info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/zlomusica.jpg

Prof.dr.sc. ELVIR ZLOMUŠICA

Mostar

Biografija

Rođen je 1971. godine u Mostaru.

Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Mostaru. Tokom školovanja dobitnik je nekoliko nagrada. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Mostaru.

Od 1999. godine radi kao asistent na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a od 2002. godine u zvanju višeg asistenta. U zvanje docenta izabran je 2006. godine, dok je 2011. godine izabran u zvanje vanrednog profesora. U zvanje redovnog profesora izabran je 2017. godine.

Obavljao je funkcije prodekana za nastavu i prodekana za naučno-istraživački rad, zatim je obavljao dužnost prorektora za nauku i naučno-istraživački rad. Trenutno je na dužnosti rektora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Potpredsjednik je Udruženja za obnovljive izvore energije Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.

Također, član je više stručnih komisija, a trenutno je ispred Univerziteta predstavnik u nekoliko projekata i stručnih tijela.

Do sada je kao autor ili koautor objavio 50 naučnih radova. Učestovao je u radu, izradi i impementaciji preko 80 stručnih projekata, ekspertiza, elaborata i radova ograničene cirkulacije.

Autor i koautor je 7 publikacija. Prisustvovao je na više domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova, konferencija, okruglih stolova i seminara.

Obavio je studijska putovanja i stručno usavršavanje u više zemalja.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH