info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/tarik-sik.jpg

Prof.dr. Tarik Uzunović

Zenica

Profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 

Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju

Biografija

Rođen 1986. godine u Zenici. Prvi i drugi ciklus studija završio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao najbolji student generacije, 2008. i 2010. godine, respektivno. Doktorirao mehatroniku na Sabanci Univerzitetu u Istanbulu 2015. godine. Vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti Automatika i elektronika. Kao autor i koautor objavio tri knjige koje su štampali renomirani svjetski izdavači Springer i CRC Press, jedan univerzitetski udžbenik, 12 radova u eminentnim međunarodnim časopisima od kojih su mnogi svrstani u prvu kvartilu u svojoj naučnoj oblasti u okviru Web of Science CC, te 32 rada na međunarodnim konferencijama održanim u SAD, Evropi i Japanu. Uspješno okončao mentorstvo na tri master rada, a trenutno je mentor za izradu jedne doktorske disertacije. Na matičnom fakultetu je predsjednik Vijeća doktorskog studija. Radio kao gostujući predavač na Internacionalnom Burch univerzitetu, te Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Bio je voditelj četiri naučna projekta i jednog komercijalnog projekta, te istraživač na još sedam naučnih projekata od čega su četiri međunarodna. Trenutno vodi projekat razvoja haptičkog interfejsa pod nazivom Haptički interfejs za sisteme sa različitim brojem stepeni slobode. 2018. godine je bio gostujući istraživač na Yokohama National University, Japan. Član je najvećeg međunarodnog udruženja inženjera elektrotehnike i elektronike – IEEE, a od 2019. je zbog posebnih zasluga promoviran u Senior člana istog udruženja. Trenutno je u okviru društva IEEE Industrial Electronics Society član tehničkog komiteta Technical Committee on Motion Control, te voditelj podkomiteta Subcommittee on Man-Machine Interaction. Angažiran je kao recenzent za više od 20 međunarodnih naučnih časopisa iz različitih oblasti elektrotehnike. 

Učestvovao na više od dvadeset međunarodnih konferencija, a na sedam je bio član programskog komiteta u različitim svojstvima (predsjedavajući konferencije, predsjedavajući programskog komiteta, voditelj oblasti, i sl.).

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH