info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/zecic-sik.jpg

Prof.dr.sc. Dževad Zečić

Zenica

Redovni profesor

Univerzitet u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina

Biografija

Dževad Zečić rođen je 1952. u Modriči gdje je završio  osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani matematičar. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Interdisciplinarni studij filozofije znanosti u Dubrovniku, a doktorirao na Odsjeku matematike i fizike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 

Redovni je profesor na Univerzitetu u Zenici gdje predaje matematike na nekoliko fakulteta i Historiju matematike na Filozofskom fakultetu. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici od 2005. do 2013. Funkciju rektora Univerziteta u Zenici obavljao je od 2013. do 2017. Bio je član i predsjednik Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH u periodu od 2016. do 2019. 

Bio je gostujući profesor na većini univerziteta u Bosni i Hercegovini. Godine 2002. bio je gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i održao je predavanje sa temom “Utjecaj arapske srednjovjekovne znanosti na europsku renesansu”. Godine 2003. bio je gostujući profesor na Fakulteta za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani kada je  na Seminaru za diskretnu matematiku održao  predavanje za profesore sa temama: Razvoj srednjovjekovne arapske i evropske matematike i interpretacija matematičkog rukopisa R-998 iz 1340. godine sačuvanog u Sarajevu. U istom periodu održao je predavanja studentima iz predmeta Euklidska geometrija. Bio je mentor kod izrade doktorata kod 3 kandidata i magisterija kod 2 kandidata.

Područje je njegova interesa primijenjena matematika, povijest matematike i filozofija matematike. Do sada je objavio više od 25 znanstvenih radova iz područja primijenjene matematike i više od 35 znanstvenih radova iz povijesti i filozofije matematike. Objavio je knjigu pod nazivom Fragmenti iz povijesti matematike  i  4 udžbenika iz matematike za tehničke fakultete. 

Sudjelovao je na više od 15 domaćih i međunarodnih projekata. U sklopu bilateralne naučno-tehnološke saradnja s Republikom Slovenijom 2016-2017. bio je nosilac Projekta: “Jako proširivi grafovi”, saradnja Univerzitet u Zenici-Filozofski fakultet/Univerza na Primorskem-Institut Andrej Marušić, Dževad Zečić/Štefko Miklavič. Također bio je nosilac Federalno naučno-istraživačkog projekta  pod nazivom  Povijest prirodnih i matematičkih znanosti u Bosni i Hercegovini.   Sudjelovao je na više simpozija u Hrvatskoj kao što su: Dani Frane Petrića na Cresu, Mediteranski korijeni filozofije u Splitu i simpozij u sklopu Godišnje konferencije Hrvatskog filozofskog društva. Član je Hrvatskog filozofskog društva već duži period u kojem aktivno sudjeluje i kontinuirano objavljuje članke u publikacijama čiji je izdavač Hrvatsko filozofsko društvo (časopisi Filozofska istraživanja i Metodički ogledi te znanstveni zbornici).

Posebno je zapažen i cijenjen rad Dževada Zečića u polju povijesti i filozofije znanosti, gdje je dao značajan doprinos u istraživanju utjecaja srednjovjekovne arapske znanosti i filozofije na renesansu u Europi, s naglaskom na udjelu bosanskohercegovačkih i hrvatskih znanstvenika i filozofije u tom procesu. Time je u značajnoj mjeri doprinio istraživanju bosanskohercegovačke i hrvatske filozofske, znanstvene i kulturne baštine.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH