info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/mujanovic.jpg

Prof. dr. sc. ELDAN MUJANOVIĆ

Sarajevo

Redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Biografija

Rođen 1981. godine u Sarajevu.

Osim matične visokoškolske ustanove angažiran je i na drugim domaćim i inozemnim visokoškolskim ustanovama, kao gostujući nastavnik ili nositelj kolegija na pojedinim studijama (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru; AAB University Priština i dr.).

Autor je dva univerzitetska udžbenika, jedne monografije, jedne istraživačke studije, više poglavlja u univerzitetskim udžbenicima i 32 naučna rada, objavljenih u BiH i inozemstvu.

Mentor je na izradi tri doktorske disertacije, a uspješno je okončao mentorstvo na 16 master radova.

Učestvovao je u provođenju većeg broja naučno-istraživačkih projekata iz domena kriminalistike, kriminologije, te srodnih disciplina, a u nekim je imao i ulogu voditelja istraživanja.

Sudjelovao sa referatima u izlaganju na preko trideset naučnih skupova u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Angažiran je u području organizacije i izvođenja stručnih seminara i edukacija za službenike agencija za provedbu zakona, nositelja pravosudnih funkcija i drugih profesionalaca, te blisko sarađuje sa većim brojem institucija, organizacija i subjekata domaće i inozemne provenijencije.

Obavljao je dužnost Glavnog urednika časopisa ”Kriminalističke teme”, sudjelovao je u radu brojnih naučnih i stručnih odbora, radnih grupa za izradu zakonodavstva, strateških dokumenata i smjernica za djelovanje. Posebno se ističe radna grupa za izradu Zakona o oduzimanju protupravno stečene imovine, koji je usvojen 2016. godine. Potom je bio rukovoditelj stručnog tima koji je tokom dvije godine vršio edukaciju sudaca, tužitelja i policije za prevedbu ovog Zakona.

Osnivač je i član domaćih i stranih stručnih udruženja; učestvuje u radu izdavačkih odbora.

Godinama je angažiran u svojstvu konsultanta i eksperta za brojne domaće institucije (borba protiv trgovine ljudima i dr.) i međunarodne organizacije, posebno iz Velike Britanije i Italije.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH