info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.dr_.sc_.-SUAD-KUNOSIĆ-vanredni-profesor-Tuzla-.png

Prof.dr.sc. SUAD KUNOSIĆ

Tuzla

Vanredni profesor na Odsjeku za fiziku, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Gostujući profesor na Fakultetu zdravstvenih studija u Bihaću

Biografija

Suad Kunosić je rođen 06.04.1980. godine u Tuzli, gdje je  pohađao  i završio osnovnu školu „Džemal Mandžić“, a svoje dalje obrazovanje nastavio je u Gimnaziji «Meša Selimović». Opšti smjer, Gimnazije «Meša Selimović završio je 1999. godine. Akademske 1999/2000. godine upisao se na  I godinu studija fizike na Prirodno – matematičkom  fakultetu u Tuzli. Diplomirao je na odsjeku za Fiziku 2004. godine. Za vrijeme studija 2001. godine izabran je za demonstratora Odlukom Naučno – nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta na predmetima Eksperimentalna fizika II i Primjena kompjutera u nastavi fizike. Od 28.11.2003. godine radio je kao instruktor fizike u JU Gimnazija «Meša Selimović» u Tuzli, a od 01.04.2004. godine kao profesor fizike u istoj. 22.09.2004. je  Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast «Opšta fizika». Od oktobra 2004. godine zaposlen je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Magistarski rad iz oblasti medicinske fizike odbranio je u aprilu 2008. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. 17.07.2008. je Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli izabran u zvanje Višeg asistenta za užu naučnu oblast «Opšta i eksperimentalna fizika». Doktorsku disertaciju iz medicinske fizike uspješno je odbranio 2011. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, nakon čega je  iste godine izabran u zvanje docenta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Opća i eksperimentalna fizika“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran je 2016. gdje radi i danas na predmetima iz oblasti: Biofizike i Medicinske fizike. Bio je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli od 2014. do 2016 godine. Od akademske 2019./20. godine je gostujući profesor na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću na predmetima: Biofizika i Biofizika s bomehanikom. Područje istraživačkog interesa: Biofizika, Medicinska fizika, Radiologija i Scientometrija. U aprilu 2018. zajedno sa akademikom Zeremom predstavio je računarski softver koji jednostavno izračunava Z-skor (novi sistem za mjerenje nauke), kao i njegove komponente. Objavio je više od 30 naučnih radova u referentnim časopisima od čega većinu u WoS-u (CC / SCI). Učestvovao je na brojnim međunarodnim kongresima, radionicama i naučno-istraživačkim projektima, autor i koautor je nekoliko knjiga. Član je editorijal borda časopisa  Journal Human Research in Rehabilitation i recenzent je u nekoliko časopisa iz oblasti medicinske fizike i scientometrije. Od aprila 2021. godine je član Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH