info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/fahir-sik.jpg

Prof.dr.sc. FAHIR BEČIĆ

Sarajevo

Redovni profesor iz oblasti Farmakologije, Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet 

Dekan Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta

Biografija

Dr. sc. Fahir Bečić je Dekan Univerziteta u Sarajevu- Farmaceutskog fakulteta; redovni profesor iz oblasti farmakologije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Diplomirao je 1994. godine i dobitnik je počasnog priznanja ,,Srebrna značka Univerziteta u Sarajevu“. Magistrirao je i doktorirao iz oblasti farmakologije na Univerzitetu u Sarajevu -Farmaceutskom fakultetu. Ujedno, specijalista je kliničke farmacije. Dr. sc. Fahir Bečić je autor i koautor velikog broja naučnih i stručnih radova, učesnik na mnogobrojim međunarodnim i domaćim kongresima i konferencijama, te mentor diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Dobitnik je nekoliko stipendija za istraživački boravak u inostranim institucijama. 

Oblast istraživanja dr. sc. Fahira Bečića predstavljaju predkliničke studije eksperimentalne farmakologije na animalnim modelima od kojih se posebno izdvaja: ispitivanje kronične toksičnosti mješavine met-enkefalina i alfa-melanostimulirajućeg hormona na štakorima; evaluiranje utjecaja biljnih preparata na proces zarastanja opekotina na modelu štakora; Ispitivanje biokompatibilnosti sanitetskog materijala te Ispitivanje djelotvornosti i sigurnosti preparata za liječenje opekotina pod nazivom Healthyderm mast.  Aktuelno istraživanje dr.sc. Fahira Bečića se bazira na do sada ne ispitanoj kombinaciji primjene kurkumina i rosuvastatina na induciranim modelima bolesti – hiperlipidemije i hronične bubrežne bolesti- na in vivo modelu Wistar štakora.

Dr.sc. Fahir Bečić je učesnik mnogobrojnih naučno-istraživačkih i razvojnih projekta, te projekata od značaja za Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet. Aktuelni projekat čiji je dr.sc. Fahir Bečić član je Erasmus +programa za podizanje kapaciteta u polju visokog obrazovanja pod nazivom: „Inovacije alata za procjenu kvaliteta za studije farmacije u Bosni i Hercegovini – IQPharm“. Dugogodišnji je član Udruženja farmakologa BiH kao i Udruženja za farmakoekonomiku BiH.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH