info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/kasumovic.jpg

Prof.dr.sc. SANJA SEFIĆ KASUMOVIĆ

Sarajevo

Oftalmolog
Voditeljica oftalmološke klinike „Dr. Sefić“ u Sarajevu

Biografija

Sefić-Kasumović dr Sanja rođena je 1965. godine u Banja Luci, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Medicinski fakultet završila je u Banja Luci 1989. godine. Nakon završenog fakulteta radila je u zvanju asistenta na predmetu „Oftalmologija“ na Medicinskom fakultetu u Banja Luci (1989-1993). Od 1995. do 2000. godine radila je na Klinici za očne bolesti u Sarajevu gdje je obavljala funkciju šefa Odjeljenja za glaukom, te kao asistent na predmetu „Fiziologija“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 2000. godine zaposlena je kao oftalmolog – hirurg u ordinaciji “Dr Sefić“ u Sarajevu. Specijalistički ispit iz oftalmologije položila je 05.05.1998. godine (Dokaz: ovjerena kopija Uvjerenja broj: 02-5-598/98).

Postdiplomski studij upisala je i isti završila na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1993. godine, odbranom magistarskog rada pod nazivom: „Uloga Octopus kompjuterizirane perimetrije u ranoj dijagnostici glaukoma“ (Dokaz: ovjerena kopija Diplome broj: 3/93). U toku svoje edukacije interes je posvetila glaukomu, hirurgiji i bolestima prednjeg segmenta oka te vidnom polju i spektralnoj optičkoj koherentnoj tomografiji. Kao autor ili koautor objavila je 29 naučnih i stručnih radova te knjiga i udžbenika.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Morfološke promjene optičkog nerva i funkcija oka kod glaukoma“ odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2010. godine (Dokaz: Diploma broj: 452 i ovjerena kopija Odluke broj: 02/7-9338/10-3). U naučno-nastavno zvanje docent za nastavni predmet Oftalmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabrana je 25.05.2011. godine (Dokaz: Ovjerena kopija odluke broj: 03-3391-3.11/11), a ponovo izabrana 25.09.2017. godine (Dokaz: Ovjerena kopija Odluke broj: 03-6045-3.13/17). U septembru 2019. godine je izabrana u zvanje vanrednog profesora na katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Tuzli. Izbor u zvanje vanrednog profesora je u toku  i na Sarajevo School of Science and Technology. Od 2018./2019. godine šef je katedre Oftalmologije na Sarajevo  School of Science and Technology, Sarajevo Medical School.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH