info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.dr_.sc_.-SABRINA-HOROVIĆ.png

Prof.dr.sc. SABRINA HOROVIĆ

Mostar

Redovita profesorica u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođena 14.siječnja 1958.godine u Dubrovniku, Republika Hrvatska. Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za predmete: Kazneno pravo Opći i Posebni dio,Kriminologija s penologijom i na studiju Kriminalistika i sigurnosni menadžment za predmete Kazneno pravo Opći i Posebni dio i Kriminologija. Na Doktorskom studiju  nositeljica je kolegija Kazneno pravo Opći i posebni dio.

Kao autorica objavila je 5 sveučilišnih udžbenika i 52 znanstvena rada. Bila je mentorica 30 magistarskih radova i 10 doktorskih radova. Bila je gost predavač na Pravnim fakultetima u Tuzli, Banja Luci i Sarajevu.

Članica je većeg broja domaćih i međunarodnih radnih skupina iz područja kaznenog prava,a osobito one za izradu Kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Dugogodišnja je glavna i odgovorna urednica časopisa „Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru“. Predsjednica je organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog savjetovanja “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“.

Pokretač je i voditeljica znanstvenog magistarskog studija pod nazivom“Bosna i Hercegovina i europsko pravo“. Pokretač je i voditeljica znanstvenog doktorskog studija iz šest pravnih  smjerova na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Osmislila je i bila voditeljica preddiplomskog znanstvenog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment, kao i kasnije istog diplomskog studija. Voditeljica je Katedre za kazneno pravo.

Obnašala je dužnosti: prodekanice za nastavu, zatim prodekanice za financije  i naposljetku od 2017. godine dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Članica je  Upravnog odbora Udruženja za krivično pravo i kriminologiju F BiH, Udruženja za kazneno pravo i praksu RH i redovita je članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH