileptički status na Neurološkoj klinici KCU Sarajevo. NEUROL CROATICA . 2005, 54(Suppl.4):131.Notes: 4. Hrvatski neurološki kongres, 7.-10.rujna 2005. Osijek.
 17. Alajbegović A, Mehmedika-Suljić E, Merhemić Z. Improvement of disability level with Enkorten therapy in patients suffering from relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS). J NEUROL SCI. 2009, 207(Suppl.1):S207 (PO-10-TU-42).
  Notes: 19th World Congress of Neurology, 24-30 October, Bangkok, Thailand, Abstracts
 18. Alajbegović A, Mehmedika-Suljić E, Alajbegović S, Kučukalić A, Mehmedbašić-Bravo A, Resić H. Risk Factor for Stroke at the Neurology Clinic Clinical Center Sarajevo. INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE. 2006, 1(Suppl.1):113.
  Notes: Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society, Mediterranean Stroke Society and Southern African Stroke Foundation, Cape Town, South Africa, October 26-29, 2006. Book of Abstracts
 19. Alajbegović A, Mehmedika-Suljić E, Todorović Lj,  Alajbegović S. Epidemiologija  moždanog udara na Neurološkoj klinici KCU Sarajevo. LIJEČ VJESN. 2008, 130(Supl.6):47 (15).
  Notes: 4. Kongres Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora  i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara s međunarodnim sudjelovanjem, 20.-22. studenog  2008. Zagreb.
 20. Alajbegović A, Mulabegović N, Suljić E. Enkorten and relapse rates in multiple sclerosis. EUR J  NEUROL . 2008, 15((Supl.3)):365 (P2640).
  Notes: Abstracts of the 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Madrid, Spain, August 23-26, 2008: on CD-ROM
 21. Alajbegović A, Resić H, Kukavica N, Alajbegović S,Todorović Lj. TCD in patients with vertigo that is  on chronic hemodialysis. KONGRES NEFROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 3. = 3rd CONGRESS OF NEPHROLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with International Alajbegović A, Suljić E, Alajbegović S. Konfuzno-smeteno stanje kao prediktor epileptičkih napada u toku i poslije cerebrovaskularnog inzulta. MED ARH . 2003, 57(5-6, Supl.1):47-9.
 22. Alajbegović A, Suljić E, Kantardžić Dž, Alajbegović S, Subašić N, Đelilović J, Ajanović Z. Our experiences with onset of epileptic fits dependent on localisation and type of stroke. INTERNATIONAL DANUBE SYMPOSIUM FOR NEUROLOGICAL SCIENCES  AND CONTINUING EDUCATION, 32nd. Book of Abstracts, Baja, Hungary. Baja, Hungary: s.n. , 2000: 33.
 23. Alajbegović A, Suljić E, Kučukalić A, Kantardžić Dž, Alajbegović S, Resić H. Marriage and epilepsy. NEUROL CROATICA . 2002, 51(Suppl.2):19.
  Notes: 5th Croatian Symposium on epilepsy with international participation,  June 12-15, 2002. Osijek, Croation.
 24. Alajbegović A, Suljić E, Loga N, Alajbegović S. Review of multiple sclerosis at the Neurology Clinic in Sarajevo during 2006. ACTA NEUROPSYCHIATRICA. 2009, 21(Suppl.2):73-74 (3).
  Notes: Proceedings 49th International Neuropsychiatric Pula Congress (INPC), Pula, Croatia, 17-20 June, 2009. www.actaneuropsych.com
 25. Đelilović J,Alajbegović A, Kantardžić Dž, Lončarević N. MS at the Neurological Clinic in Sarajevo before and after the war. NEUROL CROATICA . 2001, 50(Suppl.1).
 26. Hajrić S,Alajbegović A, Subašić N, Kovač F. Quality of the life in multiple sclerosis patients: relation to sociodemographic characteristics. MED ARH. 2007, 61(2,Supl.2): 48. Notes: Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem. 100 godina psihijatrije u BiH. 3. Jadranska konferencija o ovisnostima. 4. Simpozijum zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o ovisnostima. 10. Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozij.: Summaries, Sarajevo,BiH,  October 17-20th 2007.
 27. Hajrić S,Alajbegović A, Tirić-Čampara M, Todorović Lj. The impact of disability and pain on the health related quality of the life in MS patients. NEUROL CROATICA . 2007, 56(Suppl.5):140. Notes: Proceedings 47th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 13-16, 2007, Pula, Croatia (European Federation of Neurological Societies-EFNS)
 28. Hajro T,Alajbegović A,  Suljić E, Smajić Š, Šalaka A, Tanović E, Kantardžić Dž. Evaluacija rehabilitacije neuroloških bolesnika liječenih na Institutu za fizijatriju. ACTA CLIN CROATICA  . 2002, 41(Suppl.3):85-6 (36).
 29. Lepara O,Alajbegović A, Zaćiragić A, Nakaš-Ićindić E, Valjevac A, Lepara Dž, Hadžović-Džuvo A, Fajkić A, Kulo A, Sofić E. Elevated serum homocysteine level is not associated with serum C-reactive protein in patients with probable Alzheimer’s disease. J NEURAL TRANSM . 2009, 116(12):1651-6.
 30. Loga N,Alajbegović A, Loga S, Loga-Zec Svjetlana, Alajbegović S. Brain tumors at the Department of Neurology in Sarajevo: retrospective analysis . NEUROL CROATICA . 2007, 56( Suppl.5):142-143.
  Notes: Proceedings 47th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 13-16, 2007, Pula, Croatia (European Federation of Neurological Societies-EFNS)
 31. Resić H,Alajbegović A, Alajbegović S. Odnos aminotransferaze i feritina kod pacijenata na hemodijalizi sa hepatitisom C. LIJEČ VJESN. 2002, 124(Supl.3):85 (101). Notes: Drugi hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, listopad 2002. Sažeci.
 32. Šabanagić-Hajrić S,Alajbegović A, Subašić N, Đelilović-Vranić J, Todorović Lj. Influence of pain and sphincterial disorders on quality of life in multiple sclerosis patients. EUROP J NEUROL – CD,  2010, 17 (Suppl 3),  234 (P1407).
  Notes: Congress of the European Federation of Neurological Societies, 14th.  September 2010, Geneva, Switzerland.  Abstracts-CD.
 33. Todorović Lj,Alajbegović A, Hajrić S, Đelilović-Vranić J, Subašić N, Tirić-Čampara M, Demarin V. Značaj praćenja brzina strujanja krvi u srednjoj moždanoj arteriji (MCA) primjenom transkranijskog Dopplera (TCD) kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom. LIJEČ VJESN. 2008, 130(Supl.6):52 (25). Notes: 4. Kongres Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora  i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara s međunarodnim sudjelovanjem, 20.-22. studenog  2008. Zagreb.
 34. Todorović Lj,Alajbegović A, Šahović Dž, Hajrić S, Demarin V. TCD and neurology deficit in case of acute ischemic stroke. NEUROL CROATICA . 2007, 56(Suppl.5):121-122. Notes: Proceedings 47th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 13-16, 2007, Pula, Croatia (European Federation of Neurological Societies-EFNS)
 35. Zaćiragić A,Alajbegović A, Valjevac A, Lepara O, Mehmedika-Suljić E, Hadžović-Džuvo A, Ćorić G, Huskić J, Mulabegović N. Correlation between serum C-reactive protein concentration and systolic and diastolic blood pressure in patients with probable Alzheimer’s disease. MED ARH. 2007, 61(2,Supl.2):19.
  Notes: Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem. 100 godina psihijatrije u BiH. 3. Jadranska konferencija o ovisnostima. 4. Simpozijum zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o ovisnostima. 10. Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozij.: Summaries, Sarajevo,BiH,  October 17-20th 2007.
 36. Bravo-Mehmedbašić A, Kučukalić A, Suljić-Mehmedika E, Alajbegović A. Venlafaxine Efficacy and Tolerability in Treatment of Deppresion after Brain Stroke. INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE. 2006, 1(Suppl.1):117.
  Notes: Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society, Mediterranean Stroke Society and Southern African Stroke Foundation, Cape Town, South Africa, October 26-29, 2006. Book of Abstracts
 37. Čengić B, Resić H, Avdić E, Alajbegović A. Quality of Sleep in Patients Undergoing Hemodialysis Therapy. BANTAO Journal . 2009, 7(Suppl.1):16 (OP-35). Notes: 9th Congress of Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (BANTAO),Antalya, 2009.  (www.banto.net)
 38. Čengić B, Resić H, Kučukalić A, Mataradžija A, Pojskić N, Alajbegović A.     Relationship between appearance of psychopathological tendencies of predialysis and haemodialysis (HD) patients. MED ARH. 2007, 61( 2,Supl.2):47-48.
  Notes: Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem. 100 godina psihijatrije u BiH. 3. Jadranska konferencija o ovisnostima. 4. Simpozijum zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o ovisnostima. 10. Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozij.: Summaries, Sarajevo,BiH,  October 17-20th 2007.
 39. Čengić B, Resić H, Kučukalić A, Pojskić N, Alajbegović A. Pruritus in Haemodialysis Patients and its Relation to Depression, Sleep Quality, Compliance with Therapy and Some Demographical Data. BANTAO Journal. 2008, 6(1):15-18.
 40. Čengić B, Resić H, Spasovski G, Avdić E, Alajbegović A. Quality of sleep in patients undergoing hemodialysis. INT UROL NEPHROL. 2010, (Epub ahead of print, Dec9)).
 41. Đelilović-Vranić J, Ličanin I,Alajbegović A, Osmanagić E, Todorović Lj. Risk  factors in development of cerebrovascular diseases in young and middle age. NEUROL CROATICA . 2004, 53(1):124.
 42. Đelilović-Vranić J, Lončarević N,Alajbegović A,Begić A, Bureković A, Ličanin I,   Todorović Lj. Multiple sklerosis – anemia and endocrinomypatias. MED VJESN. 2004, (Supl.1):16.
  Notes: Prvi hrvatski kongres iz  neurorehabilitacijske i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 18-20. studeni 2004.
 43. Đelilović-Vranić J, Lončarević N,Alajbegović A, Imamović Dž, Ekmečić M. Epileptic crises after sixty years of age. NEUROL CROATICA . 2005, 54(Suppl.2):128.
 44. Đelilović-Vranić J, Tirić-Čampara M,Alajbegović A, Subašić N, Todorović Lj, Hajrić S. Correlation Between C-reactive Protein in Patients with Ishemic Stroke (Thrombosis Type). ACTA CLIN CROATICA. 2010, 49(Suppl.2):101(34).
  Notes: 50th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 16-19, 2010, Pula, Croatia: Proceedings
 45. Đelilović-Vranić J, Tirić-Čampara M, Subašić N,Alajbegović A, Todorović Lj. Hyperlipidemia-risk factor for development of ischemic stroke . EUROP J NEUROL, 2010, 17 (Suppl.3) ,  214 (P2254) (CD-Rom).
  Notes: Congress of the European Federation of Neurological  Societies, 14th.  September 2010, Geneva, Switzerland.  Abstracts-CD.
 46. Drnda S, Lončarević N, Suljić E, Alajbegović A. Auditory evoked potentials in the diagnosis of multiple sclerosis. NEUROL CROATICA . 2005, 55(Suppl.2):147.
  Notes: Proceedings 46th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 14-17, 2006, Pula, Croatia
 47. Hadžović-Džuvo A, Lepara O, Valjevac A, Avdagić N, Hasić S, Kiseljaković E, Ibragić S, Alajbegović A. Serum total antioxidant capacity in patients with Multiple sclerosis. BOSN J BAS MED SCI. 2011, 11(1):33-36.
 48. Hajrić S, Đelilović-Vranić J, Subašić N, Alajbegović A. Gender differences in quality of life in multiple sclerosis patients . ACTA NEUROPSYCHIATRICA. 2009, 21(Suppl.2):75 ( 8). Notes: Proceedings 49th International Neuropsychiatric Pula Congress (INPC), Pula, Croatia 17-20 June 2009.   www.actaneuropsych.com
 49. Imamović Dž, Nakičević A, Đelilović J,Alajbegović A, Lončarević N. Mortality causes in ptients with stroke. NEUROL CROATICA . 2006, 55(Suppl.2):139.
  Notes: Proceedings 46th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 14-17, 2006, Pula, Croatia.
 50. Imamović Dž, Nakičević A, Džirlo K, Bratić M, Lončarević N, Alajbegović A. Inflamatory Parametres and Acute Stroke. THE MEDITERRANEAN CONFERENCE OF NEUROSCIENCES, 2nd. Abstracts, Marrakech, Marocco. Marrakech: The Cadi Ayyad University -Faculty of Sciencies Semlalia, Faculty of Medicine and Pharmacy…The Maroccan Association of Neurosciencers, 2006: 172 (F-17).
 51. Imamović Dž, Nakičević A, Džirlo K, Bratić M, Mehmedika-Suljić E, Alajbegović A. 41-godišnaj s upornom neuropatskom  boli. NEUROL CROATICA . 2007, 56(Suppl.1):213-214.
 52. Karkin-Tais A, Muftić M, Suljević I, Vavra-Hadžiahmetović N, Miladinović K,  Alajbegović A. 13-Year Study of pain in Phantom Limbs of Amputees – Victms of War in Sarajevo (period 1992-2005). EUR J PAIN. 2006, 10(Suppl.1):S98 (367).
  Notes: 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), Istanbul, Turkey, September 13-16, 2006. Abstracts of Pain in Europe V
 53. Lepara O, Valjevac A,Alajbegović A, Zaćiragić A, Nakaš-Ićindić E. Decreased Serum Lipids in Patients with Probable Alzheimer’s disease. BOSN J BASIC MED SCI. 2009, 9(3):215-220.
 54. Loga N, Memić A,Alajbegović A, Kučukalić A, Čavaljuga S, Čampara M, Oruč L. Comorbidity of schizophrenia and diabetes mellitus. PSYCHIATRIA DANUBINA. 2007, 19(4):395-396.
  Notes: 10. Central European Neuropsychopharmacological Symposium, October 17-20, 2007, Sarajevo, B&H
 55. Loga N, Memić A,Alajbegović A, Kučukalić A, Čavaljuga S, Tirić-Čampara M, Oruč L. Comorbidity of schizophrenia and diabetes mellitus. MED ARH. 2007, 61( 2,Supl.2):59. Notes: Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem. 100 godina psihijatrije u BiH. 3. Jadranska konferencija o ovisnostima. 4. Simpozijum zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o ovisnostima. 10. Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozij.: Summaries, Sarajevo,BiH,  October 17-20th 2007.
 56. Loga N, Tiro N,Alajbegović A, Mehmedika-Suljić E. Cognitive and depressive disorders in multiple sclerosis. NEUROL CROATICA . 2005, 55(Suppl.2):147-148. Notes: Proceedings 46th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 14-17, 2006, Pula, Croatia
 57. Subašić N, Hajrić S, Đelilović A,Alajbegović A, Suljić E, Imamović Dž. Evaluation of quality of life of patients with Parkinson’s disease. EUROP J NEUROL  , 2010, 17 (Suppl.3),  401(P2121) (CD-Rom).
  Notes: Congress of the European Federation of Neurological Societies, 14th.  September 2010, Geneva, Switzerland.  Abstracts-CD.
 58. Subašić N, Hajrić S, Đelilović J,Alajbegović A, Ajanović Z, Suljić E. Depression and Parkinson’s disease: prevalence in a clinical population. EUROP J NEUROL, 2011, 18 (Suppl.2),  491 (P2418).
  Notes: Abstracts of the 15th Congress of the European Federation of Neurological  Societies,  September 2011, Budapest, Hungary.  Abstracts-CD. ISSN 135-5101 (201109)18:9+2
 59. Subašić N, Lončarević N,Alajbegović A, Đelilović J, Hajrić S, Imamović Dž, Nakičević A, Čampara M. Arnold-Chiari type I malformation presenting as benign paroxysmal positional vertigo in an adult patient. ACTA NEUROPSYCHIATRICA. 2008, 20(Suppl.1):54 (13). Notes: Proceedings 48th International Neuropsychiatric Pula Congress (INPC), Pula, Croatia, June 18-21, 2008.
 60. Tirić-Čampara M, Đelilović-Vranić J,Alajbegović A, Hajrić S, Subašić N. Somatosenzory Evoked Potentials (SSEP): A complementary diagnostic procedure in patients with Multiple sclerosis. NEUROL CROATICA . 2007, 56(Suppl.5):140-141. Notes: Proceedings 47th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 13-16, 2007, Pula, Croatia (European Federation of Neurological Societies-EFNS)
 61. Todorović Lj, Demarin V,Alajbegović A, Lončarević N. Transcranial Doppler Use in Early Detection and Evaluation of the Acute Ischemic Stroke. ACTA INFORM MED. 2008, 16(1):17-21.
 62. Todorović Lj , Đelilović-Vranić J , Lončarević N, Fišeković S,Alajbegović A, Šahović Dž. Acute paraplegia – differential diagnosis. MED VJESN. 2004, (Supl.1):13. Notes: Prvi hrvatski kongres iz  neurorehabilitacijske i restauracijske neurologije   s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 18-20. studeni 2004.
 63. Todorović Lj, Ibišević MM,Alajbegović A, Kapetanović D, Suljić E , Jurišić V. Bilateral retrobulbar optic neuritis as the first sign of Lyme disease. NEUROL CROATICA . 2005, 55(Suppl.2):155. Notes: Proceedings 46th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 14-17, 2006, Pula, Croatia.
 64. Todorović Lj, Ibišević MM,Alajbegović A, Suljić-Mehmedika E, Jurišić V. Bilateral retrobulbar optic neuritis as first signs of Lyme disease. MED ARH. 2008, 62( 2):117-118.
 65. Alajbegović A,Hrnjica M, Alajbegović S,Đelilović-Vranić J, Todorović Lj,Tirić-Čampara M, Subašić N,Ajanović Z. Neoplasms  in the clinical material ofNeurology  clinical center of Sarajevo University in the period 1990-2009.XX world congress of neurology Marrakesh, Marocco.November 12-17.2011.http://kenesapp.com/WCN_268/session_1734/program.aspx
 66. Alajbegovic A, Djelilovic-Vranic J, Todorovic Lj, Nakicevic A, Alajbegovic S, Tiric-Campara M. Tachicardia as negative prognostic factor of stroke outcomes.European Journal of Neurology 21 (Suppl 11)386-713.
 67. Alajbegović A, Alajbegović S. Autonomna neuropatija kod dijabetične populacije. NEUROL CROATICA. 2010, 59(Suppl.1):79.
  Notes: 3. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije  s međunarodnim sudjelovanjem i 3. Simpozij medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije = 3rd Croatian Congress on Neurorehabilitation and Restoration  Neurology with International Participation, 3rd Symposium of Nurses and Physiotherapeuts of Neurorehabilitation, May, 19th-22nd, 2010. Osijek.
 68. Alajbegović A. Milestones in Neurology in the Last 50 Years on Multiple Sclerosis. ACTA CLIN CROATICA. 2010, 49(Suppl.2):13-15.
  Notes: 50th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 16-19, 2010, Pula, Croatia: Proceedings
 69. Alajbegović A,Alajbegović S,Ðelilović-Vranić J,Todorović Lj,Nakičević A, and Tirić-Čampara M. Stroke in Diabetic Population at Neurology Clinic, Clinical Center of Sarajevo University During 2008. THE WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN NEUROLOGY (CONy) – ASIA PACIFIC, 5th: LIFE COURSE RELATED CONDITIONS : Program: Poster presentations, Beijing, China. Beijing, China: s.n., 2011: (abstract – poster presentation). http://www.comtecmed.com/cony/2011/posters/.as
 70. Alajbegović A, Alajbegović S, Todorović Lj, Đelilović-Vranić J. Sympthomatic epileptic seizures in stroke. EUROP J NEUROL , 2010, 17 (Suppl.3),  461(P2313) (CD-Rom).
  Notes: Congress of the European Federation of Neurological Societies, 14th.  September 2010, Geneva, Switzerland.  Abstracts-CD.
 71. Alajbegović A, Alajbegović S. Autonomna neuropatija kod dijabetične populacije. NEUROL CROATICA. 2010, 59(Suppl.1):79.
  Notes: 3. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije  s međunarodnim sudjelovanjem i 3. Simpozij medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije = 3rd Croatian Congress on Neurorehabilitation and Restoration  Neurology with International Participation, 3rd Symposium of Nurses and Physiotherapeuts of Neurorehabilitation, May, 19th-22nd, 2010. Osijek.
 72. Alajbegović A. Milestones in Neurology in the Last 50 Years on Multiple Sclerosis. ACTA CLIN CROATICA. 2010, 49(Suppl.2):13-15.
  Notes: 50th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 16-19, 2010, Pula, Croatia: Proceedings
 73. Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic A, Osmanagić E, Tiric-Campara M, Subasic N.MULTIPLE SCLEROSIS INCIDENCE IN THE SARAJEVO REGION http://www.comtecmed.com/cony/2011/posters/.aspx
 74. Djelilovic-Vranic J,Alajbegovic A,Tiric –Campara M, Salcic S, Djozic E, Ejubovix E. Incidence of multiple sclerosis in the region Sarajevo before and afgter the war events.P 251 XXI World congress of Neurology Vienna 21-26.september 2013.
 75. Tiric-Campara M, Sijaric-Voloder S, Tupkovic E, Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic A. P 404.Lipid profile as a risk factor in persons with specific occupation.World congress of Neurology Vienna 21-26.september 2013.
 76. SubasicNS, SuljicE, E. Djelilovic-Vranic J, Alajbegovic A,Sabanagic-Hajric S, Mehicevic A, Ajanovic Z, HreljaA. P 587 Assessment of the quality of life of patients suffering from Parkinson’s disease: correlation with type of disease World congress of Neurology Vienna 21-26.september 2013.
 77. Šabanagic-HajricS,SubasicN,Alajbegovic A.Predictive factors of physical component of quality of life in multiple sclerosis.P 256 XXI World congress of Neurology Vienna 21-26.september 2013.
 78. Djelilovic-VranicJ., Tiric-CamparaM, Alajbegovic A, HajrićS,  Todorovic Lj.Hyperlipidemia-risk factor for development of ischemic strokehttp://www.comtecmed.com/cony/2011/posters/.aspx
 79. Tirić-Čampara M,Đelilović-Vranić J,Alajbegović A,Hadžikadunić A,Tupković E. Waist Circumference as a Predictor of Stroke Amoung Patients from The Sarajevo Region Cerebrovasc Dis 2014,37(suppl 1 ) 576. Abstract E-book.
 80. Ćorić A,Resić H,Mašnić F,Ajanović S,Bečiragić A,Alajbegović A. Terapijski učinak plazmafereze u neurološkim oboljenjima –četvorogodišnji osvrt.  Sedmi hrvatski kongres nefrologije,dijalize i transplantacije Acta Med Croatica 2014:68(Supl 2):213-307.
 81. Nakičević A,SubašićN,HebibLj,AlajbegovićA,SuljićE,BrbovićE,DizdarevićJ.Stroke during pregnancy. XX world congress of neurology Marrakesh, Marocco.November 12-17.2011. http://kenesapp.com/WCN_268/session_1734/program.aspx
 82. ImamovićDz, SuljicE,HebibLj.AlajbegovicA. Stroke as first sing of cancer disease XX world congress of neurology Marrakesh, Marocco.November 12-17.2011. http://kenesapp.com/WCN_268/session_1734/program.aspx
 83. Nakicevic A,ImamovicD,HebiubLj,AlajbegovicA, Suljic E. Migranineheadasches,possible predicrtors of dementia ? XX world congress of neurology Marrakesh, Marocco.November 12-17.2011. http://kenesapp.com/WCN_268/session_1734/program.aspx
 84. Đelilović-Vranić J, Tirić-Čampara M,Alajbegović A, Subašić N, Todorović Lj, Hajrić S. Correlation Between C-reactive Protein in Patients with Ishemic Stroke (Thrombosis Type). ACTA CLIN CROATICA. 2010, 49(Suppl.2):101(34).
  Notes: 50th International Neuropsychiatric Pula Congress, June 16-19, 2010, Pula, Croatia.
 85. Đelilović-Vranić J, Tirić-Čampara M, Subašić N,Alajbegović A, Todorović Lj. Hyperlipidemia-risk factor for development of ischemic stroke . EUROP J NEUROL, 2010, 17 (Suppl.3) ,  214 (P2254) (CD-Rom).
  Notes: Congress of the European Federation of Neurological  Societies, 14th.  September 2010, Geneva, Switzerland.  Abstracts-CD.
 86. Nakičević A, Imamović Dž, Hećo S, Loga S, Hebib Lj, Džirlo K,Alajbegović A, Suljić E. Utjecaj nekontroliranog diabetes mellitus-a na ishod moždanog udara. NEUROL CROATICA . 2010, 59(Suppl.1):111 (posters).
  Notes: 3. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije  s međunarodnim sudjelovanjem i 3. Simpozij medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije = 3rd Croatian Congress on Neurorehabilitation and Restoration  Neurology with International Participation, 3rd Symposium of Nurses and Physiotherapeuts of Neurorehabilitation, May, 19th-22nd, 2010. Osijek.
 87. Subašić N, Hajrić S, Đelilović A,Alajbegović A, Suljić E, Imamović Dž. Evaluation of quality of life of patients with Parkinson’s disease. EUROP J NEUROL  , 2010, 17 (Suppl.3),  401(P2121) (CD-Rom).
  Notes: Congress of the European Federation of Neurological Societies, 14th. September 2010, Geneva, Switzerland.  Abstracts-CD.
 88. Subašić N, Hajrić S, Đelilović J,Alajbegović A, Ajanović Z, Suljić E. Depression and Parkinson’s disease: prevalence in a clinical population. EUROP J NEUROL, 2011, 18 (Suppl.2),  491 (P2418).
  Notes: Abstracts of the 15th Congress of the European Federation of Neurological  Societies,  September 2011, Budapest, Hungary.  Abstracts-CD. ISSN 135-5101 (201109)18:9+2
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH