info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/zizak.jpg

Akademik Prof.dr.sc. MIRZA ŽIŽAK

Zagreb

Fiziolog, izv. profesor fiziologije i imunologije
Zavod za fiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Biografija

Rođen 1962. u Puli. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (MEF) 1987., magistrirao na PMF-u u Zagrebu 1992. g., a na MEF-u je 1995. obranio doktorski rad. 2008. g. završava CARNet-ovu E-learning Akademiju i stječe zvanje E-learning managera, te e-learning mentora.

Od 1989. g. radi na Zavodu za fiziologiju MEF-a na kojem napreduje u asistenta (1992. g.), višeg asistenta (1995. g.), docenta (2000. g.) i izvanrednog profesora (2012. g.).

Od 1996.-98. g. nalazi se na postdoktorskom usavršavanju na The Johns Hopkins University (JHU), te na UCLA, Gastroenterology Division, Los Angeles kao stipendista američke Fogarty fondacije. Od 1999. g. je gostujući znanstvenik na JHU.

Voditelj je i suradnik na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i edukacijskih projekta MEF-a. Od 2000.-02. g. voditelj je informatičkog projekta Ministarstva tehnologije i znanosti (MTZ); od 2001.-04. g. voditelj je NIH (National Institute for Health) međunarodnog kolaboracijskog projekta FIRCA (Fogarty International Research Collaboration Award). Od 2002.-05. g. te zatim od 2006.-10. g. voditelj je dvaju znanstvenih projekata koje financira MZOŠ. Od 2006.-20. g. suradnik je na četiri domaća znanstvena projekta te na međunarodnom kolaboracijskom projektu u okviru Seventh framework programme. Od 2018.-20. g. suvoditelj je međunarodnog edukacijskog projekta „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda te je koautor na projektu izrade matrice kriterija za web aplikacije za samovrednovanje e-kolegija (programski ugovor MZOSa). Od 2021. partner je na Erasmus+ projektu (Ključna aktivnost 2 – Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje u području visokog obrazovanja).

Predavač je na preko 20ak znanstvenih simpozija i kongresa, te je pozvani predavač na nizu domaćih i međunarodnih stručnih simpozija i kongresa iz područja e-obrazovanja. Iz navedenih projekata publicira 13 originalnih znanstvenih radova i preko 40ak kongresnih sažetaka i stručnih članaka koji su do ožujka 2021. ukupno citirani 804 puta.

Koautor je originalnog interaktivnog simulacijskog računalnog programa za učenje potencijala membrane koji se od 2004. koristio u okviru redovne nastave na više Medicinskih fakulteta.

Od 2008.-19. g. član je uredništva i recenzent u Croatian Medical Journal (CMJ), a od 2010. g. član je uredništva fakultetskog časopisa Mef.hr.

Dobitnik je više prestižnih znanstvenih i stručnih nagrada. 2000. g. nagrada za jedan od deset najboljih radova na DDW (Digestive Disease Week), San Diego. 2003. g. nagrada za jedan od najboljih postera na DDW kongresu u Orlandu. 2011. g. nagrada za jedan od najboljih abstrakata na DDW, Čikago. 2012. g. dobitnik je sveučilišne nagrade za najbolji e-kolegij. 2020. g. dobiva Posebnu nagradu MEF-a za značajan doprinos funkcioniranju Medicinskog fakulteta. Mentor je studentima koji su dobili dekanove ili rektorove nagrade.

Od 2008. kao voditelj Ureda za e-učenje koordinira razvojem i primjenom e-učenja na MEF-u. Suvoditelj je predmeta na doktorskom studiju te sudjeluje na više predmeta poslijediplomskog i doktorskog studija. Autor je niza nastavnih i stručnih tekstova, urednik više priručnika te prevoditelj pojedinih poglavlja udžbenika iz fiziologije i imunologije.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH